PL EN


Journal
2013 | 1(121) | 99–112
Article title

Demontaż systemu oświaty czy jego przemiana? Analiza Paktu dla edukacji Związku Nauczycielstwa Polskiego

Authors
Title variants
EN
Dismantling the educational system or its transformation? An analysis of The Pact for Education by the Union of Polish Teachers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy dyskusji na temat szkolnictwa publicznego, toczącej się z udziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w 2011 r. ujął swoje stanowisko w dokumencie programowym Pakt dla edukacji. Kontekstem tej dyskusji są trudności, jakich doświadcza oświata samorządowa, a przede wszystkim zróżnicowanie poziomu nakładów na edukację i towarzyszące mu zjawiska likwidacji szkół oraz przekazywania ich innym podmiotom. Dokument przedstawiony przez ZNP odnosi się do tych zagadnień, zawiera przy tym zarówno szczegółowe postulaty zmian, jak i ogólne wizje rozwoju oświaty. Artykuł przybliża treść Paktu dla edukacji, szczególną uwagę poświęca zaś zawartemu w nim wizerunkowi oświaty publicznej i jego politycznemu wymiarowi.
EN
This article is concerned with the discussion on public education in which the Union of Polish Teachers participates, presenting its opinion in The Pact for Education – their 2011 report. The context of the discussion is related to the difficulties which are experienced by schools run by local governments. They refer to significant diversification of expenditure between authorities and schools being liquidated or handed over to other legal entities. The UPT lists detailed demands and provides a general vision for the development of education. The article introduces the content of The Pact for Education paying particular attention to public education and its political aspect.
Journal
Year
Issue
Pages
99–112
Physical description
Dates
issued
2013-03-31
Contributors
author
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej
References
 • Domalewski, J. (2006). Reforma edukacji – szkoła wiejska – środowisko lokalne. Wzajemne uwarunkowania i zależności. W: K. Szafraniec (red), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Warszawa: Instytut Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Herczyński, J. (2012a). Wyzwania oświatowe stojące przed samorządami. W: A. Levitas (red.), Strategie oświatowe. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Herczyński, J. (2012b). Modele decentralizacji oświaty. W: M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Jakubowski, M. (2006). Decentralizacja oświaty w Polsce – szanse i zagrożenia. W: S. Golinowska i M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 • Kaczmarczyk, A. (2012). W oświacie dzieje się źle. Czy «Pakt dla edukacji» to zmieni? Pobrano z: http://gazetacodzienna.pl/artykul/polityka/w-oswiacie-dzieje-sie-zle-czy-pakt-dla-edukacji-to-zmieni
 • Kancelaria Sejmu (1991). Ustawa o systemie oświaty. Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425. Warszawa: Autor.
 • Klejnocki, J. (2012). Wszystkie szkoły w ręce rodziców. Gazeta Wyborcza, 22–23 września.
 • Kloc, K. (2012). Konflikty w procesie racjonalizacji sieci szkół. W: A. Levitas (red.), Strategie oświatowe. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Lackowski, J. (2011). Decentralizacja zarządzania polską oświatą a społeczne nierówności edukacyjne. W: J. Domalewski (red.), Zmiany w edukacji. Szkoła i jej społeczne otoczenie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Levitas A. i Herczyński J. (2012). Decentralizacja oświaty w Polsce 1990–1999: tworzenie systemu. W: M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Olech, A. (2011). Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Piasecki, A. K. (2009). Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szymański, M. J. (2010). Dylematy demokratycznej polityki oświatowej. Nowa Szkoła, 5, 4–10.
 • Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Wilkin, J. (2012). Koncepcja dobrze rządzonego państwa i uwarunkowania jej praktycznej realizacji. W: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zawadzka, B. (2009). Ruch Małych Szkół w Polsce – zarys zjawiska. W: M. Zahorska M., E. Nasalska (red.), Wartości, polityka, społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego (2002). Pakt dla edukacji. Warszawa: Autor.
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego (2011). Pakt dla edukacji. Pobrano z: http://www.znp.edu.pl/media/files/5741b72e11767ccfceb6fdefb2d06ead.doc
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego (2012). Spółka komunalna nie może prowadzić szkół. Pobrano z: http://www.znp.edu.pl/element/1414/Spolka_komunalna_nie_moze_prowadzic_szkol
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2013/1-7-uryga-demontaz-systemu-oswiaty.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fdd47bfd-b69f-4ea7-b522-69fa3b29a0c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.