PL EN


2015 | 15 | 21-39
Article title

Encyklika Laudato si’ w perspektywie chrześcijańskiego Wschodu

Content
Title variants
EN
Encyclical Letter Laudato Si’ in View of the Christian East
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Encyklika Laudato si’ jest dokumentem papieża Franciszka, przedstawiającym współczesne problemy ekologiczne oraz zachęcającym do zmiany sposobu traktowania środowiska naturalnego. Choć jest skierowany do wiernych Kościoła katolickiego, to ma znaczenie ekumeniczne ze względu na fakt, iż problemy w nim podejmowane są istotne dla wszystkich chrześcijan. W artykule zostały przedstawione refleksje patriarchy Bartłomieja oraz jego dwóch najbliższych współpracowników, czyli prof. Johna Chryssavgisa oraz metropolity Johna Zizioulasa na temat encykliki Laudato si’. Są oni zgodni w swej ocenie, że encyklika ta jest ważną syntezą antropologiczno-ekologiczną napisaną w duchu ekumenicznym.
EN
Encyclical Letter Laudato si’ is Pope Francis’ document presenting contemporary environmental issues and encouraging changes in the treatment of the environment. Although it is directed to the faithful of the Catholic Church, it is of ecumenical importance due to the fact that problems indicated in it are important for all Christians. The article presents reflections of Patriarch Bartholomew and his two closest associates, namely Prof. John Chryssavgis and Metropolitan John Zizioulas on Laudato si’. They are unanimous in their assessment that the encyclical is an important anthropological and ecological synthesis written in an ecumenical spirit.
Year
Volume
15
Pages
21-39
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologii KUL
References
 • Agoras K., L’antropologie théologique de Jean Zizioulas. Un bref aperçu, “Contacts” 41(1989), s. 6–23.
 • Australian Catholic Bishops, A new Earth. The Environmental Challenge, 2002.
 • Bartholomew Ecumenical Patriarch, A Rich Heritage. Address during the environmental symposium in Santa Barbara (8.11.1997), w: J. Chryssavgis (red.), Cosmic Grace. Humble Prayer. The Ecological of the Green Patriarch Bartholomew, Grand Rapids, MI 2009, s. 186–191
 • Bartholomew Ecumenical Patriarch, Metanoia: A New Vision. Closing remarks at the Conference on Peace and Tolerance in Istanbul, Turkey (9.02.1994), w: J. Chryssavgis (ed.), Cosmic Grace. Humble Prayer, Grand Rapids, MI 2009, s. 112–113.
 • Bartholomew Ecumenical Patriarch, Sacrifice: The Missing Dimension. Closing address during the concluding ceremony for the fourth international and interreligious symposium on the Adriatic Sea (10.06.2002), w: J. Chryssavgis (red.), Cosmic Grace. Humble Prayer, Grand Rapids, MI 2009, s. 274–278.
 • Batholomew Ecumenical Patriarch, Encountering the Mystery. Understanding Orthodox Christianity Today, New York, NY 2008.
 • Batholomew Ecumenical Patriarch, Sacrifice: the Missing Dimension. Closing address during the concluding ceremony for the fourth international and interreligious symposium on the Adriatic Sea (10.06.2002), w: J. Chryssavgis (ed.), Cosmic Grace. Humble Prayer. The Ecological of the Green Patriarch Bartholomew, Grand Rapids, MI 2009, s. 274–281.
 • Chryssavgis J., An Eastern Orthodox Perspective on Laudato Si. A personal Response, an Ecumenical Reflection, http://www.firstthings.com/blogs/firstthoughts/2015/07/pope-franciss-laudato-si (23.10.2015).
 • Chryssavgis J., Introduction, w: tenże (red.), On Earth as in Heaven. Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, New York, NY 2012, s. 1–22.
 • Exclusive: Patriarch Bartholomew on Pope Francis; Climate Encyclical, “Time Magazine” (18.06.2015); http://time.com/3926076/pope-francis-encyclical-patriarch-bartholomew/ (19.10.2015).
 • Franciszek, Encyklika Laudato Si’. W trosce o wspólny dom, Kraków 2015.
 • Glaeser Z., Kościoły Siostrzane w dialogu, Opole 2002.
 • Glaeser Z., Ku eklezjologii „Kościołów Siostrzanych”. Studium ekumeniczne, Opole 2000.
 • In the World, Yet Not of the World. Social and Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, J. Chryssavgis (red.), New York, NY 2010.
 • Jan Paweł II, Euntes in mundum uniwersum. List apostolski z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej, 25.01.1988.
 • Jan Paweł II, Katecheza (26.01.2000), „Insegnamenti” 23/1 (2000), s. 123; OsRomPol (2001) nr 1, s. 37.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nota o określeniu „Kościoły Siostrzane”, Rzym 2000.
 • Kureethadam J., Creation in Crisis. Science, Ethics, Theology, Maryknoll, NY 2014.
 • Leśniewski K., Ekumenizm w czasie. Prawosławna wizja jedności w ujęciu Georges’a Florovsky’ego, Lublin 1995.
 • Leśniewski K., Relacja człowiek – świat przyrody w duchowości chrześcijańskiej, „Zielony Zeszyt Refa” (2005), numer specjalny: Chrześcijanin a ekologia, s. 31–51.
 • Małecki R., John Zizioulas. Komunijna prawda o człowieku, Kościele i świecie, w: J. Majewski, J. Makowski (red.), Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. 2, Warszawa 2004, s. 372–388.
 • Message from Ecumenical Patriarch Demetrios I for September 1, 1989, w: J. Chryssavgis (red.), Cosmic Grace. Humble Prayer. Humble Prayer, Grand Rapids, MI 2009, s. 35–37.
 • Message to the Twelfth Economic Summit, (Istanbul 6.05.2009), w: Ecumenical Patriarch Bartholomew, In the World, Yet Not of the World. Social and Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, J. Chryssavgis, (red.), New York, NY 2010, s. 66-70.
 • On Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, J. Chryssavgis (red.), New York, NY 2012.
 • Russel E., Reconsidering Relational Anthropology: A Critical Assessment of John Zizioulas’s Theological Anthropology, “International Journal of Systematic Theology” 5 (2003) nr 2, s. 168–186.
 • Smith J.H., The Great Schism, London 1970.
 • Southern African Catholic Bishops’ Conference, Pastoral Statement on the Environmental Crisis (5.09.1999).
 • Speaking the Truth in Love: Theological and Spiritual Exhortations of Ecumenical Patriarch Bartholomew, New York, NY 2010.
 • Spiteris Y., La teologia ortodossa neo-greca, Bologna 1992.
 • The Patriarch of Solidarity: ecological and global concerns of Ecumenical Patriarch Bartholomew, Istanbul 2013.
 • Ullmann W., The Origins of the Great Schism, London 1948.
 • White Jr L., The Historical Roots of Our Ecological Crisis, “Science. New Series” 155 (1967) 3767, s. 1203–1207.
 • Wspólna deklaracja papieża Pawła VI I patriarchy Athenagorasa. Watykan, 28 X 1967, w: Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim, A. Polkowski (red.), Warszawa 1984, s. 349–350.
 • Zizioulas J.D., Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, London 1985.
 • Zizioulas J.D., Communion and Otherness. Further Studies in Personhood and the Church, London 2006.
 • Zizioulas J.D., The Eucharistic Communion and the World, London 2011.
 • Zizioulas, Metropolitan John, Pope Francis’ Encyclical Laudato Si’. A Comment, http://en.radiovaticana.va/news/2015/06/18/metropolitan_john_zizioulas_laudato_si_give_orthodox_grea/1152356 (24.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ff618636-420a-458e-aae4-c0b0d8b23e4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.