PL EN


2015 | 16 | 1 | 161-172
Article title

Atypical Forms of Employment as a Determinant of Economic Activity of People above 45 Years Old

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Taking into consideration established directions of strategic actions and the need to exploit enterprises of custom employment statuses in practice, we would like to examine the alternative in the more detailed way above the vocational activation of people over 45 years old with the temporary work. The purpose of the study formulated in this way allows validating the research hypothesis which is: the temporary work doesn’t constitute the important instrument of supporting the occupational activity of people who are 45 years old. Above all features the shown population will be a base of conducted deliberations, a tendency to work in custom employment statuses and scale of exploiting this form of the occupational activity in Poland.
Publisher
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
161-172
Physical description
Dates
published
2015-03-01
online
2015-03-13
Contributors
 • University of Social Sciences
References
 • Agencje Zatrudnienia 2008 r. (2009), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • Agencje zatrudnienia 2010 r. (2011), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I. (2009), Perspektywy implementacji modelu flexicurity na poziomie przedsiębiorstw [in:] E. Kryńska (ed.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • Bałandynowicz-Panfil K. (2009), Źródła dyskryminacji osób starszych na rynku pracy [in:] Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim, ed. J. Fryc, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Bąk E. (2006), Elastyczne formy zatrudnienia, Warszawa.
 • Bednarski M. (2012) Koszty i korzyści zatrudnienia na czas określony, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 • Bugajska J. (2006), Głos osób starszych, siła przyszłości, Forum 50+ Seniorzy XXI wieku, Warszawa.
 • Bugajska J. (2007), Pracownicy starsi - możliwości i uwarunkowania fizyczne, Warszawa.
 • Ciesielski M. (2009), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Warszawa.
 • Czapliński P. (2010), Praca tymczasowa w działalności agencji zatrudnienia (ujęcie regionalne), Akademia Pomorska, „Słupskie Prace Geograficzne”, nr 7, Słupsk.
 • Frieske K.W. (2012), Dynamika polskiego rynku pracy: modernizacja czy zależność, „Polityka Społeczna” nr 9.
 • Gołuchowski J. (2005), Technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą, Katowice.
 • Hrynkiewicz J. (red.) (2012), O sytuacji ludzi starszych, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Klimkiewicz A. (2009), Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 2.
 • Komunikat Komisji. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela.
 • Kowaleski J., Szukalski P. (red.) (2006), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Łódź.
 • Kryńska E., Arendt Ł. (red.) (2010), Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Kryńska E. (red.) (2012), Badanie wpływu elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+. Raport syntetyczny, IPiSS, Warszawa (maszynopis).
 • Kukulak-Dolata I., Arendt Ł. (2010), Flexicurity w praktyce - ujęcie mikroekonomiczne [w:] A. Tomanek (red.), Flexicurity jak recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok.
 • Makowic-Dąbrowska, T., Bugajska, J., (2006), Czynniki zawodowe przedwczesnego obniżenia zdolności do pracy u osób starszych, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 2.
 • Młodzi 2011 (2011), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Papińska-Kacperek J. (2008), Społeczeństwo informacyjne, Warszawa.
 • Patulski A. (2008), Nietypowe formy zatrudnienia. Elastyczność czy stabilizacja?, cz. 2, „Monitor Prawa Pracy” nr 3.
 • Pisarczyk Ł. (2006), Terminowe umowy o pracę - szansa czy zagrożenie?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 8.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (Dz. U. nr 212, poz. 1770).
 • Rysz-Kowalczyk B. (1996), Pokolenie w fazie późnej dojrzałości. Deformacje cyklu życia a zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, Warszawa.
 • Sobocka-Szczapa H. (red.) (2011), Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu. Wyniki badań, IPiSS, Warszawa.
 • Sobocka-Szczapa H. (red.), Poliwczak I. (2011), Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, IPiSS. Warszawa (maszynopis).
 • Sobocka-Szczapa H. (2012), Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 8.
 • Spytek-Bandurska G., Aktywizacja zawodowa osób w fazie późnej dojrzałości i starszych w Polsce, http://recesja.icm.edu.pl/ips/problemyps/pps17/PPS17-Spytek--Bandurska.pdf [dostęp 15.07.2013].
 • Spytek-Bandurska G., Szylko-Skoczny M. (2008), Praca tymczasowa. Szanse i zagrożenia, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012), MRR, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_1515_eam-2015-0010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.