PL EN


2015 | 3 | 125-140
Article title

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego umowy o przeniesienie całości lub części umów ubezpieczeń – problemy i wątpliwości

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Approval by the Polish Financial Supervision Authority of the agreement on transfer of the whole or part of insurance contracts – problems and doubts
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę regulacji prawnych i procedur administracyjnych, należących do właściwości Komisji Nadzoru Finansowego, w sprawie zatwierdzenia umowy o przeniesienie całości lub części portfela umów ubezpieczeń (umowy o przeniesienie portfela ubezpieczeń). W jego treści scharakteryzowano krok po kroku procedurę uzyskania zatwierdzenia (zgody) lub odmowy zatwierdzenia przeniesienia portfela ubezpieczeń, jak również odniesiono się do problemów i wątpliwości, które powstają w praktyce obrotu w ramach obsługi prawnej transakcji przeniesienia portfela ubezpieczeń. W szczególności odniesiono się do takich kwestii, jak konsekwencje braków formalnych we wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie, rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu administracyjnym w powyższej sprawie, możliwość żądania przez organ nadzoru przedłożenia dodatkowych dokumentów i dowodów, jak i charakter decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia przeniesienia portfela ubezpieczeń.
EN
The article includes an analysis of legal regulations and administrative procedures within the remit of the Polish Financial Supervision Authority related to the approval of the agreement on transfer of the whole or part of the insurance contract portfolio (agreements on transfer of insurance portfolio). It describes, step by step, the procedure to obtain the approval or be refused the approval of transfer of the insurance portfolio, as well as discusses problems and doubts which arise in the practice of legal handling of the transaction of the insurance portfolio transfer. In particular, the article deals which such issues, as consequences of formal defects in the application for instituting the proceedings in the case, distribution of the burden of proof in administrative proceedings in the case in questions, possibility of requesting by a supervision body additional documents and evidence, as well as the nature of decisions taken by the Polish Financial Supervision Authority regarding the approval of the insurance portfolio transfer.
Year
Issue
3
Pages
125-140
Physical description
Contributors
 • partner lokalny w Kancelarii White & Case, P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy – kancelaria prawna sp. k.
author
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, of counsel w kancelarii White & Case, P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy – kancelaria prawna sp. k.
References
 • Adamiak B. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Chełmoński A. [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005.
 • Danwitz T., Europäisches Verwaltungsrecht, Springer 2008.
 • Stankiewicz r. [w:] M. Wierzbowski (red.), A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Wajda P., Śliwa M., Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) i ciężar dowodu w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF, „Monitor Prawa Bankowego” 5/2014.
 • Wiktorowska A., Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 1985 (rozprawa jest dostępna w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).
 • Wyrok NSA w Warszawie z 26 stycznia 1993 r.; sygn. akt II SA 930/92; Wokanda 1993, Nr 7, poz. 20.
 • Postanowienie NSA z 6 marca 1995 r.; sygn. akt II SA 1373/94; Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 2/1996, poz. 71.
 • Postanowienie NSA z 15 stycznia 1997 r.; sygn. akt III SAB 45/96; Legalis.
 • Wyrok NSA z 2 czerwca 1998 r.; sygn. akt IV SA 2164/97; LEX, nr 43262.
 • Wyrok NSA z 23 marca 1999 r.; sygn. akt I SA 1189/98; LEX, nr 47969.
 • Wyrok NSA w Lublinie z 4 lutego 2000 r.; sygn. akt I SA/Lu 4/98; LEX nr 42902.
 • Wyrok NSA z 25 września 2001 r.; sygn. akt III SA 3330/00; wyrok dostępny jest pod adresem internetowym: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C8B3CD89DC.
 • Wyrok NSA z 5 listopada 2003 r.; sygn. akt II SA 322/02; Legalis.
 • Wyrok NSA z 13 marca 2007 r.; sygn. akt II OSK 445/06; LEX nr 341353.
 • Wyrok NSA z 11 lutego 2009 r.; sygn. akt II GSK 763/08; wyrok dostępny jest pod adresem internetowym: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A67B137FC.
 • Wyrok NSA z 21 lipca 2009 r.; sygn. akt II GSK 704/09; wyrok dostępny jest pod adresem internetowym: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/489600E4C1.
 • Wyrok NSA z 19 lipca 2012 r.; sygn. akt II GSK 1006/11; wyrok dostępny jest pod adresem internetowym: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7F2AC0E005.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 30 listopada 2005 r.; sygn. akt V SA/Wa 3096/04; Legalis.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 17 maja 2006 r.; sygn. akt I SA/Wa 1519/05; Legalis.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z 23 maja 2006 r.; sygn. akt II SA/Bk 1092/05; Legalis.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 19 września 2006 r.; sygn. akt VII SA/Wa 452/06; Legalis.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 27 listopada 2006 r.; sygn. akt VII SA/Wa 1532/06; Legalis.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 7 sierpnia 2007 r.; sygn. akt VII SA/Wa 878/07; Legalis.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 9 sierpnia 2007 r.; sygn. akt III SA/PO 601/07; Legalis.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 24 września 2008 r.; sygn. akt VI SA/Wa 301/08; wyrok dostępny jest pod adresem internetowym: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0D2CCA4AB6.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 lutego 2009 r.; sygn. akt I SA/Bd 711/08; Legalis.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 20 kwietnia 2009 r.; sygn. akt II SA/Kr 282/09; Legalis;
 • Wyrok NSA z 13 sierpnia 2003 r.; sygn. akt I SA 168/03; Legalis.
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 22 lipca 2009 r.; sygn. akt II SA/Go 330/09; Legalis.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 30 czerwca 2010 r.; sygn. akt I OSK 81/10; Legalis.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 12 maja 2011 r.; sygn. akt II SA/Kr 1007/10; Legalis.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 21 października 1994 r.; sygn. akt III CZP 133/94, OSNC 2/1995, poz. 36.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 14 marca 2006 r., sygn. akt III CZP 7/06; OSNC 1/2007, poz. 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fdcd7fb0-fcdd-463e-83c6-80d014deb8fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.