PL EN


2016 | 3 (16) | 51-76
Article title

Wartości pedagogiczne w nauczaniu Dōgena

Content
Title variants
EN
Pedagogical values in the teaching of Dōgen
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi wprowadzenie w myśl pedagogiczną Kigena Dōgena, uważanego za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli kultury japońskiej. Autor zaznajamia czytelnika z uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i społecznymi występującymi w Japonii i Chinach, w latach życia japońskiego buddysty, a także prezentuje koleje życia i twórczość pisarską tego nauczyciela buddyzmu. W kolejności przedstawia poglądy filozoficzne Dōgena, zwłaszcza powiązane z metafizyką i etyką. Podkreśla też znaczenie aspektu religijnego działalności i twórczości japońskiego zenjiego, powiązanego z antropologią religijną oraz eschatologią i soteriologią. Dokładniej skupia się na ideale wychowania w pedagogice Dōgena, w jego głównym dziele Shōbōgenzō, określonym jako Wielka Ludzka Istota. Przedstawia również zasadnicze wartości pedagogiczne w twórczości omawianego mistrza, jak dialogiczność, autentyzm, zaangażowanie, odpowiedzialność, pokrewne z dorobkiem zachodniej pedagogiki egzystencjalnej oraz inne wartości o charakterze społecznym.
EN
This paper constitutes an introduction to the pedagogical thought of Dōgen Kigen, who is considered to be one of the most outstanding representatives of Japanese culture. The author makes the reader acquainted with the historic, cultural and social determinants existing in Japan and in China in the years in which the Japanese Buddhist in question was living, and he also presents the vicissitudes of life, and the writing, of this teacher of Buddhism. In turn, he presents the philosophical views of Dōgen, in particular, those connected with metaphysics and ethics. He also places emphasis upon the significance of the religious aspect of the activity and writing of this Japanese Zenji, connected with religious anthropology, and also with eschatology and soteriology. In more detail, he focuses his attention upon the ideal of education in the pedagogics of Dōgen in his principal treatise Shōbōgenzō, referred to as the Great Human Being. He presents as well the essential pedagogical values in the writing activity of the master being discussed, such as dialogicality, authentism, commitment and responsibility, akin to the output of Western existential pedagogics, and also other values of social character.
Year
Issue
Pages
51-76
Physical description
Contributors
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-feba0bcf-06c5-4d55-ba0d-bb6ffa779d18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.