Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 299-308

Article title

Dochodzenie roszczeń powstałych ze stosunku służbowego przez funkcjonariuszy służb mundurowych - wybrane zagadnienia

Authors

Content

Title variants

EN
Vindication of claims arising from the employment relationship by officers of the uniformed services; selected issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje tematykę trybu dochodzenia przez funkcjonariuszy służb mundurowych roszczeń majątkowych i niemajątkowych powstałych ze stosunków służbowych. Przedstawia zmiany, jakie zaistniały w tej materii w poglądach orzecznictwa i regulacjach ustawowych. Wychodząc z założenia, że stosunek służbowy łączy w sobie elementy administracyjnoprawne oraz elementy zobowiązaniowe i jest szeroko rozumianym zatrudnieniem, autorka zauważa pozytywną tendencję do usuwania stanu niepewności co do dopuszczalności drogi dochodzenia roszczeń funkcjonariuszy przed sądem powszechnym, wskazuje także na niewystarczalność ochrony prawnej przed zachowaniami przełożonych naruszającymi godność funkcjonariuszy, zachowaniami dyskryminacyjnymi i mobbingującymi w porównaniu z sytuacją pracowników, wyznaczoną przepisami kodeksu pracy.
EN
The article concerns the ways of persuing pecuniary and non – pecuniary claims from service-based relations, by functionaries of non-military uniformed services. It also presents the amendments in judicial decisions and in legal regulations concerning this area. Assuming that a service-based relation contains the essentials of both administrative and labour law, and that it is one of the legal basis of employment, the author notices a positive tendency to eliminate the state of uncertainty concerning the permissibility of rights vindication in the court of law; the author points to the insufficiency in the legal protection against the superiors’ actions infringing the functionaries’ dignity, discriminating and mobbing the subordinates as compared with the situation of the employees regulated by the labour law regulations.

Year

Volume

12

Pages

299-308

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Jagielloński

References

  • Baran K.W., Procesowe prawo pracy, Kraków 2003.
  • Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1956.
  • Kuczyński T., Właściwość sądów administracyjnych w sprawach stosunków służbowych, Kolonia 2000.
  • Kuczyński T., Wybrane problemy orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach z zakresu stosunków służbowych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010/5-6/249.
  • Kuczyński T., Odesłania do prawa pracy i prawa cywilnego w niepracowniczych pragmatykach służbowych, „Przegląd Sądowy” 2007/10.
  • Stelina J., Przemiany stosunków pracy z mianowania, [w:] L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ffb01ccf-40b0-4497-a8c6-cc175cd6696d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.