PL EN


Journal
2008 | 18 | 1 | 37-51
Article title

Freedom of Religion, Institution of Conscientious Objection and Political Practice in Post-Communist Slovakia1

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The example of Slovakia is used to show how one of the post-socialist countries failed in fulfilling the demanding task of securing freedom of religious belief (including the right to conscientious objection) and, at the same time, securing all other human rights. An analysis of the methods used for changing the policies of pluralism and neutrality of the state into a policy of discrimination (e.g. concerning the registration duty for churches) was carried out, followed by an analysis of a mechanism used for guaranteeing freedom of conscience of the members of the Catholic Church (the so-called Vatican Treaty). The treaty violates the prohibition of discrimination against women, because it makes it more difficult for them to have access to some health care services. Our hypothesis states that the hurriedly introduced right to conscientious objection is misused in this context as a means of regulating the politics of reproduction. In general, the re-Catholisation of the Slovak Republic follows two aims-to help in the fight for votes in the elections (because 70 % of Slovaks declare their religion to be Catholic), and to improve demographic development in the Slovak Republic (declared to be catastrophic by the Catholic Church), through hindering free access to abortions.
Publisher
Journal
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
37-51
Physical description
Dates
published
2008-06-01
online
2008-06-19
Contributors
 • Department of Psychology Faculty of Arts, Comenius University, Gondova 2 818 01 Bratislava Slovak Republic
 • Department of Psychology Faculty of Arts, Comenius University, Gondova 2 818 01 Bratislava Slovak Republic
References
 • Bedi, S. Debate: What is so Special About Religion? The Dilemma of the Religious Exemption. The Journal of Political Philosophy, 15, 235-249, 2007.[WoS]
 • Concordat Watch. Concordats as international treaties
 • E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights. Opinion N∘ 4-2005: The Right to Conscientious Objection and the Conclusion by EU Member States of Concordats with the Holy See.
 • Filadelfiová, J. Demografický vývoj a rodina: Reálny stav a tematizácia agendy. In Úvodné štúdie - Projekt SAV - Vonkajšie a vnútorné podmienky formovania politického systému na Slovensku. Bratislava: Katedra politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, 2007. Online:
 • Hrdina, I. A. Texty ke studiu konfesního práva III. Československo. Praha: Karolinum, 2006.
 • Klenovský, L. Priebeh psychosociálnej identifikácie v netradičnom náboženskom spoločenstve. Bratislava: Filozofická fakulta UK v Bratislave, 2008, unpublished dissertation thesis.
 • Kliment, M. Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou z hl'adiska sexuálneho a reprodukčného zdravia a sexuálnych a reprodukčných práv. Aspekt 2/2000-1/2001, 281.
 • Kocúr, M. Na Slovensku sme si holocaust nestihli vyrozprávat' dodnes. Sme, 15. 3. 2008, 34-35.
 • Lajčáková, J. Koniec reprodukčných práv žien na Slovensku: Zmluva o výhrade svedomia medzi Slovenskou Republikou a Svätou Stolicou.
 • Martinková, J. Náboženské výnimky. Bratislava: Ústav pre vzt'ahy štátu a cirkví, 2004.
 • McDonnell, O., Allison, J. From biopolitics to bioethics: church, state, medicine and assisted reproductive technology in Ireland, Sociology of Health & Illness, 28, 817-837, 2006.
 • Mobilizácia - výzva k pokojnému verejnému zhromaždeniu občanov SR
 • Moravčíková, M. Štát a cirkev v Slovenskej republike. In: Štát a cirkev v postsocialistickej Európe. Bratislava: Ústav pre vz'tahy štátu a cirkví, 2003.
 • Nižňanský, E., Kamenec, I. (Eds.). Holokaust na Slovensku 2. Prezident, vláda, Snem SR a Štátna rada o židovskej otázke 1939-1945. Zvolen: Klemo, 2003.
 • Pietruchová, O. Výhrada svedomia ako ideologická zbraň.
 • Potančoková, M. Konštrukcia plánovaného rodičovstva v období štátneho socializmu v bývalom Československu, published online 27.1.2008
 • Robbers, G. Stát a církev ve Spolkové republice Německo. In G. Robbers (Ed.). Stát a církev v zemích EU. Praha: Academia, 2001 (1995).
 • Tížík, M. Vplyv právnej regulácie na rozvoj náboženského. Sociológia - Slovak Sociological Review, 37, 59-89, 2005.
 • Tížík, M. K sociológii novej religiozity. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006.
 • Ústava Slovenskej Republiky (460/1992 Zb.)
 • Ústavný zákon z 9. januára 1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (23/1991 Zb.)
 • Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností (308/1991Zb.)
 • Zákon Slovenskej národnej rady o registrácií cirkví a náboženských spoločností (192/1992)
 • Zavacká, K. V čom je problém základnej zmluvy SR so Svätou stolicou, Práca, 13. 6. 2000.
 • Zavacká, K. Slovenská národná rada v rokoch 1944-1948. In Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, 606-634. Praha: Univerzita Karlova, 2002.
 • Zavacká, K. Bude Slovensko znovu farskou republikou? Mosty, 12/2003.
 • Zavacká, K. Právna kultúra v medzivojnovom Československu. In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 87, 73-76, 2004.
 • Zavacká, K. Právo na ceste Slovenska od demokracie k totalite (Slovensko od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939). In Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10023-008-0004-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.