PL EN


2014 | 22 | 2 | 41-51
Article title

The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents theoretical considerations regarding the needs and criteria of creating ownership divisions of real estate markets for the purpose of public surveys and research. The scope of necessary changes to the collection of information in public registers and institutional conditions is indicated, as a necessary aspect towards enabling separate studies for corporate real estate to be conducted. Study results comparing the basic parameters of the real estate market in the Silesian voivodeship (Silesia province) in 2004-2012, as per the Central Statistical Office (CSO) annual reports, are also presented, as are the results of an analysis of data collected from a database of appraisers and valuers. The market parameters adopted for comparison have in both cases been developed based on the same source data obtained from public documents of the Registers of Real Estate Prices and Values (RREPV). The article presents the detailed results of own research on the real estate market in the Silesian voivodeship for 2012, with regards to the amount of real estate, the transaction values, the area of properties, and selected averages with regards to property type in line with those used in CSO studies. Also included is an assessment of the completeness of the market data presented by the CSO, taking into account the selected types of real estate. This paper also indicates the results of a pilot survey study of office workers of the RREPV in poviat (district) council offices. The comparison of the regional real estate market forms a basis for the critical evaluation of the categories of real estate used in official statistics and selected forms of real estate turnover. Proposals regarding the needs and conditions that must be met in order to enable research on the corporate real estate market have also been formulated.
Publisher
Year
Volume
22
Issue
2
Pages
41-51
Physical description
Dates
online
2014-07-08
Contributors
References
 • Kedzior Z., 2005, (red. )Badania rynku. Metody i zastosowania, 2005. Wyd. PWE, Warszawa. (Market study. Methods and applications)
 • Furga J., 2013, Tworzenie baz danych o nieruchomościach oraz modeli oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości w oparciu o nowe wymogi Rekomendacji J, http://www.ehipoteka.pl/ehipoteka/Szkolenia-i-konferencje/Szkolenia/18.11.2013-r. (Creating databases of property and assessment models for real estate collateral value based on the new requirements of recommendation)
 • Hicks J.R., 1975. Wartość i kapitał. PWN, Warszawa. (Value and capital)
 • Kałkowski L., 2010, (main autor) i Co-autors: Dudek j, Sroczyhski A., Rydzik, Wierzchowski M.W., 20 lat polskiego rynku nieruchomosci. Monitoring za lata 1990-2009. Instytut Rozwoju Miast Kraków. http://irm.krakow.pl/pl/do_pobrania.html (20 years of the Polish real estate market)
 • Konowalczuk J.,2009, Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. Wyd. CH Beck, Warszawa. (Corporate real estate valuations)
 • Konowalczuk J., 2009a, Ocena przydatności dotychczasowych badań rynku nieruchomości w Polsce do badania rynku nieruchomości przemysłowych [w] Nieruchomości przemysłowe a rynek. Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju na Ślqsku. (Badania statutowe). Kierownik projektu: H. Henzel, członkowie zespołu: J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, E. Zagórska, maszynopis niepublikowany. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. (Evaluation of the utility of existing real estate market research in Poland for research into corporate real estate, Corporate real estate and the market. A diagnosis of the condition and perspective for development in Silesia)
 • Konowalczuk J., 2011, Źródła informacji o rynku nieruchomości w Polsce [w] Bariery informacyjne rozwoju rynku nieruchomości. Polska na tle wybranych krajów (Badania statutowe). Kierownik projektu: H. Henzel, członkowie zespołu: J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, E. Zagórska, M. Wilczek, A. Maszczyk, T Bolek. maszynopis niepublikowany. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. (Sources of information about the real estate market in Poland)
 • Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K, 2011, Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce [w] Stan i tendencje rozwojowe rynku nieruchomości, red. nauk. H. Gawron. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznah 2011, s. 159. (Evaluation of the conditions of existing studies with regards to research into the sale transaction of corporate real estate in Poland. Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K, 2013, Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie ślqskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce. W: Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast. Red. nauk. M. Bryx. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. (The market of corporate real estate land in the Silesian voivodeship on the background of economic change)
 • Kucharska-Stasiak E.,2006, Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa. (Real Estate in the market economy)
 • Krzempek J., 2010, Raport z badania stan baz danych w Polsce. Nieruchomość 4/2010. ŚSRM, Katowice. (Report from the testing of the state of data bases in Poland)
 • Transakcje kupna/sprzedazy nieruchomosci w 2004 r., 2005. Notatka informacyjna. Wyniki badań GUS, Warszawa. (Real estate purchase/sales transactions in 2004)
 • Obrót nieruchomosciami w 2006 r., 2007. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1120_PLK_HTML.htm (Real estate turnover in 2006)
 • Obrót nieruchomosciami w 2009 r., 2010. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1120_PLK_HTML.htm (Real estate turnover in 2009)
 • Obrót nieruchomosciami w 2012 r., 2013. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1120_PLK_HTML.htm (Real estate turnover in 2012)
 • 23 Lata Polskiego Rynku Nieruchomosci. Monitoring za lata 1990-2012. 2013. Instytut Rozwoju Miast Kraków. http://irm.krakow.pl/uploadUser/file/Monitoring_2013.pdf (23 years of the Polish real estate market)
 • Dyrektywa nr 2007/2/WE ustanawiajqcej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie, Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, „INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe” (INSPIRE) Journal of Laws, 2007, No. 108,) (Directive nr 2007/2/WE establishing an infrastructure for spatial information in the Community)
 • Rozporządzenie 2001 Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. 2001 nr 38, poz.454), (Directive 2001 of the Minister for Regional Development and Construction from 29 March 2001, regarding the registration of land and buildings, Journal of Laws, 2001, No.38, item 454)
 • Rozporządzenie Ministra Administraqi i Cyfryzacji z dnia 29.11.2013 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. 2013 r. poz. 1551. (Directive 2013 of the Minister for Administration and Digitisation from 29.11.2013, the changing direcive for the registration of land and buildings, Journal of Laws 2013 item 1551)
 • Rozporzadzenie 2010 Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. z 2010 r. nr 242, poz. 1622) (Directove 2010 of the Council of Ministers) dated 10.12.2010, regarding the Classification of Fixed Assets, Journal of Laws, 2010, no.242, item 1622).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_remav-2014-0016
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.