Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | rb.ujw.pl/social

Article title

Marketing doświadczeń

Content

Title variants

EN
Marketing experiences

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zaspokajanie potrzeb klientów koreluje z ich lojalnością i sukcesem rynkowym firmy. Przedsiębiorstwa deklarują, że ogniskują się na kliencie, jednak wiele stawia siebie w centrum. Marketing spełnia funkcję drogowskazu, ukazującego udowanie wartości klientów na bazie doświadczeń, co umożliwia ponowne umiejscowienie klientów w samym centrum procesu zarządzania. ojęcie wartości funkcjonuje w zarządzaniu już od lat 50. XX wieku. Powyższe opracowanie ukazuje narodziny koncepcji marketingu doświadczeń oraz szkicuje jego charakterystyczne cechy. Artykuł omawia również najważniejsze założenia koncepcji. Przedstawia różnorodność definicji marketingu doświadczeń, ukazując najważniejsze aspekty. Artykuł przybliża także samą rangę doświadczeń, wartość marki oraz wymienia czynniki budujące postawę wobec niej. Stopień satysfakcji osiąganej przez klientów w kontaktach z przedsiębiorstwem kształtuje ich postawę wobec przedsiębiorstwa. Opracowanie przedstawia czynniki kształtujące poziom satysfakcji. Ukazuje stosowany w praktyce podział klientów na klasy lojalnościowe. Artykuł omawia również komponenty wizerunku, a także treści i rangę postawy klienta wobec firmy.
EN
Satisfying clients’ needs is correlated with their loyalty and the market success of the firm. Businesses claim that they focus on the client, but many put themselves in the centre. Marketing plays the role of a signpost, portraying the building of clients’ values on the basis of experiences, which facilitates putting the clients back into the very centre of the management process. The notion of values has functioned in management since the fifties in the 20th century. The above work portrays the birth of the concept of marketing experiences as well as outlining its characteristic features. The article also discusses the most important assumptions of the concept. It presents a variety of definitions of marketing experiences, portraying the most important aspects. The article also brings closer the same significance of experiences and brand value, as well as replacing factors building attitudes regarding it. The level of client satisfaction in dealings with businesses shapes their attitude to the businesses. This work presents the factors which shape the level of satisfaction. It shows the use in practice of the division of the clients into classes of loyalty. The article also discusses components of image, as well as the content and significance of the attitude of clients to the firm.

Year

Issue

10

Pages

rb.ujw.pl/social

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fe5a1324-a771-4aae-8a50-9ae7b514a144
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.