PL EN


2014 | 37 | 1 | 159-178
Article title

Environmental Quality as a Decisive Variable in Shaping Regional Development Policy

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article examines the impact of environmental quality on shaping the development policy of Polish voivodeships. The main analytical tool used was the synthetic index of environmental quality, compiled by means of the Perkal method. It was constructed in order to organize Polish voivodeships in terms of environmental quality, which was determined in a comprehensive way on the basis of three thematic areas: advantages of the natural environment, the level of pollution (degradation) of the environment as well as active protective activities. The obtained values of synthetic measures were then compared to the level of economic growth of Polish regions. It was necessary in determining which voivodeships perceive the quality of the environment as the main factor enhancing their economic growth, and which treat it as a barrier to economic development.
Publisher
Year
Volume
37
Issue
1
Pages
159-178
Physical description
Dates
online
2014-08-08
Contributors
author
References
 • Bartkowiak R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 83–102.
 • Blaug M. (2000). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 104–159.
 • Borys T. (1978). Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, vol. 2.
 • Borys T. (1984). Kategoria jakości w statystycznej analizieporównawczej. Wrocław: Scientific Works of The University of Economics in Wrocław, vol. 284, series Monografie i opracowania, vol. 23.
 • Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowazonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela: European Commission Communication, 3.3.2010.
 • Fiedor B. (ed.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. (2002). Podstawy ekonomii środowiska. Warszawa: C.H. Beck, 8, 197–223.
 • Fischer A.C., Peterson F.M. (1976). The Environment in Economics: A. Survey, in: Journal of Economic Literature, vol. 14.[WoS]
 • Grabiński T. (1985). Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej. Kraków: Scientific Journals of the Cracow University of Economics, vol. 213.
 • Hellwig Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny vol. 4.
 • Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J. (1997). Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski. Warszawa: IRiSS, 24–28.
 • Ilnicki D. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju uslug w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, 19–22.
 • Kolenda M. (2006). Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 25–26, 133–137.
 • Kostrubiec B. (1965). Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski. Z badań nad strukturą przestrzenna gospodarki narodowej Polski. Biuletyn KPZK PAN, vol. 35.
 • Kufel T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: PWN.
 • Malthus T.R. (ed the original – 1798, ed English – 1992). An Essay on the Principle of Population. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mierzyńska D. (2000). Modele miękkie w analizie porównawczej złożonych zjawisk społeczno-ekonomicznych. Bialystok: University in Bialystok, PhD dissertation, 16.
 • Mill J.S. (ed the original – 1848, ed Polish – 1966). Zasady ekonomii politycznej. Translated E. Taylor. Warszawa: PWN.
 • Murphy A.E. (2009). The genesis of macroeconomics: new ideas from Sir William Petty to Henry Thornton. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Namyślak B. (2007). Zastosowanie metody wskaźników przyrodniczych Perkala do badania poziomu konkurencyjności regionów. Wiadomości statystyczne, vol. 9.
 • Namyślak B. (2013). Ocena potencjalu kulturalnego największych miast Polski. Wiadomości statystyczne, vol. 6, 25–30.
 • Panek T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Warsaw School of Economics, 64–75
 • Perkal J. (1953). O wskaźnikach antropologicznych. Przegląd Antropologiczny, vol. 19.
 • Perło D. (2013). Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów, Bialystok: Wydawnictwo Trans Humana, (being printed).
 • Ricardo D. (1919). Zasady ekonomii politycznej i podatkowania. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Wolff.
 • Say J.B. (ed the original – 1803, ed Polish – 1960). Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wyklad sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Warszawa: PWN.
 • Schumpeter J. (ed the original – 1912, ed Polish – 1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Smith A. (ed the original – 1776, ed Polish – 1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
 • Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 (2013). Białystok: Urząd Marszalkowski Województwa Podlaskiego.
 • Walesiak M. (1988). Skale pomiaru cech (w ujęciu zwężonym) a zagadnienie wyboru postaci analitycznej syntetycznych mierników rozwoju. Wrocław: Scientific Works of The University of Economics, vol. 447, University of Economics in Wrocław, 41.
 • Walesiak M. (1990). Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru. Przegląd Statystyczny, vol. 1–2.
 • Źurawicki S. in cooperation with Krawczewski A., Melich A., Popkiewicz J. (ed.) (1979). Historia myśli ekonomicznej. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 80–91.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_slgr-2014-0023
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.