PL EN


2016 | 1(15) | 25-38 s.
Article title

POSTAWA ZDROWOTNA STUDENTÓW BIALSKICH UCZELNI WYŻSZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB TRENUJĄCYCH I NIETRENUJĄCYCH

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach współczesnej cywilizacji szczególnego znaczenia nabiera zdrowy styl życia. Jest to problem ważny z punktu widzenia społecznego i wciąż aktualny, podejmowany w badaniach naukowych w Polsce i za granicą. Stąd celem badań była analiza porównawcza postawy prozdrowotnej studentów wyczynowo uprawiających sport i studentów nietrenujących. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego wykorzystując technikę ankiety. Ogółem przebadano 112 studentów dwóch bialskich uczelni. Bardziej pozytywne i silniejsze postawy prozdrowotne prezentują studenci systematycznie trenujący. Należałoby zintensyfikować oddziaływania uczelni wyższych zmierzające do wdrażania programów edukacyjnych oraz kształtowania zachowań zdrowotnych studentów a także badania naukowe w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i unikania używek.
EN
In the conditions of modern civilization a healthy lifestyle is particularly important. This is a serious, still valid problem from the social point of view, undertaken in scientific research in Poland and abroad. Hence, the purpose of the study was a comparative analysis of pro-health attitudes of students regarding competitive athletes and untrained students. In the study a diagnostic survey method was used with a technique of questionnaire. A total number of 112 students of two Biala Podlaska higher education institutions were researched. The more positive and stronger pro-health attitudes are represented by students who train regularly. The impact of higher education institutions to implement programs aimed at education and development of health-related behaviours of students as well as the research in the field of nutrition, physical activity and avoidance of stimulants should be intensified.
Contributors
author
 • Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła, Biała Podlaska
 • Zakład Sportów Wodnych i Zimowych, AWF Warszawa, Filia Biała Podlaska
 • Zakład Fizjoterapii, AWF Warszawa, Filia Biała Podlaska
 • Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła, Biała Podlaska
References
 • Bauman A., Bull F., Chey T., et. al., The IPS Group: The International Prevalence Study on Physical Activity: results from 20 countries, Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act., Vol. 6, No. 1/2009, p. 2.
 • Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1984.
 • Cavill N., Kahlmeier S., Racioppi F., Physical activity and Health in Europe, Evidence for action, WHO 2006.
 • Chomyszyn-Gajewska M., Cabała A., Virtanen J., Postawy i zachowania zdrowotne studentów Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM wobec palenia tytoniu, Przegl. Epidemiol., nr 66/2012, s. 127–132.
 • Cieśla E., Kształtowanie się poziomu rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej a aktywność fizyczna studentów fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach oraz ich wybrane zachowania prozdrowotne, Stud. Med., nr 16/2009, s. 21-28.
 • Czaplicki Z., Aktywność ruchowa – atrybutem kultury zdrowotnej człowieka, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 4/2008, s. 25–31.
 • Drygas W., Czy „siedzący„ tryb życia nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa polskiego? Medycyna Sportowa, nr 22/2006, s. 111-116.
 • Fijewski A., Wybrane zagadnienia kultury fizycznej i zdrowotnej w opiniach i postawach studentów medycyny, Praca doktorska, Warszawa 1997.
 • Kantoma M., Tammelin T. H., Ebeling H. E., Taanola A. M., Emotional and Behavioral Problems in Relation to Physical Activity in Youth, Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 40, No. 10 /2008, p. 1749-1756.
 • Łaszek M., Nowacka E., Gawron-Skarbek A., Szatko F., Negative behavior patterns of students, Part II, Physical activity and eating habits, Probl. Hig. Epidemiol., vol. 92, nr 3/2011, s. 461-465.
 • Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.
 • Palacz J., Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań, Med. Og. Nauk Zdr., vol. 20, nr 3/2014, s. 301–306.
 • Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk B., Health behavior of nursing students, Problemy Pielęgniarstwa, vol. 21, nr 4/2013, s. 484-488.
 • Zaleski R., Niewęgłowski T., Aktywność ruchowa studentów Trójmiasta zdeterminowana płcią, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sect. D, Medicina, vol. 61, nr 8, supl. 17/2006, s. 424-427
 • Zalewska-Puchała J, Majda A, Korzonek R, Health behaviours and self-efficacy of students in maintenance the health, Problemy Pielęgniarstwa, vol. 21, nr 4/2013, s. 504–511.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ffb6fd03-565c-4551-9850-69f376182ca9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.