Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3-4 (263-264) | 323-341

Article title

Próby reformowania Imperium Osmańskiego przez Ruch Młodoosmański

Content

Title variants

EN
Attempts to Reform the Ottoman Empire by the Young Ottomans

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
In the nineteenth century, the Ottoman Empire was on the verge of collapse. This country needed drastic reform. Those who decided to save the ‘Colossus with feet of clay’ were the Young Ottomans headed by Midhad Pasha. During the reign of Abdul Hamid II the first Constitution in the history of the Ottoman Empire was introduced. The document was in force for only two years (1876–1878) and this period is sometimes called the first constitutional monarchy (Birinci Meşrutiyet). The reforms that had been introduced postponed the collapse of this country on the Bosporus. The constitution equated the laws of the believers of various religions and introduced civil liberties, but the position of the sultan was still superior. Most of the provisions simply remained on paper and the sultan dissolved the parliament soon after.

Year

Pages

323-341

Physical description

Dates

published
2018-03-14

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Atabay Mithat, İmparatorluktan Ulus Devletlere Türkiye ve Balkanlar, Paradigma Akademi, İstanbul 2013.
 • Bakırcı Fahri, Meclis Üyelerini Aylık ve Diğer Ödenekleri, „Yasama Dergisi” 2006, sayı 3/Ekim-Kasım-Aralık, s. 27–70.
 • Dominik Paulina, Pour la réforme de la justice ottomane: Count Leon Walerian Ostroróg (1867–1932) and His Activities in the Final Decades of the Ottoman Empire, „Slavia Meridionalis” 2017, nr 17, s. 18–36.
 • Carter V. Findley, Ottoman Civil Officialdom: A Social History, Princeton University Press, Princeton 1989
 • Emiroğlu Öztürk, Grupy literackie w Turcji, Dialog, Warszawa 2004.
 • Eraslan Cezmi, Olgun, Kenan, Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet ve Parlamento, 3F Yayınevi, İstanbul 2006.
 • Erdem Tarhan, Anayasalar ve Seçim Kanunları (1876–1982), Milliyet, İstanbul 1982.
 • Goodwin Godfrey, Prywatny świat kobiet ottomańskich, Bellona, Warszawa 2006.
 • Gözübüyük Şeref, Kili, Suna (red.), Türk Anayasa Metinleri 1839–1980, Türkiye İş Bankami, Ankara 1982.
 • Guliński Stanisław, Alewizm i Bektaszyzm. Historia i rytuał, Nomos, Kraków 1999.
 • Gülen Salih, Tahtın Kudretli Misafirleri Osmanlı Padişahları, Yitik Hanzie, İstanbul 2009.
 • Hanioğlu Şükrü, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton University Press, Princeton 2008.
 • Hershlag Zvi Y., Introduction to the Modern Economic History of the Middle East, E.J. Brill, Leiden 1980.
 • Houtsma Martijn Th., Midhat Pasha, w: Houtsma Martijin Th. (red.), E.J. Brill’s First Encyclopedia of Islam 1913–1936, E.J. Brill, Leiden 1993.
 • İnalcık Halil, Imperium Osmańskie. Epoka klasyczna 1300–1600, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-lońskiego, Kraków 2006.
 • Karal Enver, Nizam-i Cedit ve Tanzimat (1789–1856), „Osmanlı Tarihi” 1947, t. V, s. 13–76.
 • Kayali Hasan, Elections and the Electoral Process in the Ottoman Empire, 1876–1919, „International Journal of Middle East Studies” 1995, nr 27/3, s. 265–286.
 • Kia Mehrdad, Daily Life in the Otoman Empire, Greenwood, Santa Barbara-Denver-Oxford 2011.
 • Kiliç Selda, Tanzimat sonrası Osmanlı Vilayet Bütçeleri, „Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi” 2000, t. XX, nr 31, s. 193–207.
 • Kinross Lord, Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire, Perennial, London 2002.
 • Kołodziejczyk Dariusz, Turcja, Trio, Warszawa 2000.
 • Kryszeń Grzegorz, Konstytucja Osmańska z 1876 roku, w: Stanisław Bożyk, Adam Jamróz (red.), Konstytucja. Ustrój polityczny. System organów państwowych, Temida2, Białystok 2010.
 • Lewis Bernard, Narodziny nowoczesnej Turcji, PWN, Warszawa 1972.
 • Łątka Jerzy S., Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
 • Mardin Şerif, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas, Princeton University Press, Princeton 2000.
 • Midhat Ali H., The life of Midhat Pasha. A Record of his Services, Political Reforms, Banishment and Judicial Murder, John Murray, London 1903.
 • Morawski Wojciech, Szabłowska, Sylwia, Wojny rosyjsko–tureckie od XVII do XX wieku, Trio, War-szawa 2006.
 • Ortaylı İlber, Osmanlı’da değişim ve anayasal rejim strun, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 2008.
 • Płaskowicka-Rymkiewicz Stanisława, Borzęcka Münevver, Łabęcka-Koecher Małgorzata, Historia Literatury Tureckiej, Ossolineum, Wrocław 1971.
 • Reychman Jan, Historia Turcji, Ossolineum, Wrocław 1973.
 • Röder Tilmann J., The Separation of Power in Muslim Countries, w: Grote Rainer, Röser Tilmann J. (red), Constitutionalism in Islamic Countries. Between Upheaval and Continuity, Oxford Uni-versity Press, Oxford 2012.
 • Shaw Stanford J., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej 1280–1808, Dialog, War-szawa 2012.
 • Shaw Stanford J., The Nizam-i Cedid Army under Sultan Selim III 1789–1807, „Oriens” 1965/1966, nr 18/19, s. 168–184.
 • Shaw Stanford J., Shaw, Ezel, Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej 1808–1975, Dialog, Warszawa 2012.
 • Stępniewska-Holzer Barbara, Bariery modernizacji. Studium z dziejów Egiptu w pierwszej połowie XIX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.
 • Stillman Norman A., The Jews of Arab lands: a History and Source Book, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1979.
 • Szymański Adam, System konstytucyjny Turcji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Tanty Mieczysław, Bosfor i Dardanele w polityce mocarstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.
 • Unat Kadri, Osmanlı Devleti’nde Sosyo-Ekonomik Düzen ve XIX. Yüzyıl Yenileşme Hareketleri, [w:] Temuçin Faik Ertan (red.), Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhurieti Tarihi, Siyasal Kita-bevi, Ankara 2012.
 • Wasilewski Karol, Turecki sen o Europie – tożsamość zachwowania i jej wpływ na politykę zagra-niczną Republiki Turcji, WDiNP UW, Warszawa 2015.
 • Wituch Tomasz, Tureckie Przemiany. Dzieje Turcji 1878–1923, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 1980.
 • Zając Grażyna, Ciało twoje, kości moje... Rodzina i szkoła epoki Abdulhamita II w świetle tureckiej autobiografii, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 • Zając Grażyna, Ożenek Poety İbrahima Şinasiego i narodziny teatru tureckiego, Księgarnia Akade-micka, Kraków 2014.
 • Zając Grażyna, Smutna ojczyzna i ja smutny… Kręgi literackie epoki Abdülhamida II w świetle tureckiej autobiografii, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
 • Zürcher Erik J., The Ottoman Conscription System in Theory and Practice, 1844–1914, w: Zücher, Erik J. (red.), Arming the State: Mmilitary Conscription in the Middle East and Central Asia 1775–1925, I.B. Tauris, London 1999.
 • Zürcher Erik J., Turcja. Od sułtanatu do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Kânûn-ı Esâsî, http://www.anayasa.gen.tr/1876ke.htm [dostęp: 14.11.2016].
 • Galatasaray Lisesi Tarihi, http://www.gsl.gsu.edu.tr/tr/tarihce/genel [11.01.2017].
 • Selim Dönemi Avrupa-Osmanlı Ülkeleri ile İlişkiler http://osmanli.site/osmanli-padisahlari-sultan-padi-sah-sultanlari/sultan-3-selim/iii-selim-donemi-avrupa-osmanli-ulkeleri-ile-iliskiler/ [10.06.2017].
 • Selda K. Kiliç, 1876 Anayasası’nın Bilinmeyen İki Tasarısı, http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:ieGgAmFQ8NsJ:dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/821/10435.pdf+&cd=1&h-l=pl&ct=clnk&gl=pl&client=opera [17.06.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2283

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-feccd5b8-3cc1-4422-b796-b87f7e1a8967
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.