Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 53 | 1 | 65-81

Article title

The Hierarchical System of Speech Acts

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The author discusses the problem of speech acts classification on the basis of the pragmatic function. The relevant elements of context, on the example control of the announcement directly to target addressee or to third parties, are also taken into account. The classification of speech acts proposed by the author has a dichotomous as well as a hierarchical character. The author distinguishes and describes the following types of speech acts: inventional vs. conventional; communicative vs. uncommunicative; polite vs. customary; representative vs. performative; expositive vs. verdictive; causative vs. deliberative; descriptive vs. declarative; directive vs. commissive; initiative vs. reactive; extentional vs. intentional; appellative vs. creative; cooperative vs. magic.

Keywords

Year

Volume

53

Issue

1

Pages

65-81

Physical description

Dates

published
2011-01-01
online
2011-08-26

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, PL - 10-725 Olsztyn

References

 • Awdiejew Aleksy. 2004. Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Bartmiński Jerzy et al. (ed.). 2004. Akty i gatunki mowy. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 51-55.
 • Batko-Tokarz Barbara. 2009. "Przeobrażenia dyskursu sejmowego (na przykładzie analizy pytań w debacie sejmowej)." Język Polski 89(2), 112-123.
 • Beck Götz. 1980. Sprechakte und Sprachfunktionen. Untersuchungen zur Handlungsstruktur der Sprache und ihren Grenzen. Tübingen: Niemeyer Verlag.
 • Habermas Jürgen. 1971. "Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz." In: Habermas & Luhmann 1971: 101-141.
 • Habermas Jürgen. 1997. "Sprechakttheoretische Erläterung zum Begriff der kommunikativen Rationalität." In: Preyer et al. 1997: 258-287.
 • Habermas Jürgen, Luhmann Niklas (ed.) 1971. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was leistet die Systemforschung? Frankfurt: Suhrkamp Verlag.
 • Hentschel Elke. 1986. "Ist das nicht interessant? Zur Funktion verneinten Fragen." Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 64, 73-86.
 • Holly Werner. 2001. Einführung in die Pragmalinguistik. Berlin-München-Wien etc.: Langenscheidt.
 • Jakobson Roman. 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kalisz Roman. 1993. Pragmatyka językowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kiklewicz Aleksander. 2004. Podstawy składni funkcjonalnej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Kiklewicz Aleksander. 2007. Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. Łask: Leksem.
 • Kiklewicz Aleksander. 2008a. "Dwanaście funkcji języka." LingVaria 3(2), 9-27.
 • Kiklewicz Aleksander. 2008b. "Language Functions in the Ecolinguistic Perspective." In: Puppel & Bogusławska-Tafelska 2008: 23-44.
 • Kiklewicz Aleksander, Dębowski Józef (ed.). 2007. Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku. Olsztyn: CBEW.
 • Koefer Armin. 1994. Institutionelle Kommunikation. Zur Methodologie und Empirie der Handlungsanalyse. Opladen: Westdt. Verlag.
 • Kołakowski Leszek. 1994. Obecność mitu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Lewiński Potr H. 1999. Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Lipczuk Ryszard. 2009. "O wielości i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mowy)." In:
 • Marcjanik Małgorzata. 2002. Polska grzeczność językowa. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Martemjanov 2004 = М артемьянов Юрий С. 2004. Логика ситуаций. Строение текста. Терминологичностьслов . Москва: Издательство Языки славянской культуры
 • McQuail Denis. 2008. Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.
 • Nęcki Zbigniew. 2000. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Antykwa.
 • Norman 2005 = Норман Борис Ю. 2005. "Псевдовысказывания: эксперимент или языковая игра" Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica X. Nauki Humanistyczno-Społeczne 374, 67-82.
 • Pachocińska Elżbieta. 2007. "Problemy współczesnej pragmatyki." In: Kiklewicz & Dębowski 2007: 101-116.
 • Preyer Gerhard et al. (ed.). 1997. Intention - Bedeutung - Kommunikation. Kognitive und handlungstheoretische Grundlagen der Sprachtheorie. Opladen: Westdt. Verlag.
 • Puppel Stanisław, Bogusławska-Tafelska Marta (ed.). 2008. New Pathways in Linguistics. Olsztyn: CBEW, 23-44.
 • Sperber Dan, Wilson Deirdre. 1986. Relevance. Communication and Cognition. Oxford: Basil Blackwell.
 • Toeplitz Karol. 2004. "Studnia Leszka… Albo o tożsamości człowieka." In: Toeplitz Karol (ed.), Komu potrzebna jest historia literatury? Prace dedykowane Kazimierzowi Chruścińskiemu. Słupsk: Wydawnictwo PAP, 21-27.
 • Vazques-Orta Ignacio et al. 2004. "Kognitywna klasyfikacja aktów mowy." In: Bartmiński et al. 2004: 51-55.
 • Weigand Edda. 1989. Sprache als Dialog. Sprechakttaxonomie und kommunikative Grammatik. Tübingen: Niemeyer Verlag.
 • Wunderlich Dieter. 1978. Studien zur Sprechakttheorie. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag.
 • Zgółkowie Halina i Tadeusz. 2004. Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Ж уравлева Наталья. 2008. "Роль директивного речевого акта в реализации интенции упрека (на материале польских текстов)." In: К іклевіч Аляксандр, В ажн ік Сяргей (ed.), Паланістыка -        Полонистика - Polonistyka 2007 . Мінск: Права і эканоміка, 141-147.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_2478_v10122-011-0005-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.