Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 18 | 157-168

Article title

Nietypowe formy pracy oraz ich zbiorowe i jednostkowe konsekwencje. Przyczynek do badań

Content

Title variants

EN
Non-typical forms of employment and their social and individual consequences - introduction to research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nietypowe formy pracy są wskaźnikiem przemian dla rynku pracy społeczeństw postindustrialnych. Dla niektórych osób jest to alternatywa dla stałego etatu. Warto zastanawiać się nad tym, jakie zbiorowe i jednostkowe konsekwencje wiążą się z nietypowym zatrudnieniem. W artykule zostały przedstawione następujące jego formy: praca tymczasowa, praca na własny rachunek, telepraca oraz elastyczny czas pracy. Do możliwych konsekwencji tych form zatrudnienia autorka zalicza brak zabezpieczenia socjalnego oraz dyspozycyjność wobec pracodawcy.
EN
Non-typical forms of employment indicate changes in postindustrial labour market. For some people they are alternatives to a full-time job. There is a necessity to analyse this situation including its social and individual consequences. The article presents the following forms of non-typical employment: part-time jobs, teleworking, flexible hours of work and self-employment. The authoress also indicates the possible consequences of these forms of employment such as lack of social security or constant availability of an employee.

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Babbie E. 2003, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Beck U. 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa.
 • Chobot A. 1997, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Czepulis-Rutkowska Z. 2005, Nietypowe formy zatrudnienia a zabezpieczenie społeczne. Czy realizowana jest koncepcja flexiucurity?, w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Doktór K. 1974, Konformizm produkcyjny robotników, w: Socjologia przemysłu. Wybór tekstów, red. J. Kulpińska, PWE, Warszawa.
 • Drozdowski R. 2002, Rynek pracy w Polsce. Recepcje, oczekiwania, strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Frieske K.W. 2007, Dwa oblicza rynku pracy, w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Giddens A. 2004, Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giermanowska E. 2005, Analiza upowszechniania nietypowych form zatrudnienia – na przykładzie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży, w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Hajduk E. 2001, Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 • Jezior J. 2005, Wartość pracy. Studium socjologiczne na podstawie badań w regonie środkowowschodniej Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Kozek W. 1998, Praca, w: Encyklopedia socjologii, red. Z. Bokszański i in., Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S. 2002, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kulpińska J. 1998, Przyszłość pracy w perspektywie XXI wieku, w: Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji ustrojowej. Problemy społeczne i demograficzne w perspektywie przyszłości świata i Polski, Wydawnictwo GUS, Warszawa.
 • Moszyński M. 2004, Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Rifkin J. 2003, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Sewastianowicz M. 2005, Przewidywane kierunki zmian nietypowych form zatrudnienia w Polsce, w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Strzeszewski C. 1978, Praca ludzka: zagadnienia społeczno-moralne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Szczepański J. 1961, Uwagi o zadaniach i przedmiocie socjologii pracy, w: Jak pracuje człowiek: z badan polskich psychologów, socjologów i ekonomistów, red. B. Biegeleisen-Żelazowski i in., Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Sztumski J. 1999, Socjologia pracy, GWSH, Katowice.
 • Wołk Z. 2005, Świat jako market. Edukacja, praca, doradzanie w neoliberalnej rzeczywistości, w: Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, red. A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Żakowski J. 2005, Praca nam szkodzi, „Gazeta Wyborcza”, 11 luty.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fda9fb90-d669-4abc-99c9-f948b10cf4fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.