PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 269-278
Article title

Innovation and Knowledge in the Context of Regional Development

Content
Title variants
PL
Innowacyjność i wiedza w kontekście rozwoju regionu
RU
Инновационность и знания в контексте развития региона
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the role of innovation and knowledge in the development of a region. The method of subject literature analysis has shown three aspects of the issue of innovation and knowledge in the regional context. The first is a reference to the learning region concept. Second - showing the role of the creative class in the development of a region. Third aspect touches on innovative systems as socio-economical, institutional, productive and innovative networks creating a functional whole. Analysis and characteristics presented in the paper demonstrate the practical benefits of increasing innovation and knowledge in development processes and enhancing competitiveness of a region. In the dimension of social implications, the analysis indicates the indispensability of collective learning, using knowledge, human capital and innovation as well as networked cooperative-competitive relationship and cooperation as pro-development impulses of regional economy. This article is a review and analysis of the literature on the subject of selected aspects of innovation and knowledge in the regional development perspective.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli innowacyjności i wiedzy w rozwoju regionu. Stosując metodę analizy literatury przedmiotu przedstawiono trzy aspekty problematyki innowacyjności i wiedzy w kontekście regionalnym. Pierwszym jest odniesienie do koncepcji uczącego się regionu. Drugim – ukazanie roli klasy kreatywnej w rozwoju regionu. Trzeci aspekt przedmiotowej problematyki to systemy innowacyjne jako sieciowe układy społeczno-ekonomiczne, instytucjonalne, produkcyjne i innowacyjne tworzące funkcjonalną całość. Przeprowadzone analizy wskazały praktyczne korzyści wynikające z rozwijania innowacyjności i wiedzy w procesach rozwoju i podnoszenia konkurencyjności regionu. W wymiarze implikacji społecznych analizy wskazują na nieodzowność zbiorowego uczenia się, wykorzystania zasobów wiedzy, kapitału ludzkiego i innowacyjności oraz sieciowych kooperacyjno-konkurencyjnych powiązań i współpracy jako prorozwojowych impulsów regionalnej gospodarki. Artykuł jest przeglądem i analizą literatury w za kresie wybranych aspektów problematyki innowacyjności i wiedzy w perspektywie rozwoju regionalnego.
RU
Цель статьи – представить роль инновационности и знаний в развитии региона. Применяя метод анализа литературы предмета, представили три аспекта проблематики инновационности и знаний в региональном контексте. Первый – ссылка на концепцию учащегося региона. Второй – указание роли созидательного класса в развитии региона. Третий аспект обсуждаемой проблематики – инновационные системы как сетевые социально-экономические, институциональные, производственные и инновационные структуры, создающие функциональное целое. Проведенные анализы указали практические выгоды, вытекающие из развития инновационности и знаний в процессах раз- вития и повышения конкурентоспособности региона. С точки зрения социальных импликаций анализы указывают необходимость коллективной учебы, использования накопленных знаний, человеческого капитала и инновацион- ности, а также сетевых кооперативно-конкурентных связей и сотрудничества как импульсов, направленных на развитие региональной экономики. Статья – обзор и анализ литературы в области избранных аспектов проблематики ин- новационности и знаний в перспективе регионального развития.
Year
Pages
269-278
Physical description
Contributors
References
 • Asheim B.T. (1996), Industrial Districts as “Learning Regions”: A Condition for Prosperity?, “European Planning Studies”, Vol. 4, No. 4.
 • Boschma R.A., Fritsch M. (2008), Klasa kreatywna a rozwój regionów w Europie, (in:) Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (Eds.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Camagni R., Maillat D. (2006), Milieux innovateurs. Theorie et politiques. Economica Anthropos, Paris.
 • Capello R., Faggian A. (2005), Collective learning and relational capital in local innovation processes, “Regional Studies”, Vol. 39, No. 1.
 • Christensen C.M. (2010), Przełomowe innowacje. Możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 • Cooke P., Heidenreih M., Braczyk H-J. (Eds.) (2004), Regional Innovation Systems. The Role of Governances in a Globalized World, Routledge, London.
 • Cooke P., Uranga M., Etexbarria G. (1997), Regional innovation systems: institutional and organizational dimension, “Research Policy”, Vol. 26, No. 4-5.
 • Crevoisier O. (2004), The innovative milieus approach: toward a territorialized understanding of the ecomomy?, „Economic Geography”, Vol. 80, No. 2.
 • Drucker P.F. (2004), Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Edquist C. (1997), Systems of innovation approaches – their emergence and characteristics, (in:) Edquist C. (Ed.), Systems of Innovation : Technologies, Institutions and Organizations, Frances Pinter, London.
 • Etzkowitz H. (2002), Incubation of incubators: innovation as a triple helix of university-industrygovernment networks, “Science and Public Policy”, Vol. 29, No. 6.
 • Florida R. (1995), Toward the learning region, ”Futures”, Vol. 27, No.5.
 • Florida R. (2004), The Rice of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Live (Paperback), Basic Books, New York.
 • Florida R. (2005), The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent. Harper Business, Harper Collins, New York.
 • Florida R., Mellander Ch., Rentfrow P.J. (2013), The Happiness of Cities, “Regional Studies”, Vol. 47, No. 4.
 • Freeman C. (1991), Networks of Innovators: A Synthesis of Research Issues, “Research Policy”, Vol. 20, No. 5.
 • Freeman C. (2002), Continental, national and sub-national innovation systems: complementarity and economic growth, “Research Policy”, Vol. 31, No. 2.
 • Fritsch M. (2001), Co-operation in regional innovation systems, “Regional Studies”, Vol. 35.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (2000), Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, Vol. 1, No.1.
 • Grosse T.G. (2007), Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Harding A., Scott A., Laske S., Burtscher Ch. (Eds.) (2007), Bright Satanic Mills: Universities, Regional Development and the Knowledge Economy, Ashgate, Aldershot.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jewtuchowicz A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lundvall B.A. (2008), National innovation systems – analytical concept and development tool, “Industry and Innovation”, Vol. 14, No. 1.
 • Maillat D. (2001), Territory and innovation: the role of the milieu, (in:) Sweeney G. (Ed.), Innovation, Economic Progress and the Quality of live, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Maillat D., Kebir L. (1999), “Learning region” et systemes territoriaux de production, “Revue d’ Economie Regionale et Urbaine”, No. 3.
 • Malerba F. (2004), Sectoral systems of innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Metcalfe J.S. (2005), “Knowledge and enterprise: What makes capitalism work?” plenary presentation to 5th Triple Helix Conference The capitalization of Knowledge, Turin 18-21 May.
 • Morgan K. (1997), The learning region: Institutions, innovation and regional renewal, “Regional Studies”, Vol. 31, No. 5.
 • Nowakowska A. (Ed.) (2009), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Okoń-Horodyńska E. (2000), Jak budować regionalne systemy innowacji, IBnGR, Warszawa.
 • Olechnicka A. (2012), Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Rutten R., Benneworth P., Irawalti D., Boekema F. (2014), The Social Dynamics of Innovation Networks, Routledge, London.
 • Rutten R., Boekema F. (2007), The Learning Region: Fundations, State of Art, Future, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Rutten R., Boekema F. (2012), From learning region to learning in a socio-spatial contex, “Regional Studies”, Vol. 46, No. 8.
 • Singh J. (2005), Collaborative networks as determinants of knowledge diffusion patterns, “Management Science”, Vol. 51, No. 5.
 • Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (Eds.) (2008), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Tuziak A. (2013), Innowacyjność w endogenicznym rozwoju region peryferyjnego. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Tuziak A. (2008), Innowacyjność w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów peryferyjnych, (in:) Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (Eds.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • Tuziak A., Tuziak B. (Eds.) (2009), Regionalny wymiar procesów transformacyjnych. Zróżnicowania i podziały, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Vaz T.N., Viane J., Wigier M. (2004), Innovation in Small Firms and Dynamic of Local Development, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Verspagen B. (2005), Innovation and Economic Growth, (in): Fagerberg J., Mowery D.C., Nelson R.R. (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • Wojnicka E. (2006), Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, (in:) Górzyński M. (Ed.), System wspierania gron przedsiębiorczości – publikacja podsumowująca, „Studia Europejskie”, No. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ffc001f2-b813-428e-bb95-634daae9e0c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.