Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 i 2/2020 | 17-28

Article title

Czy art. 26a ustawy o odpadach pomoże w walce z nielegalnym gromadzeniem odpadów?

Authors

Content

Title variants

EN
Will the article 26a of the Act on Waste help in the fight against illegal collection of waste?
RU
Поможет ли ст. 26a закона об отходах в борьбе с нелегальным складирова нием отходов?
IT
L’articolo 26a della legge sui rifiuti contribuirà alla lotta contro la raccolta illegale di rifiuti?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki stosowania art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który dodany został do u.o. na mocy przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Organy administracyjne już od kliku lat zmagają się z narastającym problemem nielegalnego gromadzenia odpadów. Znacząca większość przypadków dotyczy postępowań mających na celu usuwanie odpadów nielegalnie zgromadzonych na tzw. dzikich wysypiskach oraz w wyniku zaśmiecenia, a tylko niewielki odsetek postępowań prowadzonych jest przez organy administracji w związku z nielegalnie zgromadzonymi odpadami w wyniku prowadzonej przez podmioty działalności gospodarczej. Problemy z jakimi borykają się organy administracji spowodowały wprowadzenie przez ustawodawcę art. 26a do u.o., na mocy którego organy administracji upoważnione zostały do zastępczego usuwania porzuconych odpadów. W pierwszej części artykułu autor omawia treść zmian wprowadzonych do u.o. na mocy nowelizacji 2019, następnie przechodzi do omówienia szczegółów związanych z zainicjowaniem postępowania administracyjnego na mocy art. 26a u.o. W dalszej kolejności autor skupia się na omówieniu środków prawnych przysługujących osobom zainteresowanym w wszczęciu przez organ administracji postępowania na podstawie powyższego przepisu. Na zakończenie omówiono problemy mogące się pojawić w związku z stosowaniem przez organy administracji art. 26a u.o.
EN
The main purpose of this article is to discuss the application of Article 26a of the Act of 14 December 2012 on Waste, which was added to this Act under the provisions of the Act of 19 July 2019 amending the Act on Maintaining Cleanliness and Order in Municipals and certain other acts. Administrative bodies have been struggling with the growing problem of illegal waste collection for several years. The vast majority of cases concern proceedings to dispose of waste illegally collected in so-called wild landfills and as a result of litter, and only a small percentage of proceedings are conducted by administrative bodies in connection with illegally collected waste as a result of business activity. The problems faced by administrative bodies resulted in the introduction by the legislator of Article 26a to the Act on Waste, under which administrative bodies were authorized to dispose of abandoned waste instead. In the first part of the article the author discusses the content of the changes introduced to the Act on Waste under the amendment from 2019, further discusses the details related to the initiation of administrative proceedings under Article 26a of the Act on Waste. Next, the author focuses on the discussion of legal remedies available to persons interested in initiating proceedings under mentioned above Article. At the very end, the problems that may arise in connection with the application of Article 26a of the Act on Waste by administrative bodies are described.
RU
Цель данной статьи — обсуждение проблематики применения ст. 26a закона об отходах от 14 декабря 2012 г., которая была добавлена в закон об отходах на основании положений закона о внесении изменений в закон о поддержании чистоты и порядка в гминах от 19 июля 2019 года и некоторыми другими законами. Уже несколько лет административные органы борются с нарастающей проблемой нелегального складирования отходов. Подавляющее большинство случаев касается административных производств с целью удаления отходов, незаконно складированных на так называемых диких свалках, и появившихся в результате замусоривания, и лишь небольшой процент производств ведется административными органами в связи с незаконным складированием отходов в результате хозяйственной деятельности предприятий. В связи с проблемами, с которыми столкнулись административные органы, законодатель ввел ст. 26a в закон об отходах, в соответствии с которой административные органы получили право на замещающее устранение брошенных отходов. В первой части статьи автор обсуждает содержание изменений, внесенных в закон об отходах согласно поправке 2019 года, затем переходит к обсуждению деталей, связанных с возбуждением административного производства по ст. 26a закона об отходах. Далее автор сосредотачивается на обсуждении законодательных мер, доступных лицам, заинтересованным в возбуждении дела административным органом на основании вышеуказанного положения. В завершение описываются проблемы, которые могут возникнуть в связи с применением административными органами ст. 26а закона об отходах.
IT
Lo scopo di questo articolo è quello di discutere l’applicazione dell’articolo 26a della legge del 14 dicembre 2012 sui rifiuti, che è stato aggiunto alla legge sui rifiuti ai sensi delle disposizioni della legge del 19 luglio 2019 che modifica la legge sul mantenimento della pulizia e dell’ordine nei comuni e di alcuni altri atti. Le autorità amministrative sono alle prese da diversi anni con il crescente problema della raccolta illegale dei rifiuti. La maggior parte dei casi riguarda procedimenti che hanno lo scopo di smaltire i rifiuti raccolti illegalmente nelle cosiddette discariche selvagge e a seguito di immondizia, e solo una piccola percentuale dei procedimenti è condotta da organi amministrativi in relazione a rifiuti raccolti illegalmente a seguito di attività commerciali. I problemi incontrati dagli organi amministrativi hanno portato all’introduzione da parte del legislatore dell’articolo 26a del legge sui rifiuti, in base al quale gli organi amministrativi sono stati autorizzati a smaltire i rifiuti abbandonati. Nella prima parte dell’articolo, l’autore discute il contenuto delle modifiche introdotte al Codice polacco delle società commerciali ai sensi dell’emendamento 2019, poi passa a discutere i dettagli relativi all’avvio di un procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 26a della legge sui rifiuti. In seguito, l’autore si concentra sulla discussione dei rimedi giuridici a disposizione delle persone interessate nell’avvio di un procedimento da parte di un’autorità amministrativa ai sensi della disposizione di cui sopra. Infine, vengono discussi i problemi che possono apparire in relazione all’applicazione dell’articolo 26a del legge sui rifiuti da parte delle autorità amministrative.

Year

Issue

Pages

17-28

Physical description

Contributors

References

  • Chorbot P.: Nielegalny obrót odpadami. Studium prawnokarne i kryminologiczne. Warszawa 2019.
  • Danecka D., Radecki W.: Ustawa o odpadach. Komentarz. WKP 2020.
  • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Red. R. Hauser, M. Wierzbowski. Warszawa 2020.
  • Ustawa o odpadach. Komentarz. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2013.
  • Ustawa o odpadach. Komentarz. Red. A. Mostowska. Warszawa 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fd92078a-f44b-4b25-900d-dc6c1f60141a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.