Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2002 | 1(8) | 79-100

Article title

Psychospołeczne więzi z miejscem zamieszkania - na przykładzie wybranych osiedli łódzkich i wsi Brudzewice

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie siły, struktury i korelatów psychospołecznych więzi mieszkańców z miejscowością zamieszkania. Do analizy wykorzystano badania empiryczne zrealizowane zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim. Operacyjnym ekwiwalentem pojęcia więzi psychospołecznej jest w prezentowanym artykule pojęcie postawy wobec miejscowości zamieszkania uwzględniające trzy elementy strukturalne: emocjonalno-oceniający, behawioralny, poznawczy. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że mieszkańcy badanych układów przejawiają względnie silną więź z miejscowością zamieszkania. Nie zaobserwowano znaczących różnic w intensywności więzi między mieszkańcami miasta a badanymi ze wsi. Analiza struktury więzi z miejscowością zamieszkania wykazała, iż badani w największym stopniu przejawiają postawy pełne, uwzględniające trzy konstytutywne elementy owego zjawiska. Główną determinantą więzi psychospołecznych okazał się poziom zaangażowania badanych w życiu społecznym, a nie – jak zakładano – czynniki zakorzenienia lokalnego.

Keywords

Contributors

References

 • Bryden J.M., 1994, "Towards Sustainable Rural Communities: from Theory to Action" (w:) J.M. Bryden (red.), Towards Sustainable Rural Communities, Guelph: University School of Rural Planing and Development.
 • CBOS, 1993, Moja miejscowość. Postrzeganie zmian na poziomie lokalnym, komunikat z badań, Warszawa.
 • CBOS, 1997, Moja miejscowość, region, kraj. Stosunek do miejsca zamieszkania, komunikat z badań, Warszawa.
 • Fischer C.S., 1977, Network and Places, Social Relation in the Urban Setting, New York: The Free Press.
 • Goudy W.J., 1990, "Community Attachment in a Rural Region", Rural Sociology, nr 55(2).
 • Hunter A., 1982, Symbolic Communities, Chicago: University of Chicago Press.
 • Jałowiecki B., 1989, Rozwój lokalny, Warszawa: UW.
 • Kasarda J.D., Janovitz M., 1974, "Community Attachment in Mass Society", American Sociological Review, nr 39.
 • Kryczka P., 1970, "Annopol. Studium przeobrażeń społecznych osady miejskiej" (w:) J. Turowski (red.), Studia socjologiczne i urbanistyczne miast Lubelszczyzny, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Kryczka P., 1974, "Adaptacja ludności napływowej do społeczności uprzemysłowionego miasta" (w:) S. Nowakowski (red.), Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce, Warszawa: PWN.
 • Marody M., 1974, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa: PWN.
 • Michałowska E. (red.), 1998, Zagrożenia społeczne w wielkim mieście, Łódź: Wydawnictwo PS "Absolwent".
 • Nowak S., 1973, Teorie postaw, Warszawa: PWN.
 • Nowak S., 1980, Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN.
 • Olubiński A. (red.), 1991, "Identyfikacja z własną miejscowością oraz możliwości samorealizacji mieszkańców małego miasta", Studia Socjologiczne, nr 1-2.
 • Ossowski S., 1962, O osobliwości nauk społecznych, Warszawa: PWN.
 • Starosta P., 1987, "Styczności i stosunki sąsiedzkie w środowisku wiejskim" (w:) Wieś i Rolnictwo, nr 1(54).
 • Starosta P., 1995, Poza metropolią, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Strassoldo R., 1992, "Globalism and localism: Theoretical reflections and some evidence" (w:) Z. Milnar (red.), Globalization and Territorial Identities, Aldershot: Avebury.
 • Tönnies F., 1988, Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Warszawa: PWN.
 • Turowski J., 1970, "Problemy społeczne i urbanistyczne nowego miasta przemysłowego" (w:) J. Turowski (red.), Studia socjologiczne i urbanistyczne miast Lubelszczyzny, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Turowski J., 1974, "Uwarunkowania identyfikacji mieszkańców z osiedlem - na podstawie badań" (w:) S. Nowakowski (red.), Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce, Warszawa: PWN.
 • Turowski J., 1976, "Kształtowanie się zbiorowości osiedlowych" (w:) J. Turowski (red.), Nowe osiedla mieszkaniowe. Ludność - środowisko mieszkalne - życie społeczne. Na podstawie badań nowych jednostek mieszkaniowych Lublina, Warszawa: ZW CZSR.
 • Turowski J., 1995, "Więź społeczna w grupie" (w:) O. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane prof. W. Piotrowskiemu w 70. rocznice˛ urodzin, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Turowski J., Kryczka P., 1970, "Struktura społeczna miasta starego i nowego miasta przemysłowego" (w:) J. Turowski (red.), Studia socjologiczne i urbanistyczne miast Lubelszczyzny, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Wellman B., 1994, "Personal communities. Some basic characteristics" (w:) J. Cecora (red.), Changing Values and Attitudes in Family Households with Rural Peer Groups, Social Networks and Action Spaces, Bonn: FAA.
 • Wellman B., Carrington P.J., Hall A., 1988, "Networks as personal community" (w:) B. Wellman, S.D. Berkovitz (red.), Social Structures. A Network Approach, Cambridge: Cambridge University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ffeb99f3-dd2a-4c33-a91f-5df231cbadbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.