PL EN


2017 | 4/2017 (71) | 127-145
Article title

Potrzeby użytkowników jako determinanty modelu organizacji platformy informatycznej aktywizującej seniorów. Wnioski z badań

Content
Title variants
EN
The Users’ Needs as Determinants of the Organization Model of the Information Platform Activating Seniors. Conclusions from the Study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W związku ze starzeniem się społeczeństw opracowana została koncepcja platformy informatycznokomunikacyjnej mającej na celu zwiększenie aktywności ludzi w wieku emerytalnym. Jest ona dedykowana członkom lokalnych społeczności, może być wykorzystywana do wspierania przedsiębiorczości, samorealizacji i aktywizacji na polu życia społecznego. W artykule, na podstawie badań jakościowych i ilościowych, zidentyfikowano kluczowe potrzeby użytkowników i w ich kontekście zaprezentowano koncepcję organizacji platformy informatycznej aktywizującej seniorów.
EN
Due to the aging of society, the authors have developed a concept of ICT platform aimed at increasing the activity of people at the retirement age. It is dedicated to members of local communities, can be used to support entrepreneurship, self-fulfillment and activation in the field of social life. In the article, based on quantitative and qualitative research, the key needs of users have been identified, and in their context, the concept of organization of the ICT platform for activating seniors has been presented.
Year
Issue
Pages
127-145
Physical description
Dates
online
2017-12-15
Contributors
author
References
 • Brinkmann, S. i Kvale, S. (2015). InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing 3 ed. Los Angeles, Calif: Sage.
 • Butryn, B., Gryncewicz, W., Kutera, R. i Leszczynska, M. (2015). The Application of PEST Analysis to the Creation of the Profile of na IT Product Designed to Activate and Support Senior Citizens in Poland, Proceedings of the Fourth International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, Rhodes, Greece, SCITEPRESS, 109–115, http://dx.doi.org/10.5220/0005890301090 115
 • Gallouj, F., Weber, K.M., Stare, M. i Rubalcaba, L. (2015). The futures of the service economy in Europe. A foresight analysis. Technological Forecasting and Social Change, 94, 80–96, http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2014.06.009
 • Główny Urząd Statystyczny (2016). Polska w liczbach. Warszawa: GUS.
 • Gryncewicz, W., Kutera, R., Leszczyńska, M. i Butryn, B. (2015). Cyfrowe kompetencje osób starszych w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Kleinschmidt, S., Burkhard, B., Hess, M., Peters, C. i Leimeister, J.M. (2016). Towards design principles for aligning human-centered service systems and corresponding business models. International Conference on Information Systems (ICIS). Dublin, Ireland.
 • Kleinschmidt, S. i Peters, C. (2017). Fostering business model extensions for ICT-enabled human-centered service systems. International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), At St. Gallen, Switzerland.
 • Kutera, R. i Gryncewicz, W. (2016). Single sign on as an effective way of managing user identity in distributed web systems. The ActGo-Gate project case study. Informatyka Ekonomiczna, 40(2), 25–43, http://dx.doi.org/10.15611/ie.2016.2.02
 • Kutera, R. i Gryncewicz, W. (2017). Web Oriented Architectural Styles for Integrating Service e-Marketplace Systems, Proceedings of the Seventh International Symposium on Business Modeling and Software Design – Volume 1: BMSD, 72-80, http://dx.doi.org/ 10.15439/2017F309.
 • Kutera, R., Gryncewicz, W., Leszczynska, M. i Butryn, B. (2016). The model of delivering an IT product designed to activate and support senior citizens in Poland. W: M. Ganzha, L. Maciaszek i M. Paprzycki, Position Papers of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ACSIS, 9, 195–202, http://dx.doi.org/ 10.15439/2016F209.
 • Kutera, R., Gryncewicz, W. i Skalniak T. (2017a). Towards an Architecture of Electronic Service Market System – requirements analysis and evaluation. W: M. Ganzha, L. Maciaszek i M. Paprzycki (red.), Communication Papers of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ACSIS, 13, 265–273, http://dx.doi.org/10.15439/2017F309
 • Kutera, R., Łopaciński, K., Leszczyńska, M., Gryncewicz, W. (2017b). Business Model for Occupational Activation of Elderly People via the Service E marketplace Platform – Research Study of Polish Market. W: MCCSIS 2017 Proceedings of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Lisbon: IADIS Press.
 • Leimeister, J.M. (2012). Idea Pitch EU Call. AAL Joint Programme Call 6.
 • Leszczyńska, M., Kutera, R., Butryn, B. i Gryncewicz, W. (2016). Wpływ makrootoczenia na aktywizację cyfrową seniorów w Polsce. Przegląd Organizacji, 9, 65–71.
 • Łopaciński, K., Leszczyńska, M., Kutera, R. i Gryncewicz, W. (2017). Implementational possibilities and conditions of the internet platform to activate elderly people in the light of the Polish market research. Proceedings of 7th International Conference on Business and Economics Research (ICBER 2017). Birmingham.
 • Łysik, Ł., Kutera, R. i Machura, P. (2015), Social Collaboration Solutions as a Catalyst of Consumer Trust in Service Management Platforms – A Research Study. W: W. Abramowicz (red.), Business information systems: 18th International Conference. BIS 2015, Poznań, Poland, June 24–26, 2015, Proceedings, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 208, Springer, Cham, 220–232, http://dx.doi.org/ 10.1007/978-3-319-19027-3_18
 • Maciaszek, L., Gryncewicz, W. i Kutera, R. (2016). Integ rated Service E-Marketplace for Independent and Assisted Living – Business and Software Engineering Challenges. Springer, Cham, 221–231, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-57222-2_11
 • Maglio, P.P., Kwan, S.K. i Spohrer, J. (2015). Commentary – Toward a Research Agenda for Human-Centered Service System Innovation. Service Science, 7(1), 1–10, http://dx.doi.org/10.1287/serv.2015.0091
 • Moody, H.R. (2013). Abundance of life: Human development policies for an aging society. Columbia University Press.
 • Oesterle, H. (2014). Business oder Life Engineering? HMD Pr axis der Wirtschaftsinformatik, 51(6), 744–761.
 • Oesterle, H. i Osl, P. (2013). Zintegrowana platforma do zarz ądzania usługami – materiały informacyjno-promocyjne projektu ActGo-Gate.
 • Oesterle, H. i Otto, B. (2010). Consortium research. Business & Information Systems Engineering, 2(5), 283–293.
 • Otto, B. i Oesterle, H. (2010). Relevance through Consortium Resear ch? Findings from an Expert Interview Study, W: D. Hutchison, T. Kanade, J. Kittler, J.M. Kleinberg, F. Mattern, J.C. Mitchell, M. Naor, O. Nierstrasz, C. Pandu Rangan, B. Steffen, M. Sudan, D. Terzopoulos, D. Tygar, M.Y. Vardi, G. Weikum, R. Winter i S. Aier (red.), Global Perspectives on Design Science Research, Lecture Notes in Computer Science, 6105, Springer, Berlin, 16–30, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13335-0_2
 • Rot, A., Kutera, R. i Gryncewicz, W. (2017). Design and Assessment of User Interface Optimized for Elderly People. A Case Study of Actgo-Gate Platform. Proceedings of the 3rd International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health, Porto, Portugal, SCITEPRESS – Science and Technology Publications, 157–163, http://dx.doi.org/10.5220/0006320001570163
 • Rowe, J.W. i Kahn, R.L. (2015). Successful Aging 2.0. Conceptual Expansions for the 21st Century. The Journals of Gerontology: Series B, 70(4), 593–596.
 • Szymańczak, J., Ciura, G. (2012). Starzenie się społeczeństwa polskiego, Infos zagadnienia społeczno-gospodarcze, 12, 1–4, http://dx.doi.org/10.1093/geronb/gbv025
 • Śliwiński, A. (2014). Rozkład więzi społecznych w Polsce. Europejski Monitor Ekonomiczny, 3/2014.
 • Vargo, S.L. i Lusch, R.F. (2016). Institutions and axioms. An extension and update of service-dominant logic, Journal of the Academy of Marketing Science, 44(1), 5–23, http://dx.doi.org/10.1007/s11747-015-0456-3
 • Witell, L., Snyder, H., Gustafsson, A., Fombelle, P. i Kristensson, P. (2016). Def ining service innovation. A review and synthesis. Journal of Business Research, 69(8), 2863–2872, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.12.055
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fe6d9eaa-84fd-4b0e-be0f-4b5d8bd6883a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.