PL EN


2018 | 1(26) |
Article title

Akademickie biura karier i ich rola w poradnictwie zawodowym dla studentów

Content
Title variants
EN
Academic Career Offices and their role in student career counselling
Languages of publication
Abstracts
PL
Współczesny niezwykle dynamiczny rynek pracy stawia przed młodymi ludźmi wiele wyzwań. Na znaczeniu nabiera doradztwo zawodowe skierowane do tej grupy społecznej, w tym do studentów oraz absolwentów szkół wyższych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli akademickich biur karier w poradnictwie zawodowym dla studentów. W pierwszej części zaprezentowana została sytuacja absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy, a także istota oraz zadania realizowane przez biura karier. Natomiast druga część opracowania poświęcona została metodologii oraz wynikom badań własnych, które prezentują opinie studentów na temat sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz dokonaną przez nich ocenę działalności akademickich biur karier.
EN
Dynamically evolving contemporary labour market confronts young people with a number of challenges. Career counselling is becoming more and more important for this social group, which also includes students and university graduates. The aim of this article is to present the role of Academic Career Offices in student career counselling. The first part discusses the situation of university graduates on the labour market as well as the role and duties of Career Offices. The second part of the paper is devoted to the research methodology and results of the research, which reveals students' opinions about the situation of young people on the labour market and leads to their evaluation of activities conducted by the Academic Career Offices
Contributors
References
  • Akademickie Biura Karier. Raport, Warszawa 2009.Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologicznemetody i strategie pomocy bezrobotnym, Wydawnictwo Print B, Poznań 1995.Bauman Z., Nieśmiertelność nadziei. Wykład: Dylematy socjaldemokracji: od Lassalle'ado płynnej nowoczesności, 2013, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130628/bauman-cisnienie-utopi.Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania, red. A. Pfeiffer, KOWEZiU,Warszawa 2014.Eurostat, Youth unemployment rate – % of active population aged 15 – 24, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipslm80&plugin=1.Grela L., Instytucje poradnictwa zawodowego w Polsce. Kierunki rozwoju [w:] Roladoradcy zawodowego w procesie promowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia,red. S. Solecki, Rzeszów 2005.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rynek pracy w Polsce w 2016 roku,https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacjana-rynku-pracy/rynek-pracy-w-polsce-w-2016-r/.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacji na rynku pracy osób młodychw 2016 roku, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynekpracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2016/.Stańczyk I., Doradztwo personalne i zawodowe, Difin, Warszawa 2013.Szaban J. M., Rynek pacy w Polsce i Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2016.Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesów Rady Ministrów, Warszawa 2011.Szumigraj M., Poradnictwo kariery: systemy i sieci, Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, Warszawa2012.Uchwała nr 28/2015 Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 roku, w sprawie KrajowegoPlanu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015 – 2017.Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2004, Dz.U. z 2004 r., nr 99,poz. 1001 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
ISSN 1896-8333,
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fdb63bfa-c7de-4b13-8e25-059ead69bc4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.