Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 (338) | 72-81

Article title

Sposoby ograniczania szarej strefy w Internecie

Authors

Content

Title variants

EN
Ways of Reduction of the Grey Market on Internet
RU
Способы ограничения теневой экономики в Интернете

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zwalczanie szarej strefy w Internecie wymaga współpracy różnych agend, instytucji i organizacji. Dynamika zmian zachodzących w sieci, transgraniczny charakter Internetu oraz ogromna liczba transakcji zachodzących w przestrzeni wirtualnej stwarzają duże pole do nadużyć wiążących się z naruszaniem praw własności intelektualnej i uzyskiwaniem w ten sposób nierejestrowanych dochodów. W artykule dokonano charakterystyki sposobów ograniczania szarej strefy w Internecie oraz przeglądu inicjatyw i przedsięwzięć wiążących się z monitorowaniem sieci pod kątem wychwytywania transakcji naruszających prawa autorskie. Zwrócono uwagę na fakt, że działania represyjne i nowe regulacje prawne nie wystarczą do ograniczenia nierejestrowanej działalności gospodarczej w Internecie. Konieczne jest poszukiwanie nowych modeli biznesowych godzących interesy wielkich korporacji z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników sieci.
EN
Combatting the grey market on Internet requires cooperation of various agencies, institutions and organisations. The dynamics of development taking place on the net, trans-border nature of Internet and an enormous number of transactions occurring in the virtual space create a large area for abuse connected with infringement of intellectual property and achievement this way of unregistered incomes. In his article, the author characterises the ways of reducing the grey market on Internet and reviews the initiatives and ventures related to monitoring the net from the point of view of capturing the transactions entailing copyright infringement. He points out that repressive measures and new legal regulations are not sufficient to reduce unregistered business activities on Internet. There is the need to look after new business models matching the interests of large corporations with the needs and expectations of net users.
RU
Борьба с теневой экономикой в Интернете требует сотрудничества разных органов, учреждений и организаций. Динамика изменений, происходящих в сети, трансграничный характер Интернета и оргомное количество сделок, осуществляемых в виртуальном пространстве, соз- дают широкие возможности для злоупотреблений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности и получением таким образом нерегистрированных доходов. В статье проведены характеристика способов ограничения теневой экономики в Интернете и обзор инициатив и мероприятий по мониторингу сети с точки зрения выявления сделок, нарушающих авторские права. Обращается тоже внимание на тот факт, что репрессии и новые правовые урегулирования недостаточны для ограничения нерегистрированной экономической деятельности в Интернете. Необходим поиск новых бизнес-моделей,

Year

Issue

Pages

72-81

Physical description

Dates

published
2012-05-2012-06

Contributors

author
  • SGH - Warszawa

References

  • Czubkowska S., Bez piratów nie ma zysków, „Dziennik Gazeta Prawna” 2-4.03.2012.
  • Gelles D., Sposób na piratów: odciąć internautów od Facebooka, „Dziennik Gazeta Prawna” 9-11.12.2011.
  • Glenny M., Internet pod kontrolą, czyli cyberwojna o sieć, „Dziennik Gazeta Prawna” 29.10–1.11.2010.
  • Informacja o wynikach kontroli egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy, Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Kielcach, Kielce, czerwiec 2010.
  • Kurowski W., Stop ACTA? Korporacyjna wiosna ludów, „Gazeta SGH” 2012, nr 2.
  • Lemańska M., Stróżyk J., Komu opłaca się uchwalenie ACTA, „Rzeczpospolita” 28-29.01.2012.
  • Mróz B., Flirt z cieniem: aktywność polskich konsumentów w gospodarce nieformalnej, (w:) Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, SGH, Warszawa 2012.
  • Skwirowski P., E-handel pod lupą fiskusa, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,6233280,html
  • The Grey Market. A KPMG Study in Cooperation with The Anti-Gray Market Alliance, http://www.gammaglobal.com/aboutus_articles.php?news_id=4

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ff633eea-0e26-4009-a9d1-2bd5dc887b81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.