PL EN


2015 | 18 | 123-134
Article title

Utworzenie oraz rejestracja związku wyznaniowego jako przejawy wolności religijnej

Content
Title variants
EN
The establishment and registration of a religious denomination as manifestation of religious freedom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W przedmiotowej publikacji autor formułuje następujące tezy. Skoro rejestracja związku wyznaniowego w prawie polskim stanowi formę jego legalizacji poprzez nabycie podmiotowości cywilnoprawnej, to proces ten służy poszerzeniu możliwości oddziaływania związku wyznaniowego w sferze religijnej, a tym samym poszerzeniu wolności religijnej. Nie stanowi natomiast przejawu wolności religijnej rejestracja związku wyznaniowego dokonana na podstawie wniosku o rejestrację, złożonego przez „sympatyków” danej wspólnoty religijnej (co w pragmatyce polskiego organu rejestrowego stało się zasadą). Rejestracja związku wyznaniowego winna być dokonywana na wniosek samego związku wyznaniowego lub na wniosek członków tej wspólnoty. Tylko taka procedura stanowić może przejaw gwarancji wolności religijnej.
EN
In this publication the author makes the following arguments. As the registration of a religious association in Polish law is a form of its legalisation by becoming a legal entity, that process broadens the influence of a religious association in the religious sphere, thereby broadening religious freedom. The registration of a religious association made on the basis of an application for registration filled by “supporters” of a religious community (it happens more than often in Polish registration offices) is not a manifestation of religious freedom. Registration of a religious association must be undertaken at the request of the religious organization itself or at the request of members of this community. Only such a procedure could be a sign of guarantee of religious freedom.
Contributors
References
 • Bielecki, Marek. „Wolność religijna.” W: Leksykon prawa wyznaniowego – 100 podstawowych pojęć, red. Artur Mezglewski, 513-520. Warszawa: C.H.Beck, 2014.
 • „Ekspertyza w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego).” Przegląd Prawa Wyznaniowego 6 (2014): 203-277.
 • Fundowicz, Sławomir. „Podmiotowość konstytucyjna osób prawnych prawa publicznego w Niemczech.” Roczniki Nauk Prawnych 10 (2000): 107-122.
 • Krukowski, Józef. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 2000.
 • Kuznecoviene, Jolanta. „Państwo i kościół na Litwie.” W: Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, red. Gerhard Robbers, 215-229. Wrocław: Kolonia Limited, 2007.
 • Majchrzak, Bartosz. „Charakter prawny wpisu do rejestru związków wyznaniowych.” Przegląd Prawa Wyznaniowego 6 (2014): 45-55.
 • Misztal, Henryk. „Idea wolności religijnej.” W: Prawo wyznaniowe, red. Henryk Misztal i Piotr Stanisz, 59-70. Lublin-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2003.
 • Misztal, Henryk. „Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii.” W: Artur Mezglewski, Henryk Misztal, i Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, 66-73. Warszawa: C.H.Beck, 2011.
 • Orzeszyna, Krzysztof. Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Plisiecki, Marek. „Standardy świeckości przy rejestrowaniu związków wyznaniowych.” W: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski i Anna Tunia, 121-131. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 • Plisiecki, Marek. Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2013.
 • Robbers, Gerhard. „Państwo i kościół w Niemczech.” W: Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, red. Gerhard Robbers, 277-288. Wrocław: Kolonia Limited, 2007.
 • Pietrzak, Michał. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999.
 • Stanisławski, Tadeusz. Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
 • Winiarczyk-Kossakowska, Małgorzata. Państwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej. Warszawa: Scholar, 2000.
 • Zieliński, Tadeusz J. „Pojęcie religii, wyznania, związku wyznaniowego i kościoła w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” W: Prawo i religia, t. 1, red. Tadeusz J. Zieliński, 29-53. Warszawa: b.w., 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fcf5ab4f-c761-4f5c-83f5-c1ec534a8cb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.