PL EN


2009 | 12 | 12 | 75-90
Article title

Theories of Regional and Local Development - Abridged Review

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Keywords
Publisher
Year
Volume
12
Issue
12
Pages
75-90
Physical description
Dates
published
2009-01-01
online
2009-12-24
Contributors
 • University Of Silesia, Poland
References
 • Bourdieu, P. 2001: Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa, p. 31-57.
 • Carter, J. Jones, T. 1989: Social Geography: an Introduction to Contemporary issues, Arnold E., London, New York, Melbourne, p. 23-29.
 • Castells, M. 2000: The Power of Identity, [in:] The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. 2, Blackwell Publishers Ltd., p. 17-28.
 • Domański, R. Marciniak, A. 2003: Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia KPZK PAN, CXIII, p. 11-68, 133-166.
 • Domański, R. 2004: Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne, No. 2, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Sekcja Polska Regional Studies Association, p. 7-23.
 • Dutkowski M., 1994: Region miejski. Przegląd koncepcji, [in:] Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, p. 9-19.
 • Dziewoński, K. 1967: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, Prace Geograficzne, No. 63, p. 11-23.
 • Friedmann, J. Alonso, W. 1964: Introduction [in:] Regional development and planning (eds. Friedmann J., Alonso W.), Cambridge, MJT Press, p. 1-13.
 • Fukuyama, F. 1992: The End of History and Last Man, New York, p. 13-29.
 • Ganne, B. 1985: Du notable au local. Transformations dun modele politique, Les Annales de la Recherche Urbaine, No. 28, p. 33-42.
 • Gąsior-Niemiec, A. 2004: Pole, habitus i imago regionis: propozycja alternatywnego podejścia do analizy regionu, Studia Regionalne i Lokalne, No. 4, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Sekcja Polska Regional Studies Association, p. 13-36.
 • Grosse, T. G. 2002: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, Sekcja Polska Regional Studies Association, No. 1, p. 25-48.
 • Grzeszczak, J. 1989: Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne, No. 173.
 • Heffner, K. 2003: Regiony peryferyjne we współczesnej gospodarce, [in:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, p. 11-27.
 • Hirschman, A. 1958: The strategy of economic development, Yale University Press, p. 77-89.
 • Huntington, S. 1997: Zderzenie cywilizacji i przekształcanie się ładu światowego, Warszawa, p. 33-76.
 • Isard, W. 1965: Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa, p. 191-202.
 • Jałowiecki, B. 1988: Lokalizm a rozwój, [in:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego (ed. Jałowiecki B.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, p. 17-64.
 • Jerczyński, M. 1977: Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast, [in:] Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące, GUS, Statystyka Polski, No. 85, p. 20-53.
 • Kaleta, A. 1996: Potencjał samorozwojowy społeczności lokalnych, [in:] Województwo toruńskie i włocławskie w okresie transformacji systemowej. Diagnoza w skali regionalnej i lokalnej, Oficyna Wydawnicza "Turpress", Toruń, p. 167-213.
 • Klasik, A. Kuźnik, J. 1993: Restrukturyzacja gospodarki aglomeracji górnośląskiej, Gospodarka Narodowa, No. 12, p. 5-10.
 • Krugman, P. 1991: Geography and Trade. Cambridge, MJT Press. p. 9-13.
 • Kukliński A., 2003: O nowym modelu polityki regionalnej, Studia Regionalne i Lokalne, No. 4, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Sekcja Polska Regional Studies Association, p. 5-14.
 • Landes D. S., 2000: Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci a inni tak ubodzy, Muza SA, Warszawa, p. 307-332.
 • Lisowski, A. 2003: Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, p. 137-173.
 • Liszewski, S. 1995: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), Acta Universitiatis Lodziensis, Folia Geographica, No. 20.
 • Łoboda, J. 1983: Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji i innowacji, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 585, Studia Geograficzne, No. 37.
 • Maik, W. 1997: Podstawy geografii miast, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, p. 30-44.
 • Malecki, J. 1997: Technology Economic Development. The Dynamics of Local, Regional and National Competitiveness, Longman, London, p. 24-185.
 • Malizia, E.E. Feser, E.J. 1999: Understanding Local Development, Center for Urban Policy Research, p. 54-181.
 • Markowski, T. 1999: Zarządzanie rozwojem miasta, PWN, Warszawa.
 • Martin, H. P. Schumann, H. 1999: Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, p. 18-169, 235-290.
 • Matczak, A. Szymańska, D. 1997: Studia funkcjonalno-przestrzenne miasta (przykład Brodnicy), Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, pp. 232.
 • Myrdal, G. 1958: Teoria ekonomii a kraje gospodarczo niedorozwinięte, PWE, Warszawa, p. 61-69.
 • Nurek, S. 1986: Idea społeczności lokalnej w tradycji i współczesnej refleksji socjologicznej, [in:] Społeczności lokalne (ed. Wódz J.), Katowice.
 • Olejniczak, K. 2003: Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, No. 2, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Sekcja Polska Regional Studies Association, p. 55-76.
 • Parysek, J. 1997: Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań, pp. 240
 • Pietrzyk, I. 2000: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa, p. 27-39.
 • Porter, M. E. 1990: The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, p. 5-11.
 • Porter, M. E. 2001: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, p. 37-49.
 • Prigogine, I. Stengers, I. 1990: Z chaosu ku porządkowi, Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW, Warszawa, p. 51-58.
 • Rykiel, Z. 1997: Relacje centrum - peryferie w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej, [in:] Problematyka przestrzeni europejskiej, (ed. Kukliński A.), p. 230-251.
 • Szajnowska-Wysocka, A. 1999a: Wprowadzenie, [in:] Studium wiedzy o regionie śląskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, p. 7-14.
 • Szajnowska-Wysocka, A. 1999b: Zachowania przestrzenne w konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Szajnowska-Wysocka, A. 2005: La Pologne dans l'espance européen, Géocarrefour, vol. 80, No. 1, p. 7-16.
 • Szajnowska-Wysocka, A. Kulesza, M. 2007: Studia społeczne i przestrzenne ośrodka przemysłowego (na przykładzie Sosnowca), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 324.
 • Szul, R. 1988: Mechanizmy rozwoju regionalnego - przykład Polski, Hiszpanii i Jugosławii, Biuletyn KPZK PAN, 138, p. 148-193.
 • Toffler, A. Toffler, H. 1993: The War and Anti - War, New York, p. 49-67.
 • Wróbel, A. 1980: Modele bazy ekonomicznej jako narzędzie analizy i planowania, Przegląd Geograficzny, 52, p. 729-742.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10089-009-0005-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.