PL EN


2017 | 1/2017 (66), t.2 | 37 – 52
Article title

Regulacyjne granice stabilności depozytów gospodarstw domowych

Content
Title variants
The Boundaries of Household Deposit Stability – Regulatory Assessment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca przedstawia problem regulacyjnych granic stabilności depozytów gospodarstw domowych w 15 krajach strefy euro. Jej celem jest konfrontacja przyjętych rozwiązań z propozycjami Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz wskazanie obszarów wymagających modyfikacji regulacji. W pracy uwagę zwrócono przede wszystkim na depozyty określone przez EUNB jako „depozyty o wysokiej wartości” i „depozyty o bardzo wysokiej wartości”, dowodząc częstszego występowania tych pierwszych, których nie ujęto w pokryzysowych regulacjach. Ponadto wskazano na istotną skalę finansowania instytucji kredytowych, której źródłem były owe depozyty. W przypadku depozytów o bardzo wysokiej wartości uznano, iż ich sporadyczne występowanie w części krajów także mogło skutkować znacznym udziałem w ogóle lokowanych depozytów. Charakter środków pieniężnych współtworzących obie powyższe kategorie dowodził ich podatności na odpływy w warunkach skrajnych.
EN
This paper presents the problem of regulatory thresholds of household deposit stability in 15 euro area countries. Its aim is to confront the adopted solutions with proposals of the European Banking Authority and identify the areas which need re-regulation. The paper pays attention to deposits identified by the EBA as “high value deposits” and “very high value deposits” and proves greater availability of the first ones, which have been abandoned in the current regulations. Moreover, it shows their importance as funding for credit institutions. In the case of very high value deposits, their occurrence appears as occasional but significant in terms of their shares in all deposits declared by households in selected member states. The nature of both considered categories is assessed as sensitive due to their saving character, which increases the risk of outflows in periods of stress.
Year
Pages
37 – 52
Physical description
Dates
published
2017-05-30
Contributors
References
 • Acharya, V., Almeida, H. i Campello, M. (2013). Aggregate Risk and the Choice between Cash and Lines of Credit. The Journal of Finance, 68, 2059–2116.
 • Acharya, V. i Mora, N. (2012). Are Banks Passive Liquidity Backstops? Deposit Rates and Flows During the 2007–2009 Crisis. NBER Working Paper, (17838), 1–64.
 • Acharya, V. i Mora, N. (2015). A Crisis of Banks as Liquidity Providers. The Journal of Finance, 70(1), 1–43.
 • Bernanke, B.S. (2010). Causes of the Recent Financial and Economic Crisis. Pozyskano z: http://1.usa.gov/9XW4fi (01.01.2017).
 • Borio, C. (2009). Ten Propositions about Liquidity Crises. BIS Working Paper, (293), 1–21.
 • Brown, M., Guin, B. i Morkoetter, S. (2013). Deposit Withdrawals from Distressed Commercial Banks. Swiss Institute of Banking and Finance Working Papers on Finance, 19, 1–33.
 • Chari, V.V. i Jagannathan, R. (1988). Banking Panics, Information, and Rational Expectations Equilibrium. The Journal of Finance, 43(3), 749–761.
 • Crockett, A. (2001). Banking Supervision and Regulation: International Trends. Pozyskano z: http://www.bis.org/speeches/sp010330.htm (05.10.2016).
 • Danuszewska, A. (2009). Podstawowe zasady gwarantowania depozytów w systemie słowackim. Bezpieczny Bank, 1(38), 170–178.
 • Demirguc-Kunt, A. i Detragiache, E. (2000). Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability? IMF Working Paper, (00/3), 1–29.
 • Demirguc-Kunt, A., Kanc, E. i Laeven, L. (2014). Deposit Insurance Database. IMF Working Paper, (WP/14/118), 1–43.
 • Demirguc-Kunt, A., Karacaovali, B. i Laeven, L. (2005). Deposit Insurance Around the Globe: A Comprehensive Database. Pozyskano z: http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-1107449512766/DepositInsuranceDatabasePaper_DKL.pdf (04.09.2016).
 • Diamond, D.W. i Dybvig, P.H. (1983). Bank Runs Deposit Insurance, and Liquidity. Journal of Political Economy, 91(June), 401–419.
 • Diamond, D.W. i Rajan, R.G. (2001). Banks and Liquidity. American Economic Review, 91(2), 422–425.
 • DNB. (2003). Regulation on Liquidity under the Wft. Amsterdam: De Nederlandsche Bank.
 • Du Caju, P. (2013). Structure and Distribution of Household Wealth: An Analysis Based on the HFCS. National Bank of Belgium Economic Review, (9), 41–62.
 • Duijm, P. i Wierts, P. (2014). The Effects of Liquidity Regulation on Bank Assets and Liabilities. Discussion Paper of Duisenberg School of Finance − Tinbergen Institute, (TI 14-018/IV/DSF 72), 1–20.
 • Dyrektywa PEiR 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemó w gwarancji depozytó w w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, Dz.U. L 68, 13.3.2009, 3–7.
 • Dyrektywa PEiR 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemó w gwarancji depozytó w, Dz.U. L 173, 12.6.2014, 149–178.
 • Dyrektywa PEiR 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/
 • WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/ UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U. L 173, 12.6.2014, 190–348.
 • EBA. (2013a). EBA Discussion Papers on Defining Liquid Assets in the LCR under the draft CRR and on retail deposits subject to higher outflows for the purposes of liquidity reporting. London: European Banking Authority.
 • EBA. (2013b). Guidelines on retail deposits subject to different outflows for purposes of liquidity reporting under Regulation (EU) No 575/2013, on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Capital Requirements Regulation – CRR). London: European Banking Authority.
 • ECB. (2013). The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey – Results from the First Wave. ECB Statistics Paper Series, 2(April), 1–112.
 • Gatev, E., Schuermann, T. i Strahan, P. (2009). Managing Bank Liquidity Risk: How Deposit- Loan Synergies Vary with Market Conditions. Review of Financial Studies, 22, 995–1020.
 • Huang, R. i Ratnovski, L. (2011). The Dark Side of Bank Wholesale Funding. Journal of Financial Intermediation, 20, 248–263.
 • IMF. (2013). EU: Publication of Financial Sector Assessment Program Documentation – Technical Note on Deposit Insurance. Waszyngton: IMF.
 • Iyer, R. i Puri, M. (2012). Understanding Bank Runs: The Importance of Depositor– Bank Relationships and Networks. American Economic Review, 102(4), 1414–1445.
 • Karas, A., Pyle, W. i Schoors, K. (2013). Deposit Insurance, Banking Crises, and Market Discipline: Evidence from a Natural Experiment on Deposit Flows and Rates. Journal of Money, Credit and Banking, 45(1), 179–200.
 • KE. (2010). Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Przegląd dyrektywy 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/comm_pdf_com_2010_0369_rapport_pl.pdf (dostęp: 16.01.2017).
 • Kochaniak, K. (2015). The Stability of Household Deposits in Financial and Economic Crises of the Euro Area Member States – Regulations vs. Reality. Bank& Credit, 46(5), 487–522.
 • Pawlikowski, A. (2010). Optymalny model gwarantowania depozytów. Bezpieczny Bank, 3(42), 101–115.
 • Pennacchi, G. (2006). Deposit Insurance, Bank Regulation, and Financial System Risks. Journal of Monetary Economics, 53, 1–30.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych, Dz.U. L 11, 17.1.2015, 1–36.
 • Rozporządzenie PEiR 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.U. L 176, 27.06.2013, 1–337.
 • Schich, S. (2008). Financial Turbulence: Some Lessons Regarding Deposit Insurance. Pozyskano z: http://www.oecd.org/finance/insurance/41420525.pdf(01.07.2016).
 • Solow, R.M. (2013). How to Save American Finance from Itself: Has financialization Gone Too Far? Pozyskano z: http://on.tnr.com/14kYvjX (01.07.2016).
 • Szymczak, R. (2011). Podstawowe zasady efektywnego gwarantowania depozytów i metodyka oceny ich stosowania. Bezpieczny Bank, 1(43), 31–54.
 • Teppa, F., Porpiglia, A., Ziegelmeyer, M., Le Blanc, J. i Zhu, J. (2015). Household Saving Behaviour and Credit Constraints in The Euro Area. ECB Working Paper, (1790), 1–62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fed90260-6216-41c6-8e9c-b7f40cc56479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.