PL EN


2013 | 4 | 331-340
Article title

Ontologia i semiotyka pojęcia w sensie logicznym i treści nazw

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W artykule omawiam koncepcję pojęcia podaną przez Kazimierza Ajdukie-wicza w Logice pragmatycznej. Polski filozof i logik ujął pojęcie jako zbiór własności, które są posiadane przez desygnaty nazwy, dla której konstruujemy pojęcie (przy tym zbiór własności powinien stanowić konotacje). Można je podać w postaci: pojęcie T to zbiór własności typu „bycie P1, i … i bycie Pn”. Okazuje się jednak, że ontologiczna analiza pokazuje poprawność takiego podejścia jedynie w przypadku pojęć, których desygnaty są przedmiotami prostymi. Pewne przykłady pojęc, które Ajdukiewicz wprowadził oryginalnie w swych pracach (np. pojęcie definicji, pojęcie matrycy języka), oraz wspo-mniana analiza ontologiczna wskazuj% że w pracach Ajdukiewicza spotykamy inna, ukrytą koncepcję pojęcia. To nowe podejście bierze pod uwagę strukturę przedmiotów, które są potencjalnymi desygnatami odpowiednich nazw. Tego typu pojęcia budowal i stosował Ajdukiewicz.
Year
Issue
4
Pages
331-340
Physical description
Dates
online
2014-07-08
Contributors
References
 • Ajdukiewicz K. (1934), Sprache und Sinn, „Erkenntnis” IV, s. 100-138; prze-druk i tłumaczenie w: Ajdukiewicz 1985, t. 1, s.145-174.
 • Ajdukiewicz K. (1936), Die Definition, w: Actes du I Congrès International de Philosophie Scientifique, Paris 1936, s. 1-6; przedruk i tłumaczenie w: Ajdukiewicz 1985, t. 1, s. 243-248.
 • Ajdukiewicz K. (1937), Problemat transcendentalnego idealizmu w sformuło-waniu semantycznym, „Przeglad Filozoficzny” XL, s. 271-287; przedruk w: Ajdukiewicz 1985, t. 1, s. 264-277.
 • Ajdukiewicz K. (1948), Z dziejów pojęcia materii, „Wiedza i Życie”, z. 1-2, s. 35-49; przedruk w: Ajdukiewicz 1985, t. 2, s. 61-76.
 • Ajdukiewicz K. (1965), Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1975.
 • Ajdukiewicz K. (1985), Język i poznanie, t. 1 i 2, PWN, Warszawa.
 • Hartmann N. (1955), Neue Ontologie in Deutschland, w: tenże, Kleinere Schrif-ten, Bd. I: Abhandlungen zur systematischen Philosophie, Berlin (wyd. I: Istambuł 1946); tłumaczenie polskie W. Galewicz, w: W. Strózewski (red.), Od Husserla do Levinasa. Wybór tekstów z ontologii fenomenologicznej, Wydawnictwo UJ, Instytut Filozofii, Skrypty uczelniane (nr 556), Kraków 1987, s. 259-299.
 • Kaczmarek J. (2005), Pojęcia a przedmioty ponadczasowe Whiteheada, w: J. Kaczmarek, R. Kleszcz (red.), Wokól logiki i filozofii. Księga jubileuszo-wa z okazji 60. urodzin Profesora Grzegorza Malinowskiego, Wydawnictwo UŁ, s. 149-162.
 • Twardowski K. (1894), O treści i przedmiocie przedstawieh [1894: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine Psychologische Unter-suchung]; tłumaczenie polskie w: tenże, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. 3-91.
 • Twardowski K. (1898), Wyobrażenia i pojęcia, w: tenże, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. 114-197.
 • Whitehead A.N. (1953), Science and the Modern World, The University Press, Cambridge (wyd. I: 1926); tłumaczenie polskie: Nauka a świat nowożytny, Znak, Kraków 1987, rozdz. X: „Abstrakcja”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_pfns-2013-0089
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.