PL EN


2013 | 4 | 513-529
Article title

Wokół logicznej metodologii nauk humanistycznych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Artykuł stanowi próbę ukazania miejsca problematyki z zakresu metodologii nauk humanistycznych w twórczości Kazimierza Ajdukiewicza. Autor stara się przybliżyć promowany przez tego filozofa ogólny program metodyczny, majacy obejmować m.in. nauki humanistyczne, oraz, uwzgłdniając ewolucję jego pogłdów semiotycznych i metodologicznych, zarysować wpływ dzieł tego filozofa na kierunki i tresc prac metodologicznych powstałych jako bez-pośrednia bądź pośrednia inspiracja jego naukową aktywnością prowadzoną na gruncie metodologii logicznej.
Year
Issue
4
Pages
513-529
Physical description
Dates
online
2014-07-08
Contributors
References
 • Ajdukiewicz K. [1921], Z metodologii nauk dedukcyjnych, Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie.
 • -[1928], Glówne zasady metodologii nauk i logiki formalnej, Warszawa: Komisja Wydawnicza Koła Mat.-Fiz. Słuchaczów U.W.
 • -[1934a], Logiczne podstawy nauczania, Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • -[1934b], Metodologiczne typy nauk, w: tenże [1960], s. 287-313 (pierwo-druk: tenże [1934a], s. 53-74).
 • -[1947a], Logika a doświadczenie, w: tenże [1965], s. 45-60.
 • -[1947b], Konwencjonalne pierwiastki w nauce, w: tenże [1965], s. 34-44.
 • -[1951], Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce wspólczesnej, w: tenże [1965], s. 127-142.
 • -[1953a], W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglqdach filozoficz-nych, w: tenże [1965], s. 155-191.
 • -[1953b], Zarys logiki, Warszawa: PZWS.
 • -[1955a], O potrzebie usługowego kursu logiki w programach studiów uni-wersyteckich, w: tenże [1965], s. 192-205.
 • -[1955b], Sprawa planu prac badawczych w zakresie logiki, „Studia Logi-ca”, t. II, s. 267-276.
 • -[1956a], O definicji, w: tenże [1965], s. 226-247.
 • -[1956b], W sprawie programów logiki usługowej (O wykładaniu logiki na wyższych uczelniach), „Myśl Filozoficzna”, nr 2, s. 126-136.
 • -[1958], Trzy pojęcia definicji, w: tenże [1965], s. 296-307.
 • -[1959], Co może zrobić szkoła dla podniesienia kultury logicznej uczniów, w: tenże [1965], s. 322-331.
 • -[1960], Język i poznanie, t. I: Wybór pism z lat 1920-1939, Warszawa: PWN.
 • -[1961], Pomiar, w: tenże [1965], s. 356-364.
 • -[1965], Język i poznanie, t. II: Wybór pism z lat 1945-1963, Warszawa: PWN.
 • -[1974], Logika pragmatyczna, wyd. 2, Warszawa: PWN (wyd. 1: Warszawa 1965).
 • Borkowski L. [1965], Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) I, „Studia Logica”, t. XVI, s. 7-30.
 • -[1966], Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) II, „Studia Logica”, t. XVIII, s. 7-40.
 • Brykczyński P. [1979], Semiotyka logiczna w twórczości Kazimierza Ajdukie-wicza. Wybrane zagadnienia, „Studia Semiotyczne”, t. IX, s. 17-41.
 • Dąmbska I. [1965], Koncepcja języka w filozofii Kazimierza Ajdukiewicza, „Ruch Filozoficzny”, t. XXIV, nr 1-2.
 • Jadacki J.J. [1991], Definicja, eksplikacja i parafraza w tradycji Ajdukiewi-czowskiej, „Ruch Filozoficzny”, t. XLVIII, nr 3-4, s. 242-282.
 • -[2009], Polish Analytical Philosophy: Studies on its Heritage, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Jedynak A. [2003], Ajdukiewicz, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • -[2007] Doświadczenie i język, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Giedymin J. [1964], Problemy założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicz- nymi podstawami nauk społecznych, Poznań: PWN. Holówka T. [2005], Kultura logiczna w przykładach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kokoszyńska M. [1965], O niektórych osiqgnięciach Kazimierza Ajdukiewicza w zakresie logiki, metodologii nauk i filozofii, „Studia Filozoficzne”, nr 1, s. 5-16.
 • Kotarbiński T. [1964], O Kazimierzu Ajdukiewiczu, w: Rozprawy logicz- ne. Księga pamiqtkowa ku czci profesora Kazimierza Ajdukiewicza, red. T. Kotarbiński i in., Warszawa: PWN, s. 7-10.
 • Kmita J., Nowak L. [1968], Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Maciaszek J. [2007], Holizm znaczeniowy Kazimierza Ajdukiewicza, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Malewski A. [1957], ABC porzqdnego myślenia, Warszawa: PZWS.
 • Malewski A., Topolski J. [1960], Studia z metodologii historii, Warszawa: PWN.
 • Marciszewski W. (red.) [1970], Mała encyklopedia logiki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • -[1976], Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu, Warszawa: Księzka i Wiedza.
 • -[1995], Real Definitions and Creativity, w: The Heritage of Kazimierz Ajdukiewicz, ed. by V. Sinisi and J. Woleński, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 40, Amsterdam-Atlanta GA: Rodopi.
 • Mortimer H. [1972], Elementarne wiadomości z semantyki i metodologii logicznej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Pawłowski T. [1969], Metodologiczne zagadnienia humanistyki, Warszawa: PWN.
 • -[1977], Pojęcia i metody wspótczesnej humanistyki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • -[1978], Tworzenie pojec i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa: PWN.
 • Pelc J. [1978], Semiotyka logiczna w pismach Kazimierza Ajdukiewicza, „Stu-dia Filozoficzne”, nr 8-9, s. 117-123.
 • -[1982], Wstęp do semiotyki, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • -[1987], Ajdukiewicz, Tatarkiewicz, Kotarbihski - koryfeusze filozofii w War-szawie po drugiej wojnie światowej, w: Nauka i Szkolnictwo Wyższe w War-szawie, red. J. Kazimierski i in., Warszawa: PWN, s. 188-200.
 • -[2006], Kazimierza Ajdukiewicza semiotyka logiczna, w: Sens, prawda, wartość: filozofia języka i nauki w dziełach Kazimierza Ajdukiewicza, Witolda Doroszewskiego, Tadeusza i Janiny Kotarbihskich, Romana Suszki, Władysława Tatarkiewicza, red. J. Pelc, Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, s. 175-182.
 • Przełcki M. [2007], Wspomnienie o Kazimierzu Ajdukiewiczu, w: tenże, Hory-zonty metafizyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 132-133.
 • Olech A. [1993], Język, wyrażenia i znaczenia. Semiotyka Kazimierza Ajdukiewicza, Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
 • Skolimowski H. [1967], Polish Analytical Philosophy, London: Routledge and Kegan Paul.
 • Szaniawski K. [1966], Problemy socjologii rozstrzygane przy użyciu metod matematycznych, „Studia Socjologiczne”, nr 1 (20), s. 125-141.
 • -[1974], Sociology and Models of Rational Behaviour, „Dialectics and Humanism”, vol. 1, issue 2, s. 133-144.
 • Szymanek K. [2001], Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tatarkiewicz W. [1958], Historia filozofii, wyd. 5 przejrz. i uzup., t. 3: Filozofia XIX wieku i wspólczesna, Warszawa: PWN.
 • Topolski J. [1968], Metodologia historii, Warszawa: PWN.
 • Woleński J. [1985], Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa: PWN.
 • -[1989], Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School, Dordrecht-Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • -[1990], Kazimierz Ajdukiewicz, w: Filozofia wspólczesna, pod red. Z. Kuderowicza, wyd. 2. rozsz. i popr., Warszawa: Wiedza Powszechna, t. 2, s. 92-109.
 • Wójcicki R. [1999], Ajdukiewicz. Teoria znaczenia, Warszawa: Prószyhski i S-ka.
 • Zamecki S. [1977], Koncepcja nauki w szkole lwowsko-warszawskiej, Wrocław-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolihskich.
 • Ziembihski Z. [1959], Logika praktyczna, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_pfns-2013-0102
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.