Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 16 | 105-124

Article title

Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej

Authors

Content

Title variants

EN
Spatial and division structure of Polish industry against the European Union in the twentieth anniversary of the start of the transformation processes

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the paper is to analyze the changing role of industry in the Polish economy in the period of economic transformation and European integration based on its share of the employment structure and gross valued added, to determine changes in the spatial structure of Polish industry in the regions (voivodships) and changes in the divisions structure of Polish industry as an expression of restructuring processes. The paper also reviews changes in labour productivity in industry by voidodships, as an expression of modernity of industry and regional competitiveness in attracting industrial investment. The analysis of the similarity of divisions structures of industries in Poland in relation to other EU countries led to the conclusion that this structure increasingly becomes similar to most developed European countries.

Keywords

PL

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

References

 • Balcerowicz L., 1997, Socjalizm – kapitalizm – transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Borowiec M., 2009, Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 5, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 37–47.
 • Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., 2009, Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa–Kraków, s. 95–109.
 • Bożyk P., 1999, 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja, SGH, Warszawa.
 • Domański B., 2003, Industrial change and foreign direct investment in the postsocialist economy: the case of Poland, European and Regional Studies, 10 (2), s. 99–118.
 • Domański B., 2006, Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, akład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, Wydawnictwo Nowa Era, s. 27–36.
 • Domański, B., Gwosdz, K., 2008, Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. T. Stryjakiewicz, J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 217–235.
 • Gierańczyk W., 2009, Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa–Kraków, s. 82–94.
 • Karpiński A., 2008, Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989–2003–2025, SGH, Warszawa.
 • Kilar W., 2009, Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa–Kraków, s. 110–121.
 • Kołodko G., 1999, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Kornai J., 1997, Struggle and hope: essays on stabilization and reform in a postsocialist economy, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Koźmiński A.K., 1998, Odrabianie zaległości. Zmiany w organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łukawer E., 1994a, Transformacja systemowa w Polsce w oczach ekonomistów, cz. I, Gospodarka Narodowa, nr 1 (48), s. 18–23.
 • Łukawer E., 1994b, Transformacja systemowa w Polsce w oczach ekonomistów, cz. II, Gospodarka Narodowa, nr 2 (49), s. 17–21.
 • Rachwał T., 2006, Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej, [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 98–115.
 • Rachwał T., 2008, Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 53–85.
 • Rachwał T., 2009, Changes of Industry in the Countries of Central and Eastern Europe under Conditions of Economic Transformation and European Integration, [w:] Countries of Central & Eastern Europe Versus Global Economic Crisis, red. J. Kitowski, Geopolitical Studies vol. 15, Wyd. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 133–164.
 • Rachwał T., Wiedermann K., 2008, Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland), Quaestiones Geographicae, Series B, Human Geography and Spatial Management, 27B/1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, p. 67–80.
 • Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., 2008a, Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych „Europa bez granic – nowe wyzwania”, red. D. Ilnicki, K. Janc, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, UW, Wrocław, s. 79–89.
 • Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., 2008b, Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej, [w:] Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim, red. R. Fedan, Z. Makieła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Stowarzyszenie Instytut Polsko-Ukraiński, Jarosław, s. 287–306.
 • Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., 2009, Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, [w:] Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 14, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa–Kraków, s. 31–42.
 • Raczyk A., Dobrowolska-Kaniewska H., 2009, Kształtowanie struktur przestrzennych sektora przemysłu i usług według poziomów techniki na przykładzie województwa dolnośląskiego, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa–Kraków, s. 42–55.
 • Rosati D.K., 1998, Polska droga do rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Świdurska A., 2009, Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa–Kraków, s. 56–67.
 • Troc M., 1991, Ćwiczenia z geografii przemysłu, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków.
 • Van Zon H., 1996, The Future of Industry in Central and Eastern Europe, Avebury, Aldershot.
 • Wiedermann K., 2007, Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego, [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość–Edukacja nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 24–34.
 • Wiedermann K., 2008, Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 98–106.
 • Wojtyna A., 1994, Polityka przemysłowa a instytucjonalne ramy restrukturyzacji w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 12 (56), s. 6–14.
 • Zioło Z., 1972, Próba konstrukcji miernika syntetycznego w zastosowaniu do badań przemysłu, Komisja Nauk Geograficznych, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XV/1, Kraków, s. 191–194. Zioło Z., 1973, Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników, Folia Geographica, Series: Geographica-Oeconomica, vol. VI, s. 95–116.
 • Zioło Z., 1996, Oddziaływanie procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 146–151.
 • Zioło Z., 2009, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa–Kraków, s. 11–32.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fcd820a8-1067-46bc-87c0-7fc9b653dc59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.