PL EN


Journal
2013 | 23 | 2 | 302-310
Article title

Current state of research on Slavic literatures in Slovakia

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In Slovakia Slavic literary studies can be found at the institutes of the Slovak Academy of Sciences (SAS) and at university departments. The only SAS institute to truly focus on Slavic studies is the Ján Stanislav Institute of Slavistics. Other SAS institutes that deal with Slavic studies to a lesser extent are the Institute of Slovak Literature and the Institute of World Literature. There are also Slavic-oriented academic initiatives involving short-term projects. Considering this situation, there is a need to prepare a programme for Slavic literary studies in Slovakia so that a framework can be created outlining a new, systematic approach.
Publisher
Journal
Year
Volume
23
Issue
2
Pages
302-310
Physical description
Dates
published
2013-04-01
online
2013-03-28
Contributors
References
 • [1] Barborík, V. (2006). Prozaik Gejza Vámoš [Gejza Vámoš - Fiction Writer]. Bratislava: Veda.
 • [2] Barborík, V. (2011). Poznámky k možnostiam literárnych dejín. [Notes on the Potential of Literary History]. Bohemica Olomucensia 3, 92–97.
 • [3] Bílik, R. (2008). Historicky žáner v slovenskej próze [Historical Genre in Slovak Fiction]. Bratislava: Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV.
 • [4] Brtáňová, E. (2000). Stredoveká scholastická kázeň [Medieval Scholastic Sermons]. Bratislava: Veda.
 • [5] Brtáňová, E. (2003). Zmena kódu medzi uhorským a česko-slovenským literárnym kontextom: M. Rotarides - L. Bartolomeides [Code-Switching in Old Hungarian and Czecho-Slovak Literary Contexts: M. Rotarides - L. Bartolomeides]. In P. Koprda (Ed.). Literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev [Literature as Part of Interliterary Communities], pp. 249–254. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa.
 • [6] Brtáňová, E. (2011). Interpretačný rozmer kazateľskej zbierky J. I. Bajzu [Interpretative Dimension of the Collection of Sermons by J. I. Bajza]. In M. Keruľová (Ed.). Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti [Interpretative Dimension of Past Literary Texts], pp.127–134. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.
 • [7] Bžoch, A. (2007). Psychoanalýza na periférii: k dejinám psychoanalýzy na Slovensku [Psychoanalysis on the Periphery: Towards a History of Psychoanalysis in Slovakia]. Bratislava: Kalligram.
 • [8] Csiba, K. (2010). Ťažké časy v literárnych spomienkach [Difficult Times for Literary Memoires]. In M. Kamenčík, I. Pospíšil, E. Nemcová (Eds.). Kontúry voľnosti: typológia slovenských a českých literárnych textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky a genológie [Contours of Liberty: Typology of Slovak and Czech Literary Texts at the Turn of the 20th and 21st Centuries from the Perspective of Linguistics, Stylistics and Genre Research], pp. 68–85. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda.
 • [9] Dudášová, J. (Ed.). (2003). Slovensko-bieloruské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy [Slovak-Belorussian Linguistic, Literary and Cultural Relations]. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník 16. Prešov: Prešovská univerzita.
 • [10] Dudášová, J. (Ed.). (2007). Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy [Slovak-Belorussian Linguistic, Literary and Cultural Relations]. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta.
 • [11] Gáfriková, G. (Ed.). (2004). Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712–1787): v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanosti [The Literary work of Hugolín Gavlovič (1712–1787): in Coordinates of the Spiritual Culture and Education of the Era]. Bratislava: Serafín.
 • [12] Gáfriková, G. (Ed.). (2003). Pannonia docta: z predhistórie uhorsko-slovenskej literárnej historiografie [Pannonia Docta: from the Prehistory of Old Hungarian-Slovak Literary Historiography]. Bratislava: Veda.
 • [13] Gbúr, J. (1995). Hviezdoslav a českézia [Hviezdoslav and Czech Poetry]. Prešov: Náuka.
 • [14] Görözdi, J. (2010). Figúry odmlčania v próze Miklósa Mészölya [Figures of Silence in Miklós Mészöly’s Fiction]. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV-SAP Slovak Academic Press.
 • [15] Görözdi, J., Magová, G. (Eds.). (2008). Tvorivosť literárnej recepcie [Creativity in Literary Reception]. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV: Veda.
 • [16] Kačic, L. (Ed.). (2002). Cantus catholici a duchovná pieseň 17. storočia v Strednej Európe [Cantus Catholici and 17th Century Spiritual Song in Central Europe]. Bratislava: Slavistický kabinet SAV.
 • [17] Káša, P. (2001). Medzi estetikou a ideológiou. Literárnohistorické a komparatistické štúdie [Between Aesthetics and Ideology: Essays on Literary History and Comparative Studies]. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej university.
 • [18] Keruľová, M., Lauková, S. (Eds.). (2009). Revitalizácia kultúrnej tradície v literatúre [Revitalization of Cultural Tradition in Literature). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta.
 • [19] Koprda, P. (2000). Medziliterárny proces 3: Staršia slovensko-talianska medziliterárnosť [Interliterary Process 3: Older Slovak-Italian Interliterary Relations]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.
 • [20] Kováčik, Ľ. (1997). Obraznosť v poézii slovenského romantizmu [Metaphor in Slovak Romantic Poetry]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
 • [21] Kročanová, D. (2011). Július Barč-Ivan. Dejiny slovenskej drámy 20. storočia [Július Barč-Ivan. History of 20th Century Slovak Drama], pp. 235–263. Bratislava: Divadelný ústav.
 • [22] Kuzmíková, J. (2006). Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha [Modernism in Ivan Horváth’s Fiction]. Bratislava: Veda.
 • [23] Maliti, E. (Ed.). (1999). Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach [Symbolism in Contexts and Connections]. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV.
 • [24] Mikulová, M. (2010). Paradoxy realizmu: „neklasickí“ klasici slovenskej prózy [Paradoxes of Realism: “Non-classical” Classics in Slovak Fiction]. Bratislava: Veda.
 • [25] Mikulová, M., Taranenková, I. (Eds.). (2011). Reálna podoba realizmu [The True Face of Realism]. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV.
 • [26] Mikulová, M. (2011). Pražská Všeslovanská výstava v slovenskom „osvietenom“ cestopise: Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách [Slavic Exhibition in Prague in the “Enlightened” Slovak Travel Journal: Mrs Georgiades’ Travels by Terézia Vansová]. In I. Pospíšil, A. Zelenková (Eds.). Literární historiografie a česko-slovenské vztahy: Brněnské texty k slovakistice XIV [Literary Historiography and Czecho-Slovak Relations: Brno Writing on Slavic Studies XIV], pp. 63–70. Brno: Tribun EU.
 • [27] Molnár, M. (2011). Ukrajinsko-slovenské kultúrne vzťahy od zač. 19. do polovice 20. storočia [Ukrainian-Slovak Cultural Relations from the Beginning of the 19th Century until the mid-20th Century]. Užhorod: Národná univerzita.
 • [28] Pácalová, J. (2010). Metamorfózy rozprávky: od Jána Kollára a Pavla Dobšinského [Metamorphoses of the Fairy Tale: From Ján Kollár and Pavol Dobšinský]. Bratislava: Ars Poetica, Ústav slovenskej literatúry SAV.
 • [29] Passia, R. (2011). Domestikácia, interpretácia, manipulácia: F. X. Šalda a davisti [Domestication, Interpretation, Manipulation: F. X. Šalda and Members of the DAV movement]. Slovenská literatúra 58, 358–366.
 • [30] Paštéková, J. (Ed.). (2004). Poetika a politika: umenie a päťdesiate roky [Poetics and Politics: The Arts and the 1950s]. Bratislava: Slovak Academic Press, Ústav slovenskej literatúry SAV.
 • [31] Rišková, L. (2011). Tatranská Můza s lírou slovanskou - otázniky nad Šafárikovým (básnickým) prvenstvom [Tatra Muse with a Slavic Lyre - Question Marks over Šafárik’s (Poetic) First Place]. Slovenská literatúra 58, 240–258.
 • [32] Robertsová, D. (2007). Nerozrezaná dráma. O slovenskej dráme a divadle v rokoch 1945–49 [Uncut Drama: On Slovak Drama and Theatre between 1945 and 1949]. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • [33] Šuša, I. (2009). Holokaust v talianskej a slovenskej memoárovej literatúre. [The Holocaust in Italian and Slovak Memoires]. Brno: Tribun.
 • [34] Šuša, I. (2011). Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch [Aspects of Comparison and Translation in Slovak-Italian Interliterary Relations]. Banská Bystrica: FHV UMB.
 • [35] Taranenková, I., Jareš, M. (Eds.). (2011). Strach a hrôza: podoby hororového Žánru [Fear and Horror: Forms of Horror Genre]. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV.
 • [36] Taranenková, I., Jareš, M. (Eds.). (2012). Bude, ako nebolo: podoby utopického Žánru [One Day It Will Be As Never Before: Forms of Utopian Genre]. Bratislava and Trnava: Ústav slovenskej literatúry SAV: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.
 • [37] Vojtech, M. (2003). Od baroka k romantizmu [From Baroque to Romanticism]. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • [38] Vojtech, M. (2004). Literatúra, literárna história a medziliterárnosť [Literature, History of Literature, Interliterary Relations]. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • [39] Vráblová, T. (2010). Spi v kolíske srdca môjho: tematika narodenia Pána v cirkevnych piesňach Cithary Sanctorum (1636). Úvahy k problematike témy a básnickej obraznosti [Sleep in the Cradle of My Heart: Theme of Lord’s Nativity in Church Songs of Cithara Sanctorum (1636). Reflections on the Problem of Theme and Poetic Imagination]. Bratislava: Divis Slovakia.
 • [40] Zajac, P. (2011). Stredoeurópsky synkretizmus národného umenia devätnásteho storočia [Central European Syncretism in 19th Century National Art]. Česk, 915–924.
 • [41] Zambor, J. (1997). Báseň a ticho. O poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov [Poem and Silence. On Poetry of Slovak, Russian and Spanish Poets]. Bratislava: Literárne informačné centrum.
 • [42] Zavarský, S. (2008). Príspevok k latinsko-slovenským jazykovým vzťahom v predbernolákovskom období [Contribution Towards Latin-Slovak Linguistic Relations in pre-Bernolák’s Period]. In J. Doruľa (Ed.). Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry [Insights into the Developments in Slovak Language and Folk Culture]. Bratislava: Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences.
 • [43] Žeňuch, P. (Ed.). (2012). Slovenská slavistika včera a dnes [Slovak Slavistics: Past and Present]. Bratislava: Slovak Committee of Slavists and Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences.
 • [44] Žeňuchová, K., Žeňuch, P. (Eds.). (2009). Ľudová tradícia vo svetle vied o kultúre a umení [Folk Fiction Tradition in the Light of Sciences on Culture and Arts]. Bratislava: Slovak Committee of Slavists and Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences.
 • [45] Žeňuchová, K. (2009). Samuel Czambel na pomedzí vedných disciplín: zberateľsk Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku [Samuel Czambel on the Margins of Scientific Disciplines: Collecting Activities of Samuel Czambel in the Context of the Research on Folk Fiction in Slovakia]. Bratislava: Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences; Martin: Matica slovenská.
 • [46] Žitný, M. (2012). Severské literatúry v slovenskej kultúre [North European Literatures in Slovak Culture]. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV: SAP - Slovak Academic Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_s13374-013-0128-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.