Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 4 | 1-10

Article title

Test čtyř živlů a jeho vztahy k vybraným testům osobnosti

Content

Title variants

EN
Test four elements and its relations to some other tests of personality

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie se zabývá vztahy mezi testem osobnosti Four Elements (FE) zaloţeným na čtyřech ţivlech jako metafoře osobnosti a některými dalšími testy osobnosti, k jejichţ koncepcím a dimenzím bývají či mohou být ţivly teoreticky vztahovány (MBTI, EPQ-R, NEO-FFI). Baterie testů byla pouţita na souboru 56 respondentů. Byly zjištěny signifikantní vztahy ţivlu ohně k dimenzi extraverze, vzduchu k extraverzi a k vnímajícímu typu, vody k introverzi, cítění a neuroticismu, země k posuzujícímu typu, smyslovému vnímání a svědomitosti. Rozdíly mezi pohlavími ukázaly v některých vztazích na výraznější polarizaci směrem k vyšší korelaci ţivlů s některými dimenzemi osobnosti. Výsledky částečně podporují některé teoretické závěry o významech ţivlů a jejich vazbách k některým dimenzím osobnosti a přispívají tak ke konstruktové validitě testu FE.
EN
The study deals with the relationships between the personality test Four Elements (FE), based on the four elements as a metaphor of personality, and some other personality tests, to whose concepts and dimensions are or could be the elements theoretically related to (MBTI, EPQ-R, NEO-FFI). The battery of tests was used with 56 respondents. Significant relationships were identified between the element of fire to the dimension of extraversion, air to extraversion and sentient type, water to introversion, feeling and neuroticism, earth to judging type, sensing and conscientiousness. Differences between the sexes showed in some relationships stronger polarization towards a higher correlation of four elements with some dimensions of personality. The results partially support some of the theoretical conclusions on the meanings of the elements and their relations to some dimensions of personality and thus they contribute to the construct validity of the FE test.

Year

Volume

5

Issue

4

Pages

1-10

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.df03d91e-b01d-42e5-a0d2-10cc42d30e0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.