Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | IV | 67-75

Article title

Zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach. Uwagi na tle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 roku

Authors

Title variants

EN
Prohibition of testing cosmetics on animals. Notifications according to the resolution of European Parliament and Commission (EC) no. 1223/2009 from 30 november 2009

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.Urz. L 342 z 22.12.2009) zastąpiło w lipcu 2013 r. polską ustawę z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2001 r. nr 42, poz. 73). Ustawodawca europejski w ten sposób ujednolicił standardy i procedury obowiązujące w państwach członkowskich oraz wykluczył możliwość wprowadzania odrębnych regulacji krajowych. Istotną cechą rozporządzenia jest bowiem to, że nie transponuje się jego przepisów w formie ustawy lub rozporządzenia (tak jak jest to w przypadku dyrektywy) do prawa krajowego. Jednym z najważniejszych zagadnień, które zostało uregulowane w rozporządzeniu jest wprowadzenie zakazu prowadzenia testów produktów kosmetycznych na zwierzętach oraz wprowadzania do obrotu kosmetyków, na które były na nich testowane (dotyczy to także państw spoza UE). W ten sposób sukcesem zakończyła się 20 letnia walka wielu organizacji zajmujących się prawami zwierząt. Cele artykułu sprowadzają się po pierwsze, do analizy przepisów rozporządzenia, które dotyczy zakazów testów produktów kosmetycznych na zwierzętach i porównania ich z nieobowiązującymi już regulacjami prawnymi. Po drugie, tekst ma ukazać istotną rolę Unii Europejskiej w zakresie budowania standardów humanitarnej ochrony zwierząt wśród państw członkowskich, ale także poza jej granicami, wzywając inne państwa do refleksji nad stanem krajowego ustawodawstwa w tej materii.
EN
The regulation of European Parliament and of the Council (EC) no. 1223/2009 from 30th November 2009 concerning the cosmetic products (OJ L 342 from 22.12.2009) replaced on July 2013 the Polish act from 30th March 2001 on cosmetics (Journal of Laws from 2001 procedures ruling in member countries and excluded the possibility of applying other national regulations on this issue. The essential feature of the regulation is that the contents of it cannot be paraphrased in any form of an act either the resolution (as it is in case of a directive) an entered to the national law. One of the most important issues which has been regulated in the regulation is the introduction of a prohibition of testing cosmetic products on animals and putting on the market the products which have been already tested on animals (it also refers to the countries outside EU). As a result, the 20-year battle of many organizations of animals rights has been finished successfully. The aims of the papers are mainly the analysis of the points of resolution which concern the prohibition of cosmetic products on animals and comparing them with already invalid legal regulations. Secondly, the paper should present the significant role of European Union in the scope of creating standards of humanitarian protection of animals amongst the member countries as well as the countries outside the EU, calling other countries to reflect about the condition of legislature of this notion.

Year

Volume

IV

Pages

67-75

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Wydział Prawa i Administracji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy - student

References

 • Adamczyk A., Organy administracji publicznej i inne podmiotu administrujące, [w:] Bielecki L., Ruczkowski P. (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2011.
 • Barcz J., Wyrozumska A., Górska M., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Boć J., Organizacja prawna administracji, [w:] Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2005.
 • Burczyński T., Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, Wrocław 2011.
 • Celarek K., Prawo do informacji. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
 • Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 73.
 • Dz.Urz. L 342 z 22.12.2009; dalej: rozporządzenie 1223/2009.
 • Dz.Urz. WE L 262 z 27.9.1976 r.
 • Gabriel-Węglowski M., Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Toruń 2008.
 • Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Zakamycze, Kraków 1999.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13- 210_pl.htm [12.07.2013].
 • Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006.
 • Justyńska P., Zasady prawa Unii Europejskiej, [w:] Galster J. (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys wykładu, Toruń 2010.
 • Knysiak-Molczyk H., Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013.
 • Kurzępa B., Ustawa o kosmetykach z komentarzem, Toruń 2009.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 2004.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Rozwój zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, „Studia Europejskie” 2006, nr 1.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich, Toruń 2007
 • Sylwestrzak A., Kontrola Administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 2004.
 • Szachoń A., Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] Kuś A. (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010.
 • Szustakiewicz P., Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Wróbel A., Kornobis-Romanowska D., Łacny J. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 3, Artykuły 223–358, Warszawa 2012, LEX/el.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 września 2013 r., II SA/Ol 568/13.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ff31b1e3-95ee-44bd-858a-9005880212f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.