Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(4) | 75-83

Article title

«Умные машины» – взов для этики и юриспруденции

Content

Title variants

EN
“Smart Machines” – a Challenge for Ethics and Jurisprudence
PL
„Inteligentne maszyny” – wyzwanie dla etyki i orzecznictwa

Languages of publication

RU

Abstracts

RU
В статье рассматриваются юридические аспекты использования технологии искусственного интеллекта. Авторами отмечается слабое нормативное регулирование применения искусственного интеллекта в России с учетом активного и повсеместного внедрения данной технологии в различных сферах жизни. Разработки в сфере искусственного интеллекта поднимают очень серьезные вопросы этического и правового порядка. Среди юридических вопросов требуют решения такие как природа искусственного интеллекта, наличие правосубъектности, проблема ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом, влияние на юридическую профессию и т.п. Особое внимание в работе уделено необходимости выработки юридического понятия искусственного интеллекта в целях построения эффективной модели правового регулирования. В статье анализируются подходы к определению искусственного интеллекта в специальной и юридической литературе. Отмечается использование таких понятий как нейронные сети, машинное обучение, сверхразум, суперкомпьютеры. Отдельно упоминаются попытки легальных определений в Южной Корее и Европейском союзе. По итогам исследования авторами предложены следующие признаки искусственного интеллекта: наличие технического устройства или киберфизической системы; способность к принятию, обработке и передаче информации; способность к автономной работе; самобучение на основе анализа информации и приобретенного опыта; самосознание; мышление и способность к принятию самостоятельных решений.
EN
The article deals with the legal aspects of the use of artificial intelligence technology. The authors emphasise a low level of normative regulations which concern the use of artificial intelligence in Russia, taking into account the active and widespread application of this technology in various spheres of life. Developments in the field of artificial intelligence raise very serious ethical and legal issues. Among legal issues, such as the nature of artificial intelligence, the existence of a legal personality, the problem of liability for damage caused by artificial intelligence, the impact on the legal profession, etc., need to be considered. Particular attention is paid to the need to develop a legal concept of artificial intelligence in order to build an effective model of legal regulation. The article analyzes the attempts to define artificial intelligence in specialist and legal literature. The use of such concepts as neural networks, machine learning, super intelligence, supercomputers is underlined. Single attempts to develop legal definitions in South Korea and the European Union are also mentioned. Following the results of the research, the authors proposed the following features of artificial intelligence: the existence of a technical device or cyberphysical system; ability to receive, process and transfer information; ability to work autonomously; self-learning based on the analysis of information and experience; self-awareness; thinking and the ability to make independent decisions.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom wykorzystania technologii sztucznej inteligencji. Autorzy podkreślają niski poziom regulacji normatywnych, dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w Rosji, uwzględniając aktywne i powszechne zastosowanie tej technologii we wszystkich dziedzinach życia. Badania prowadzone nad sztuczną inteligencją odsłaniają bardzo ważne pytania o charakterze prawnym i etycznym. W dziedzinie prawa nierozwiązane pozostają takie kwestie, jak natura sztucznej inteligencji, jej podmiotowość prawna, problem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez sztuczną inteligencję, wpływ na pracę zawodową prawników itd. Szczególną uwagę poświęca się konieczności wypracowania definicji prawnej sztucznej inteligencji w celu skonstruowania efektywnego modelu regulacji prawnych. W artykule analizie poddane są próby zdefiniowania sztucznej inteligencji w literaturze specjalistycznej i prawniczej. Podkreśla się wykorzystanie takich pojęć jak: sieci neuronowe, uczenie maszynowe, super-rozum, superkomputer. Także wskazuje się na pojedyncze próby wypracowania definicji prawnych w Korei Południowej i Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonych badań autorzy proponują wyróżnić następujące cechy sztucznej inteligencji: istnienie urządzenia technicznego lub systemu cyberfizycznego; zdolność podejmowania, przetwarzania i przekazywania informacji; zdolność do pracy autonomicznej; samouczenie się w oparciu o analizę informacji i pozyskane doświadczenie; samoświadomość; myślenie i zdolność do podjęcia samodzielnych decyzji.

Contributors

author
  • Altai State Pedagogical University Department of Theory and History of State and Law
author
  • Altai State Pedagogical University Department of Theory and History of State and Law
  • Pomeranian University in Słupsk

References

  • Архипов Владислав Владимирович, Наумов Виктор Борисович. 2017. Искусственный интеллект и автономные устройства в контексте права: о разработке первого в России закона о робототехнике.Труды СПИИРАН № 6 [Arkhipov Vladislav Vladimirovich, Naumov Viktor Borisovich. 2017. Iskusstvennyy intellekt i avtonomnyye ustroystva v kontekste prava: o razrabotke pervogo v Rossii zakona o robototekhnike.Trudy SPIIRAN № 6].
  • Бостром Ник. 2016. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М. [Bostrom Nik. 2016. Iskusstvennyy intellekt. Etapy. Ugrozy. Strategii. M.].
  • Морхат Пётр Мечиславович. 2017. Искусственный интеллект. Правовой взгляд. М. [Morkhat Pyotr Mechislavovich. 2017. Iskusstvennyy intellekt. Pravovoy vzglyad. M.].
  • Понкин Игорь Владиславович, Редькина Алена Игоревна. 2018. Искусственный интеллект с точки зрения права. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки, 91-109. [Ponkin Igor’’ Vladislavovich, Redkina Alena Igorevna. 2018. Iskusstvennyy intellekt s tochki zreniya prava. Vestnik RUDN. Seriya: Yuridicheskiye nauki, 91 – 109].
  • Aletras Nikolaos, Tsarapatsanis Dimitrios, Preoţiuc-Pietro Daniel, Lampos Vasileios. 2016. Predicting Judicial Decisions of the European Court of Human Rights: A Natural Language Processing Perspective, Peer J Computer Science. https://peerj.com/articles/cs-

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fff936f2-bd5a-46c6-b537-9b4db5b7bf6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.