Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 46-54

Article title

Sharing economy a ekonomia społeczna i ekonomia behawioralna

Authors

Content

Title variants

EN
Sharing economy vs. social economy and behavioral economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy było wykazanie, że sharing economy to nurt nawiązujący do ekonomii społecznej i ekonomii behawioralnej. Metody badawcze wykorzystane w pracy to: analiza krytyczna literatury, metoda historyczna oraz metoda porównawcza. W oparciu o przedstawioną analizę autorka stwierdza, że sharing economy to nurt (kierunek, model itd. ) w gospodarce funkcjonującej na zasadach komercyjnych, związany ze współdzieleniem własności przedmiotu. Z ekonomią społeczną łączą go zasady działania mechanizmu rynkowego, dystrybucji (tj. zasada przyjmowania i przekazywania zleceń) i wzajemności. W przypadku ekonomii behawioralnej teoriami, które można odnieść do sharing economy, są: model ograniczonej racjonalności wyboru ekonomicznego (bounded rationality) H.A. Simona (1955 r.), behawioralna teoria cyklu życia H. Shefrina i R. Thalera (1988 r.) i koncepcja licznych skrzywień poznawczych cechujących procesy myślenia (tzw. teoria perspektywy lub efekt odbicia) A. Tversky’ego i D. Kahnemana (1979 r.).
EN
The aim of the work is to demonstrate that sharing economy is a trend referring to social and behavioral economy, and test methods used in it are: the critical analysis of literature, historical method and comparative method. Based on the presented analysis the author concludes that sharing economy is a trend (direction, model etc.) in economy functioning on a commercial basis, associated with shared ownership of the object. Although it is not incorporated in the definition of “pure” social economy and its classification, yet it is combined with social economy through the principles of functioning of market mechanisms, distribution (i.e. the principle of reception and transmission of orders) and reciprocity. In case of behavioral economy, the theories, which can be referred to sharing economy are: the limited rationality of economic selection (bounded rationality) by Herbert Alexander Simon (1955), the behavioral theory of the life cycle by Hersh Shefrin and Richard Thaler (1988) and the concept of many cognitive processes involved in thinking processes (so-called theory of perspective or rebound effect) by Amos Tversky and Daniel Kahneman (1979).

References

 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., 2008, Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, Ekonomista, nr 2.
 • Evers A., Laville J.L., 2004a, Defining the Third Sector in Europe, [w:] Evers A., Laville J.L. (red.) The Third Sector in Europe, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Evers A., Laville J.L., 2004b, The Third Sector in Europe, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Hausner J., 2007, Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, Ekonomia Społeczna. Teksty, nr 1.
 • Herbst K., 2013, Perspektywy ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna. Teksty, nr 1(6).
 • Karmann M., 2011, The Rise of Collaborative Consumption on the Example of Couchsurfing, GRIN, München.
 • Krajewska-Smardz A., Gruszka I., Szalonka K., 2016, Znaczenie koncepcji sharing economy w rynku turystycznym, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1(33).
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Makuch M.A., 2012, Decyzje podmiotów gospodarczych w ujęciu ekonomii behawioralnej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 27.
 • Polowczyk J., 2010, Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, Przegląd Organizacji, nr 4.
 • Pysz P., 2009, Ekonomia przed kryzysem gospodarki światowej i po niej, Studia Ekonomiczne, nr 3-4.
 • Sałustowicz P., 2007, Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna. Teksty, nr 2.
 • Sułkowski Ł., 2009, Ewolucyjne ograniczenia racjonalności człowieka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 • Szopa B., 2007, Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej, Ekonomia Społeczna. Teksty, nr 1.
 • Wilkin J., 2007, Czym jest gospodarka społeczna i jakie ma znaczenie we współczesnym społeczeństwie?, Ekonomia Społeczna, nr 1.
 • Witkowski P., 2015, Zarzycki: Polak boi się zostać frajerem, http://www.krytykapolityczna.pl/ artykuly/gospodarka/20150928/zarzycki-polak-boi-sie-zostac-frajerem (dostęp: 09.06.2018).
 • Wygnański K., Frątczak P., 2006, Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, Ekonomia Społeczna. Teksty, nr 1.
 • Zalega T., 2015, Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii – zarys problematyki, Studia i Materiały, nr 1(18).
 • Zgiep Ł., 2014, Sharing economy jako ekonomia przyszłości, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 4(47).
 • Zielińska-Głębocka A., 2012, Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zygan M., 2013, Ekonomia behawioralna – wprowadzenie do problematyki, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 32.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ffa723f2-2f83-4476-9a90-ad336093600e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.