PL EN


2015 | 46 | 2 | 300-308
Article title

Social support as a mediator for musical achievement

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article focuses on the issue of social support received by students of music schools in the context of their musical achievements. The theoretical part of this article contains the characteristics of factors related to the musical achievements of students; the support they receive from their environment is essential for their success in the process of musical education and their subsequent artistic career, in addition to their musical abilities and traits of personality. The research part is devoted to detailed analysis of the support level received by music school students and its correlation to their level of musical achievement. Social support is analysed with a view to its structure, distinguishing the following kinds of support: emotional, evaluative, informative and instrumental received from people who are significant to the music school student and indicates the essential presence of support in the process of musical achievement. Moreover, as part of the presentation of the study, the authors introduce their original tool for measuring social support tailored to the realities of music schools - the Scale of Social Support of the Students of Music Schools (Gluska, 2011). This tool may be applied in the work of educational psychologists and teachers in music schools.
Year
Volume
46
Issue
2
Pages
300-308
Physical description
Dates
published
2015-06-01
online
2015-05-22
Contributors
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Psychology; Bydgoszcz, 1 Staffa Street, anna.a.nogaj@wp.pl
 • Ludwik Rydygier Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Poland, Faculty of Health Sciences; Bydgoszcz, 15 Jagiellonska Street, romanoss@poczta.onet.pl
References
 • Creech, A. (2009). The role of the family in supporting learning. W: S. Hallam, I. Cross, M. Thaut (eds.), The Oxford handbook of music psychology (pp. 295-306). New York: Oxford University Press.
 • Crozier, W.R. (2009). Music and social influence. In: D.J. Hargreaves, A.C. North (eds.), The social psychology of music (pp. 67-83). New York: Oxford University Press.
 • Davidson, J.W., Howe, M.J.A., Sloboda, J.A. (2009). Environmental factors in the development of musical performance skill over the life span. In: D.J. Hargreaves, A.C. North (eds.), The social psychology of music (pp. 188-206). New York: Oxford University Press.
 • Gembris, H., Davidson, J.W. (2002). Environmental influences. In: R. Parncutt, G.E. McPherson (eds.), The science and psychology of music performance (pp. 17-30). New York: Oxford University Press.
 • Gluska, A.A. (2011). Skala wsparcia społecznego uczniów szkół muzycznych [The scale of social support of students of music schools]. In: W.A. Sacher, A. Weiner (eds.), Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową [Scientific studies in artistic and cultural education] (pp. 70-92). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
 • Gołębniak, B.D. (2008). Szkoła wspomagająca rozwój [Schools that support development]. In: Z. Kwieciński, B. Śliwierski (eds.), Pedagogika. Podręcznik akademicki [Pedagogy. An academic handbook] (pp. 98-122). Volume 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hallam, S. (2008). Musicality. W: G.E. McPherson (ed.), The child as musician. A handbook of musical development (pp. 93-110). New York: Oxford University Press.
 • Hallam, S. (2009). Jak nauczać, by uczenie się muzyki było skuteczne [How to teach to make learning music effective]. In: B. Kamińska, M. Zagrodzki (eds.), Ćwiczenie w rozwoju i działalności muzyka wykonawcy. Teoria - badania - praktyka [Exercise in the development and activities of the performing musician. Theory - Research - Practice] (pp. 11-50). Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
 • Jaślar-Walicka, E. (1999). Różne modele nauczycieli w przebiegu edukacji muzycznej w świetle badań amerykańskich i polskich nad muzykami i talentami muzycznymi [Different models of teachers in the course of music education in the light of American and Polish research on musicians and musical talents]. In: M. Manturzewska (ed.), Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego [Psychological basics of musical education] (pp. 163-170). Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.
 • Jaworska-Obój, Z., Skuza, B. (1986). Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcje w badaniach naukowych [The notion of social support and its functions scientific research]. Przegląd Psychologiczny [Psychological Review], Volume XXIX, 3, 373-746.
 • Jordan-Szymańska, A. (1986). Ocenianie wykonań muzycznych świetle wybranych koncepcji współczesnej psychologii [Assessment of musical performances in the light of selected concepts of contemporary psychology]. Empiria w badaniach muzyki [Empiria in the study of music], zeszyty naukowe [scientific notebooks] No. 14, 62-65. Warszawa; Akademia Muzyczna im. F. Chopina.
 • Jordan-Szymańska, A. (1990). Psychologiczne mechanizmy oceniania wykonań muzycznych [Psychological mechanisms of musical performances assessment]. In: M. Manturzewska, H. Kotarska (eds.), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki [Selected issues in the psychology of music] (pp. 171-187). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kmiecik-Baran, K. (2000). Młodzież i przemoc. Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. [Youth and violence. Tools to recognize social risks in school]. Publikacja nr 4 Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gdańsk; SKOiW NSZZ „Solidarność” oraz MEN.
 • Konkol, G.K. (1999). Rodzina i środowisko rodzinne jako wyznacznik powodzenia w działalności muzycznej [The family and family environment as a determinant of success in music activities]. In: M. Manturzewska (ed.), Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego [Psychological basics of musical education] (pp. 137-146). Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.
 • Lehmann, A.C., Sloboda, J.A., Woody, R.H. (2007). Psychology for musicians. Understanding and acquiring the skills. New York: Oxford University Press.
 • Łuszczyńska, A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych [Changing health behaviors]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Manturzewska, M. (1974). Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach muzycznych [Psychological determinants of success in studying music]. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych. Materiały do psychologii muzyki [Materials for teachers of artistic schools and artistic centres. Materials for the psychology of music], Book 147, Volume III. Warszawa: Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego.
 • Manturzewska, M. (2006). O trudnej sztuce oceniania wykonań muzycznych [On the difficult art of musical performances assessment]. In: M. Chmurzyńska, B. Kamińska (eds.), Ocenianie wykonań muzycznych [Assessment of musical performances] (pp. 9-44). Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.
 • Mornell, A. (2009). Ćwiczenie celowe i trzy stadia biegłości [Purposeful exercise and three stages of proficiency]. In: B. Kamińska, M. Zagrodzki (eds.), Ćwiczenie w rozwoju i działalności muzyka wykonawcy. Teoria - badania - praktyka [Exercise in the development and activities of a musician performer. Theory - Research - Practice]. (pp. 195-219). Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
 • Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki [School education. Handbook of effective teaching]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Nogaj, A. (2008). Psychologiczna analiza rozwoju talentu muzycznego Rafała Blechacza [A psychological analysis of the development of Rafał Blechacz’s musical talent]. In: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (eds.), Zdolności, talent, twórczość [Ability, talent, creativity], Volume II (pp. 29-42). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • North, A., Hargreaves, D. (2008). The social and applied psychology of music. New York: Oxford University Press.
 • Obuchowska, I. (2000). Adolescencja [Adolescence]. In: B. Harwas- Napierała, J. Trempała (eds.), Psychologia rozwoju człowieka Charakterystyka okresów życia człowieka [Psychology of human development. characteristics of the periods of human life] (pp. 163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • O’Neill, S.A., McPherson, G.E. (2002). Motivation. In: R. Parncutt, G.E. McPherson (ed.), The science and psychology of music performance (pp. 31-46). New York: Oxford University Press.
 • Ossowski, R., Gluska, A. (2011). Social Support as a form of psychological aid in the artistic education. In: H. Liberska (ed.), Current psychological problems. In traditional and novel approaches (pp. 169-186). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Sęk, H. (2008). Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych [Psychological assistance in solving health problems]. In: H. Sęk (ed.), Psychologia kliniczna [Clinical psychology]. Volume 1 (pp. 246-255). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sęk, H., Brzezińska, A.I. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej [The basics of psychological assistance]. In: J. Strelau, D. Doliński (eds.), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. An academic handbook]. Volume 2 (pp. 735-784). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Sęk, H., Cieślak, R. (2006). Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne [Social support - ways of defining, the types and sources of support, selected theoretical concepts]. In: H. Sęk, R. Cieślak (eds.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie [Social support, stress and health] (pp. 11-28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sękowski, A. (1989). Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych [Personality and artistic achievements of the students of music schools]. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Sierszeńska-Leraczyk, M. (2011). Środowisko rodzinne a ciągłość i jakość edukacji muzyczne [The family environment and the continuity and quality of music education]. Poznań: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego.
 • Sloboda, J.A., Howe, M.J.A. (1999). Musical talent and individual differences in musical achievement. Psychology of Music, 27 (52), 52-54.
 • Trainor L.J., Hannon E.E. (2013) Musical development. In: D. Deutsch (ed.) The psychology of music. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo; Academic Press ‘Elsevier’.
 • Welch, G., Ockelford, A. (2009). The role of the institution and teachers in supporting learning. In: S. Hallam, I. Cross, M. Thaut (eds.), The Oxford handbook of music psychology (pp. 307-319). New York: Oxford University Press.
 • Wilson, G.D., Roland, D. (2002). Performance anxiety. In: R. Parncutt, G.E. McPherson (eds.), The science and psychology of music performance (pp. 47-61). New York: Oxford University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_1515_ppb-2015-0036
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.