PL EN


2015 (R. XIV) | 4(58) | 9-20
Article title

Potencjał religijny wnoszony do wychowania integralnego

Authors
Content
Title variants
Religious potential brought into integral upbringing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem prowadzonej refleksji stały się pytania: czym jest wychowanie integralne?, jakie czynniki pozwalają mówić o jego zaistnieniu?, do czego winno prowadzić wychowanie integralne?, jaką rolę spełnienia w nim do religia? Za podstawę dyskursu przyjęto dwoistość natury człowieka, czego następstwem jest troska o harmonijny rozwój zarówno sfery fizycznej jak i duchowej osoby. Założenie to domaga się od uczestników procesów wychowania rzetelnego i odpowiedzialnego wsparcia, w którym korzystać będą z wszystkich dostępnych źródeł poznania. Obecność religii w procesach wychowania integralnego uczy korzystania z poznania nadprzyrodzonego (religijnego), za którym stoi autorytet Boga. Jego walorem jest poszanowanie możliwości odkrywania sensu świata, a nade wszystko sensu ludzkiego życia. W tym też upatrujemy potencjał religii wnoszony do wychowania integralnego.
EN
This paper proposes a reflection on the following questions: What it is integral education? What factors allow to speak of its occurrence? What should be the aim of integral education? What role does religion have to play in it? The duality of human nature is adopted as a basis for discourse, the corollary of which is the concern for the harmonious development of both physical and spiritual spheres of the person. This assvbumption demands a reliable and responsible support from the participants of the educational process, whereby they should use all the available sources of knowledge. The presence of religion in the process of integral education teaches the use of supernatural (religious) knowledge, which rests on the authority of God. The value of this kind of knowledge is a respectful openness to the possibility of exploring the meaning of the world, and, above all, the meaning of human life. It is in this point that we see the potential of religion brought into integral education.
Issue
Pages
9-20
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
 • Kraków
References
 • Adamski F. (red) (2005), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Blaskovic St. (1978), Gewissen, [w:] Praktisches Wörterbuch der Religionspädagogik und Katechetik, Korherr E.J., Hierzenberger G. (Hrg), Wien–Freiburg–Basel.
 • Bogdalczyk M. (2012), Wiara jako troska ostateczna. W nawiązaniu do myśli Paula Tillichqa, „Logos i Ethos” 33, 2.
 • Buckley M.J. (2009), Ateizm w sporze z religią, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Chmielewski M. i in. (red.) (2002), Leksykon duchowości katolickiej, Wydawnictwo „M”, Lublin–Kraków.
 • Daniluk (1989), hasło: Duchowość chrześcijańska, [w:] Encyklopedia katolicka, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Fleming D.L. SJ (2013), Czym jest duchowość ignacjańska?, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Gigilewicz E. i in. (red.) (2010), Encyklopedia katolicka, t. IV, TN KUL, Lublin.
 • Homlewicz J. (1996), Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
 • Jagiełło E., Matysiuk R., Tyluś U. (2013), Edukacja – wczoraj, dziś i jutro, t. V: Edukacja ustawiczna w Polsce i na świecie, Siedlce.
 • Jan Paweł II (1998), Encyklika „Fides et ratio”, Watykan.
 • Jasionek S. (1999), Uprawnienia i zobowiązania człowieka, Wydawnictwo Regina Poloniae, Częstochowa.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego (1994), Pallottinum, Poznań.
 • Krąpiec M.A. (1982), Człowiek, kultura, uniwersytet, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Królikowska A. (red.) (2010), Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Kunowski S. (1981), Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź.
 • Kunstmann J. (2010), Rückehr der Religion. Glaube, Gott und Kirche neu verstehen, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh.
 • Ladaria L.F. (2002), Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Lowen A. (1992), Duchowość ciała, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO, Warszawa.
 • Marek Z. (red.) (2000), Bóg w przedszkolu i szkole, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Marek Z. SJ (2005), Podstawy wychowania moralnego, WSF-P „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Marek Z. (2007), Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, WSF-P „Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Marek Z. SJ (2014), Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Marszałek L. (2013), Duchowość dziecka: znaczenia, perspektywy, konteksty w pedagogice przedszkolnej, Mazowieckie Centrum Poligrafii, Warszawa.
 • Nowak M., Magiera P., Szewczak I. (red.) (2010), Antropologiczna pedagogika ogólna, Gaudium, Lublin.
 • Płużek Z. (1991), Psychologia pastoralna, Kraków.
 • Potocki A. OP (2007), Wychowanie religijne w polskich przemianach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Podrez E. (1993), W kręgu dobra i zła. Wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 • Rahner K., Vorgrimler H. (1987), Mały słownik teologiczny, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 • Rogowski C. (red.) (2007), Leksykon pedagogiki religii, Verbinum, Warszawa.
 • Rychlicki Cz. (2001), Wiara, nadzieja, miłość wobec wieczności, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock.
 • Schulz R. (2007), Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 2: O integralną wizję człowieka i jego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Sesboüé B. (2000), Wierzę, Wydawnictwo Księży Marianów, Księgarnia św. Wojciecha, Warszawa– Poznań.
 • Sobeczko H. (red.) (2013), Na nowo odkryć treść wiary, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Sobór Watykański II (2002), Deklaracja o wolności religijnej, Pallottinum, Poznań.
 • Ślipko T. SJ (2002), Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Tillich P. (1987), Dynamika wiary, W drodze, Poznań.
 • Tischner J. (1981), Etyka solidarności, Znak, Kraków.
 • Tułowiecki D. (2012), Bez Boga, Kościoła i zasad?, Wydawnictwo Petrus, Kraków.
 • Vasta R., Haith M.M., Miller A., Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 1995.
 • Waldenfels H., SJ (1993), O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj, Księgarnia św. Jacka, Katowice.
 • Waldenfels H. SJ (1997), Fascynacja chrześcijaństwem, „Horyzonty Wiary” nr 8 (2).
 • Waldenfels H. (red.) (1997), Leksykon religii, Verbinum, Warszawa.
 • Ziebertz H.-G., Heil S. (2002), Antropologiczne podstawy kształcenia religijnego, „Horyzonty Wychowania” nr 1(1).
 • http://www.bdnp.pl/o-nas/formacja/materiay-formacyjne/o-edmundzie/303-kard-zenongrocholewski-integralne-wychowanie-wg-b-edmunda-bojanowskiego [data pobrania:15.10.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fd323e6b-7f1b-492c-b5ff-1e3c6e7b0013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.