PL EN


2017 | 50 | 306-314
Article title

Innowacyjność sektora samorządowego na przykładzie wybranych polskich miast

Authors
Content
Title variants
EN
Innovativeness of local government sector on the example of selected polish cities
RU
Инновационность сектора самоуправления на примере некоторых польских городов
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacje w sposób naturalny są kojarzone z działalnością gospodarczą. Zazwyczaj wiążą się z wprowadzaniem nowego produktu, usługi, procesu, znajdowaniem nowych rynków zbytu lub modyfikacjami, którym poddawane są poszczególne elementy działalności. Należy podkreślić, że w ostatnich latach zwiększa się rola innowacji i innowacyjności również w sektorze publicznym, zwłaszcza w sferze samorządowej. Związane to jest ze wzrostem stopnia zatłoczenia miast oraz w konsekwencji koniecznością sprawnej i efektywnej realizacji usług publicznych. Jedną z możliwości w tym zakresie jest wdrażanie różnego rodzaju nowych rozwiązań m.in. w dziedzinie administracji, obsługi interesariuszy, transportu czy gospodarki odpadami. Rozwiązania te umożliwiają generowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego, a w efekcie sprzyjają poprawie jakości życia mieszkańców. Dodatkowym motywem wprowadzania usprawnień jest możliwość ograniczania bieżących wydatków budżetowych na utrzymanie mienia komunalnego oraz redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Spośród wszystkich szczebli samorządowych największymi możliwościami we wdrażaniu innowacji charakteryzują się miasta na prawach powiatu, które funkcjonują na bazie dwóch budżetów – gminy i powiatu grodzkiego. Poza tym są odpowiedzialne za realizację zadań własnych i zleconych z zakresu transportu, gospodarki odpadami, wodociągów czy przestrzeni użytkowych, w których istnieje wiele możliwości wdrażania koncepcji miasta inteligentnego, przyjaznego mieszkańcom. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji miasta inteligentnego oraz korzyści, jakie wiążą się z jej zastosowaniem w praktyce. Ponadto podjęto próbę zidentyfikowania elementów tej koncepcji w wybranych polskich miastach m.in. w obszarze transportu, gospodarki energetycznej i jakości życia mieszkańców.
EN
Innovations are naturally related to economic activity. Usually associated with the introduction of a new product, service, process, finding new markets or modifications of elements of the business. It should be noted that in recent years the role of innovation is also more important in the public sector, especially in the sphere of local government. This is related to an increase in the urban congestion, and consequently the necessity of an efficient and effective implementation of public services. One possibility is the implementation of various types of new solutions in the areas of administration, stakeholder service, transport and waste management. These solutions allow to generate sustainable economic growth and social welfare, as a result, contribute to improving the quality of life of residents. Another motive for improvements is the possibility of reduction current expenditure budget for the maintenance of communal property and the reduction of negative impact on the environment. The greatest potential in the implementation of innovation have Polish cities that operate on the basis of two budgets – municipal and county. Besides, they are responsible for the execution of tasks, own and commissioned in the field of transport, waste management, water supply and utility space, where there are many opportunities for implementing smart city concept, friendly for residents. The aim of the article is to present an smart city concept as well as the benefits associated with its use in practice. In addition, identify the elements of this concept in selected Polish cities in the field of transport, energy and quality of life.
Year
Volume
50
Pages
306-314
Physical description
Contributors
 • Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, czupich@umk.pl
References
 • Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P., 2011, Smart Cities in Europe, „Journal of Urban Technology”, vol. 18, no. 2, http://dx.doi.org/10.1080/10630732.2011.601117.
 • Cichosz M., 2015, Innowacje w logistyce miejskiej – zrównoważony transport publiczny, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 383, https://doi.org/10.15611/pn.2015.383.02.
 • http://www.komputerswiat.pl/testy/programy/programy-do-komorek/2013/07/test-aplikacji-mobilnych-polskich-miast.aspx (19.05.2016).
 • http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1556092,Bydgoszcz-inteligentne-LEDowe-oswietlenie-ulic-to-o-65-proc-mniejsze-koszty-energii (19.05.2016).
 • http://www.torun.pl/pl/nowe-podziemne-smietniki (18.05.2016).
 • http://www.transport-publiczny.pl/watki/inteligentne-systemy-transportowe.html (18.05.2016).
 • Innowacje w sektorze publicznym. Raport przedstawiający aktualny stan wiedzy, 2013, Fundusz na rzecz Badań Stosowanych i Komunikacji.
 • Klimczyk G., 2013, Technologia w służbie samorządów, ThinkTank, Warszawa.
 • Kobylińska U., 2015, Innowacje w administracji publicznej w Polsce na poziomie samorządu lokalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 402, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.402.14.
 • Komninos N., 2006, The Architecture of Intelligent Cities, „Intelligent Environments 06”, Institution of Engineering and Technology, https://doi.org/10.1049/cp:20060620.
 • Koźlak A., 2008, Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, „Logistyka”, nr 2, CD.
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (red.), 2015, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, Placet, Warszawa.
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., 2012, Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, „Studia Informatica”, nr 29(721).
 • Tarnów – miasto pilotaży, 2015, „Innowacyjny start”, nr 1(36).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fe20787a-2f7e-4379-b8a3-4ce28499b5b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.