PL EN


2013 | 4/2013 (44) | 183-194
Article title

Cloud computing – czyli chmura obliczeniowa i możliwości jej wykorzystania w mediach

Content
Title variants
EN
Cloud computing, and the possibility of its use in the media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chmura obliczeniowa, czyli cloud computing, to rozwiązanie, które można nazwać przyszłością IT (ang. Information Technology, technologia informacyjna). Niezwykle dynamicznie rozwijające się technologie informatyczne powodują, że coraz większa grupa użytkowników po prostu nie nadąża z wdrażaniem nowych technologii, a dodatkowo koszty częstej aktualizacji systemów są naprawdę znaczące. Dzięki chmurze obliczeniowej możemy skorzystać z najnowszych rozwiązań i największej mocy obliczeniowej bez potrzeby zakupu, serwisowania i częstej aktualizacji sprzętu oraz oprogramowania. Jest to niezwykle istotne z ekonomicznego punktu widzenia użytkowników, gdyż w przypadku tradycyjnych systemów IT każda aktualizacja programowo-sprzętowa wymagała sporych nakładów finansowych. Ważnym aspektem jest również skalowalność chmury obliczeniowej, gdzie system „rośnie” wraz z rozwojem i możliwościami danej firmy, nie generując zbytecznych wydatków. Można zatem powiedzieć, iż jest to niemal idealne rozwiązanie firm i przedsiębiorstw, które swoją działalność opierają na innowacyjnych rozwiązaniach, a do takiej grupy możemy zaliczyć m.in. media. Chmura obliczeniowa pozwoli w tym przypadku na wdrażanie najnowszych technologii IT, minimalizując koszty z tym związane.
EN
Cloud computing, is a solution that can be called the future of IT (Information Technology). Extremely fast developing technologies mean that an increasing number of users simply cannot keep up with the implementation of new technologies, and in addition the cost of frequent updates to these systems are really significant. With cloud computing, we can take advantage of the latest solutions and the largest computing power without the need to purchase, servicing and frequent updating of hardware and software. This is very important from an economic point of view of the users, since in the case of traditional IT systems, each update of software and hardware required considerable financial investments. An important aspect is the scalability of cloud computing, where the system ‘grows’ with the development and capabilities of the company, without generating unnecessary expenditure. It could then be said that this is almost the perfect solution for companies and enterprises, where activities are based on innovative solutions, which include, among others, media. Cloud computing will allow, in this case, for the implementation of the latest IT technology, minimizing the costs associated with the process.
Year
Issue
Pages
183-194
Physical description
Dates
issued
2013-11-30
Contributors
 • Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Brodkin, J. (2009). Cloud computing bez tajemnic. ComputerWorld, (czerwiec), 2–3.
 • Cloud Security Alliance. (2010). Top threats to cloud computing, version 1.0. Pozyskano z:
 • http://www.cloudsecurityalliance.org/topthreats/csathreats.v1.0.pdf (20.06.2013).
 • IBM. (2009). Dynamic Infrastructure. The Benefits of Cloud Computing. A new era of responsiveness, effectiveness and efficiency in IT service delivery.
 • IBM.
 • IBM. (2010). Dispelling the vapor around cloud computing. Drivers, barriers and considerations for public and private cloud adoption. IBM Smart Business
 • – Thought Leadership White Paper, (January). IBM. (2011a). Korporacyjna infrastruktura maszyn wirtualnych w chmurze IBM. IBM
 • Global Technology Services.
 • IBM. (2011b). Optymalizacja wsparcia przy wykorzystaniu subskrypcyjnych usług internetowych. IBM Global Technology Services.
 • IDC. (2012). Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up. Pozyskano z:
 • http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/quantitative_estimates.pdf (20.06.2013).
 • Jamil, D. i Zaki, H. (2011). Security Issues in Cloud Computing and Countermeasures. International Journal of Engineering Science and Technology, 3 (4)
 • s. 2672–2676.
 • Komisja Europejska. (2012a). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
 • Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie, COM/2012/0529 final. Pozyskano z: http://eur-
 • lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=COM:2012:0529:FIN:PL:HTML (20.06.2013).
 • Komisja Europejska. (2012b). Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online, COM/2011/942
 • final. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:pl:PDF (20.06.2013).
 • Lohr, S. (2007). Google and I.B.M. Join in ‘Cloud Computing’ Research. The New York Times. Pozyskano z:
 • http://www.nytimes.com/2007/10/08/technology/08cloud.html (27.06.2013).
 • Marciniak, M. (2009). Czy chmura jest bezpieczna? ComputerWorld. Raport Bezpieczeństwo IT, (październik), 3.
 • Mroczek, W. (2010). Twoje dane w chmurze – czym jest cloud computing. Pozyskano z: http://openzone.pl/news,twoje-dane-w-chmurze-czym-jest-cloud
 • computing,2574(20.06.2013).
 • Ren, K. i Lou, W. (2011). Ensuring Data Storage Security in Cloud Computing. Pozyskano z: http://www.ece.iit.edu/~ubisec/IWQoS09.pdf (21.06.2013).
 • Schultz, B. (2009). Cloud computing: za i przeciw. ComputerWorld. Raport Bezpieczeństwo IT, (czerwiec), 5.
 • Singhal, A., Winograd, T. i Scarfone, K. (2007). Guide to Secure Web Services. USA: NIST. Pozyskano z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-
 • 95/SP800-95.pdf (24.06.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fd5d738f-8bfc-4eef-87a8-ad6405795ffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.