PL EN


2012 | 10 | 53-71
Article title

Determinanty innowacyjności na Mazowszu

Content
Title variants
EN
Determinants of innovation in Mazovia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł powstał na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu Konku-rencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania, zrealizowanego, na zlecenie Mazowiec-kiego Biura Planowania Regionalnego, w ramach większego przedsięwzięcia badawczego „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Tematem artykułu jest innowacyjność Mazowsza jako jeden z głównych elementów budowania przewagi konkurencyjnej regionu. Województwo mazowieckie jest nie-kwestionowanym liderem wśród regionów Polski pod względem rozwoju nauki i techniki oraz innowacyjności, ale na tle innych regionów europejskich jego pozycja jest relatywnie słaba. W artykule skoncentrowano się na wybranych determinantach procesów innowacyjnych, które decydują o takiej sytuacji województwa, w szczególności podjęto temat potencjału badawczo-rozwojowego w regionie, intensywności nakładów na B+R i innowacyjność, współpracy biznesu z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz działań władz lokalnych na rzecz rozwoju innowacyjności. Wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych z przedstawicielami samorządów lokalnych, przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Przeprowadzone analizy wykazały, że model innowacji na Mazowszu nie jest ani modelem podażowym, w którym bodźce do wdrażania nowych rozwiązań pochodzą z instytucji naukowych, ani modelem popytowym, w którym badania naukowe są kształtowane przez popyt ze strony firm. Stosunkowo niski udział środków przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R, słabe wykorzystanie wyników badań przez firmy, brak efektywnej współpracy między sferą nauki a biznesu oraz niewielkie zaangażowanie władz lokalnych w tworzenie środowiska innowacyjnego, to najważniejsze czynniki odpowiedzialne za niski stopień innowacyjności gospodarki Mazowsza.
EN
The article has been based on the research conducted within the framework of pro-ject entitled The Masovia’s competitiveness and its determinants commissioned by the Masovian Office for Regional Planning as a part of a large-scale research entitled “Development Trends of Masovia Region”. The article deals with the topic of innovation of the Masovia region as one of the key factors determining building the region’s competitive advantage. Compared to other regions in Poland, the Masovia region is an undisputed leader in terms of science and technology development, as well as innovation. Even though, its position on the European arena remains relatively weak. The article focuses on selected determinants of innovative process which affect the current situation of the region. Special attention has been paid to the local research and development potential, expenditure on R&D and innovation, cooperation between business entities and research and development institutions, as well as the local authorities’ actions to support innovation. Authors have used the results of research involving local officials, entrepreneurs and business environment institutions. The conducted analyses indicate that the innovation model in the Masovia is neither supply-based, i.e. the one in which the stimuli to implement new solutions are generated by academic institutions, nor demand-based, i.e. the one in which demand from business entities influence the direction of scientific research. The key factors defining low innovation level of the Masovian economy include the following: unfavourable structure of financing R&D projects resulting in a negligible share of enterprises’ capital, poor level of implementation of scientific research results in economic practice, lack of effective cooperation between the academia and business, insufficient involvement of the local authorities in creating innovative environment.
Year
Issue
10
Pages
53-71
Physical description
Dates
published
2012-08
Contributors
 • Ecorys Polska
References
 • Battisti G., Stoneman P., 2007, How innovative are UK firms? Evidence from the CIS 4 on synergies between technological and organisational innovations, British Journal of Management, Vol. 21 (No.1). s. 187-206, http://go.warwick.ac.uk/wrap
 • Cooke P., Morgan K., 1998, The Associational Economy: Firms, Regions and Innova-tion, Oxford University Press, Oxford
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., 1995, The Triple Helix – University – Industry – Gov-ernment Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development. EASST Review, 14
 • Fischer M. M., 1999, The innovation process and network activities of manufacturing firm, w: Fischer M.M., Suarez-Villa L., Steiner M. (red.), Innovation, Networking and Localities. Berlin, Springler, s. 11-27.
 • GUS 2011, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2008-2010, Warszawa.
 • GUS 2011, Nauka i Technika w Polsce w 2009 r., Warszawa.
 • Jensen M. B. et all, 2007, Forms of knowledge and models of innovation. Research Policy Vol. 36 (No. 5)
 • Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych
 • Lundvall B., 2003, National Innovation Systems: History and Theory, Paper present-ed at the NSTDA-JICA seminar on innovations systems in Asian Economies
 • Mansfield E., 1968, The Economics of Technical Change, W.W.Norton and Co. , New York
 • Morgan K., 1997, The learning region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, Regional Studies Vol. 31
 • OECD, 2007, Innovation and Growth, Rationale for an innovation strategy, Paris
 • OECD, 2009, Innovation in firms. A microeconomic perspective, Paris
 • Porter M.E.,1990, The Competitive Advantage of Nations, Macmilan, New York
 • Pro Inno Europe, 2011, Innovation Union Scoreboard 2010, The innovation union's performance scoreboard for research and innovation, Inno-Metrics
 • Pro Inno Europe, 2012, Innovation Union Scoreboard 2011, Research and Innovation Union scoreboard, Inno-Metrics
 • Sala-i-Martin X, Blanke J., Drzeniek Hanouz M., Geiger T., Mia I., 2010, The global competitive index, 2010 -2011: Looking beyond the global crisis, w: Schwab K., 2010, The global competitiveness report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva
 • Schmookler J., 1965, Technological Change and Economic Theory, „American Eco-nomic Review”, Vol. 55
 • Schumpeter J., 1950, Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and Row, New York
 • Schwab K., 2010, The global competitiveness report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva
 • Simmie J., 1997, Innovation, Networks and Learning Regions? Regional Policy and Development, Series 18, Jessica Kingsley Publishers, RSA, London 1997
 • Urban G.L., Hauser J.R., 1980, Design and Marketing of New Products. New York, Prentice Hall, Englewood Cliffs
 • Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz. U.2005.179.1484
 • Ustawa z dania 26 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych Dz.U.2007.134.934
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ffbf509b-e515-4fe4-a1df-32bb7575b76d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.