PL EN


2009 | 11 | 11 | 61-73
Article title

Refugees in Poland: Selected Issues in Research

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Since the beginning of the 1990s, there has been a steadily growing influx of foreign refugees in Poland. Poland's ratification of the Geneva Convention in 1991 and the New York Protocol in 1991 made it necessary to create a properly functioning refugee protection system in the country. The purpose of this work is to describe the dynamics of refugee influx in Poland from 1992 to 2007 as well as to analyze whether existing forms of legal stay are functioning properly in Poland. Furthermore, the work attempts to delve into key issues associated with the social integration of refugees in Poland.
Publisher
Year
Volume
11
Issue
11
Pages
61-73
Physical description
Dates
published
2009-01-01
online
2009-06-10
Contributors
 • Jagiellonian University, Cracow
References
 • Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2007, Statistical Overview of Asylum Applications Lodged in Europe and Selected Non-European Countries, 2008: UNHCR.
 • Frelak, J., Klaus, W. 2007: Rekomendacje i dobre praktyki. In: Frelak, J., Klaus, W. and Wiśniewski, J. editors, Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, pp. 247--262.
 • Głąbicka, K., Kępińska, E., Koryś, P., Sakson, B. 1997: Imigracja do Polski w świetle urzędowych statystyk. Prace Migracyjne nr 5, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.
 • Grzymała-Kazłowska, A. and Stefańska, R. 2008: Uchodźcy w Polsce. Infos Nr 19. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, pp. 1--4.
 • Informacja Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2006 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego, 2007: Warszawa.
 • Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2007 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy, 2008: Warszawa.
 • Informator Biura Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu, 2008: Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483).
 • Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz.515 i 517).
 • Protokół dotyczący statusu uchodźców sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517).
 • Rozporządzenie Dublin II, ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozporządzania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw Członkowskich przez obywatela Państwa Trzeciego (Dz.U. UE L50 z 2003 r. Polskie wydanie specjalne).
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1669).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176).
 • Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728).
 • Wencel, K. 2008: Potrzeby i zadania w zakresie integracji obywateli Państw Trzecich. Analizy, Raporty, Ekspertyzy Nr 2. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, pp. 1--11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10089-008-0023-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.