Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 1 | 36-46

Article title

Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych na jakość życia pacjentów po udarze mózgu – doniesienie wstępne

Content

Title variants

EN
The influence of chosen socio-demographic factors on life quality of the stroke patients - introductory research

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wstęp i cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników społeczno-demograficznych (wiek, płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania, źródło utrzymania, warunki mieszkaniowe) na jakość życia osób po udarze mózgu. Materiał i metoda: Badaniem objęto 60 pacjentów po pierwszym, półkulowym udarze mózgu leczonych w 2012 roku w oddziale rehabilitacji w szpitalu wojewódzkim. Pomiaru jakości życia dokonano za pomocą polskiej wersji Skali Jakości Życia po Udarze Mózgu, która umożliwia uzyskanie profilu jakości życia w zakresie dwunastu podskal oraz ogólnej jakości życia. Wyniki: Jakość życia po udarze bardzo znacząco pogarsza się z wiekiem (rS= - 0,395; p<0,001). Najlepszą jakością życia wykazują się osoby aktywne zawodowo ( x = 4,04), tak więc źródło utrzymania bardzo silnie warunkuje jakość życia (F = 7,293; p<0,001). Warunki mieszkaniowe badanych wpływają także znamiennie na jakość życia (F = 3,715; p<0,05). Im lepsze warunki mieszkaniowe (przeciętne x = 2,77; dobre x = 2,96; bardzo dobre x = 3,69), tym lepsza jakość życia. Wnioski: Badanie wykazało zależność jakości życia od wieku, warunków mieszkaniowych, a także od źródła utrzymania. Płeć oraz miejsce zamieszkania nie warunkują jakości życia badanych w żadnej z ocenianych sfer.
EN
Introduction and aim: The aim of the paper was to evaluate the influence of chosen socio-demographic factors (age, gender, marital status, place of residence, source of income, housing conditions) on quality of life of stroke patients. Material and methods: Research included 60 patients after their first hemispheric stroke treated in 2012 at the rehabilitation ward of a provincial hospital. The measurement of quality of life was conducted by means of the Polish version of Stroke-Specific Quality of Life Scale which enables obtaining the profile of quality of life within twelve subscales and general quality of life. Results: Quality of life after stroke deteriorates significantly with age (rS= - 0,395; p<0,001). People who are professionally active show the best quality of life ( x = 4,04), so the source of income influences the quality of life strongly (F = 7,293; p<0,001). The housing conditions of the subjects also influence the quality of life strongly (F = 3,715; p<0,05). The better the housing conditions (average x = 2,77; good x = 2,96; very good x = 3,69), the better the quality of life. Conclusions: The quality of life of stroke survivors depends on the age, housing conditions and the source of living. Gender and place of living do not influence the quality of life of the subjects in any of the surveyed areas.

Journal

Year

Issue

1

Pages

36-46

Physical description

Contributors

  • NZOZ „MEDICUS” S.C. Kielce
  • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fe1a1a90-efd0-47af-aad8-7659cd7f074a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.