Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 18 | 129-141

Article title

Region zachodniopomorski w perspektywie demograficznej

Authors

Content

Title variants

EN
Western Pomeranian Region in demographic perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule autor pokazuje w perspektywie demograficznej zachodniopomorską (północną) część pogranicza polsko-niemieckiego. Ważne dla socjologów jest pytanie, czy regiony pogranicza polsko-niemieckiego są demograficznie szczególne? Przywoływane w artykule dane statystyczne świadczą o bardzo wyraźnej demograficznej stagnacji regionu zachodniopomorskiego, rzutującej w ogólnym bilansie na uszczuplenie (pomniejszenie) jego demograficznych zasobów. Stagnacja demograficzna regionu zachodniopomorskiego jest w wielu zakresach odzwierciedleniem procesów ogólnopolskich. Natomiast podane w artykule dane statystyczne dotyczące małżeństw, szczególnie małżeństw w relatywnie młodym wieku, dotyczące średniego wieku wstępowania w związki małżeńskie oraz urodzenia pierwszego dziecka, dotyczące rozwodów oraz urodzeń pozamałżeńskich, mogą być podstawą hipotezy o odrębności demograficznej regionu zachodniego pogranicza.
EN
In the article the author shows Western Pomeranian part of Polish-German borderland in the demographic perspective. An important question for sociologists is if regions of the Polish-German borderland are demographically distinctive? The statistical data presented in the article indicates an evident demographical stagnation of the Western Pomeranian Region which results in decrease of its demographical potential. The demographical stagnation of the Western Pomeranian Region is, in many aspects, a reflection of nationwide processes in Poland. The following statistical data shown in the article such as these concerning marriages, especially marriages at relatively young age, average age at marriage, birth of the first child, divorces and extramarital births, may be a base for a hypothesis of demographical distinctiveness of the region of western borderland.

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Frątczak E. 2003, Teoretyczne podstawy badania norm, wartości, postaw i zachowań w odniesieniu do zjawisk i procesów demograficznych, w: K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiechy (red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.
 • Gołdyka L. 2005, Przeobrażenia demograficzne w województwie lubuskim u schyłku XX i na początku XXI wieku, w: C. Osękowski, J. Korbicz (red.), Województwo lubuskie w roku przyjęcia do Unii Europejskiej, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Gołdyka L. 2008, Pogranicze polsko-niemieckie w perspektywie demograficznej, w: Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, t. I, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Gorlach K., Drąg Z., Nowak P. 2004, Ku wsi zdezagraryzowanej? Ludność wiejska i rolnicza w świetle wybranych danych spisu powszechnego, „Studia Socjologiczne”, nr 1 (172).
 • Holzer J.Z. 1999, Demografia, PWE, Warszawa.
 • Holzer J.Z. 1998, Problemy demograficzne świata, Europy i Polski w pierwszej połowie XXI wieku, w: Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji ustrojowej. Problemy społeczne i demograficzne w perspektywie przyszłości świata i Polski, GUS, Warszawa.
 • Jarosz M. 2004, Narodowy Spis Powszechny 2002. Wady i zalety, „Studia Socjologiczne”, nr 1 (172).
 • Kotowska I. 1998, Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 4.
 • Okólski M. 2004a, Demografia, Scholar, Warszawa.
 • Okólski M. 2004b, Demografia zmiany społecznej, Scholar, Warszawa.
 • Okólski M. 2006, Płodność i rodzina w okresie przemian, w: J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Scholar, Warszawa.
 • Okólski M. 2007, Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce z perspektywy minionego stulecia, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, Warszawa.
 • Slany K. 2002, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.
 • Styk J. 2004, Charakterystyka ludności miejskiej według danych NSP z 2002 roku, „Studia Socjologiczne”, nr 1 (172).
 • Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna. Województwo Zachodniopomorskie, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2003 (w tekście: L.S, SDiSE).
 • Migracje ludności. Województwo Zachodniopomorskie, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2004 (w tekście: ML).
 • Prognoza ludności na lata 2008–2035, wersja elektroniczna, GUS, Warszawa 2008, http://www.stat.gov.pl (w tekście: PL-WE).
 • Przemiany demograficzne w województwie zachodniopomorskim w latach 2002–2006, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2007 (w tekście: PDWZ).
 • Rocznik Demograficzny 2006, GUS, Warszawa 2006 (w tekście: RD).
 • Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2007, wersja elektroniczna, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2008, http://www.stat.gov.pl (w tekście: RSWZ-WE).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ff072b3a-4e20-4da2-91ae-90d4beb34bd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.