Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 53 | 2 | 101-122

Article title

An Axiomatic Approach to the General Theory of Compounds

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this article is to provide a logical reconstruction of the general theory of compounding. The theory formulated here is partly based on the axiomatic approach to general morphology presented in Bańczerowski (1997) and it can be conceived of as its continuation.

Keywords

Year

Volume

53

Issue

2

Pages

101-122

Physical description

Dates

published
2011-01-01
online
2012-04-26

Contributors

 • Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, al. Niepodległości 4, PL - 61-874 Poznań
 • Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, al. Niepodległości 4, PL - 61-874 Poznań

References

 • Abraham Werner, Givon Talmy, Thompson Sandra A. (eds.). 1995. Discourse Grammar and Typology. Amsterdam: John Benjamins.
 • Akulenko V. V. 1972. Voprosy internacionalizacii slovarnogo sostava jazyka. Charkov: Izdatelstvo Charkovskogo Universiteta.
 • Anderson Stephen R. 1994. A-morphous Morphology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Anderson Stephen R. 2004. "Towards a Less ‘Syntactic’ Morphology and a More ‘Morphological’ Syntax." In: Sterkenberg 2004: 31-32.
 • Bańczerowski Jerzy. 1980. Systems of Semantics and Syntax. A Determinational Theory of Language. Warszawa-Poznań: PWN.
 • Bańczerowski Jerzy. 1996. "A Formal Approach to a General Theory of Language." In: Sackmann & Budde 1996: 13-30.
 • Bańczerowski Jerzy. 1997a. "Aspects of General Morphology." Studia Germanica Posnaniensia 23, 13-46.
 • Bańczerowski Jerzy. 1997b. "Towards a General Theory of the Category of Person." In: Ramisch & Wynne 1997: 441-461.
 • Bańczerowski Jerzy. 2000. "Is Linguistic Semantics Axiomatically Tangible?" Scripta Neophilologica Posnaniensia 2, 3-26.
 • Bańczerowski Jerzy. 2009. Wyraz w aspekcie typologicznym (mscr.).
 • Bańczerowski Jerzy, Pogonowski Jerzy, Zgółka Tadeusz. 1982. Wstęp do językoznawstwa (Introduction to Linguistics). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Bartula Czesław. 1994. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym. Warszawa: PWN.
 • Barz Imrhild, Schröder Marianne (eds.). 1997. Nominationsforschung im Deutschen. Festschrift für Wolfgang Fleischer zum 75. Geburtstag. Frankfurt-Berlin: Lang.
 • Batóg Tadeusz. 1994. Studies in Axiomatic Foundations of Phonology. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Bauer Laurie. 1978. The Grammar of Nominal Compounding. Odense: Odense University Press (Odense University Studies in Linguistics, vol. 4).
 • Bauer Laurie. 2000. "Compounding." In: Language Typology and Language Universals. London: Cambridge University Press, 695-707.
 • Bednarczuk Leszek. (ed.). 1986. Języki indoeuropejskie. Warszawa: PWN.
 • Bednarski Michał. 1994. Studia nad grecką terminologią gramatyczną Apolloniosa Dyskolosa. Kraków: Uniwesytet Jagielloński.
 • Beeks Robert Stephen Paul. 1995. Comparative Indo-European Linguistics. An Introducton. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
 • Bizukojč Katarzyna. 2008. Bildung, Semantik und Funktion neuer Nominalkomposita in deutschen Newsletter-Texten. PhD thesis. Adam Mickiewicz University.
 • Blicharski Michał. 1977. Złożenia imienne w języku rosyjskim i polskim. Warszawa-Wrocław: PWN.
 • Buttler Danuta. 1990. "Hybrydy w nowym słownictwie polskim." Poradnik Językowy 2, 145-150.
 • Bybee Joan L. 1985. Morphology. A Study of the Relation between Meaning and Form. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
 • Bzdęga Andrzej. 1962. "Struktura zdwojenia." Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 21, 115-125.
 • Bzdęga Andrzej. 1965. Reduplizierte Wortbildung im Deutschen. Poznań: PAN.
 • Bzdęga Andrzej. 1971. "Binärstrukturen im Deutschen." Lingua Posnaniensis 15, 9-52.
 • Bzdęga Andrzej. 1980. "Zusammenbildungen in der Deutschen und Polnischen Gegenwartssprache." Glottodidactica 17, 31-38.
 • Bzdęga Andrzej 1997. "Zur Wortbildung von Fremdwörtern." In: Dębski 1997: 15-22.
 • Bzdęga Andrzej. 1999. "Zusammenbildung, Zusammenrückung und Zusammensetzung." In: Kątny & Schatte 1999: 9-23.
 • Chantraine Pierre. 1980. Dictionaire étymologique de la langue Grecque. Paris: Klinksieck.
 • Chojak Jolanta, Korpysz Tomasz, Waszakowa Krystyna. 2010. Człowiek - Słowo - Świat. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Chruścińska Krystyna. 1977. "Nowe wyrazy złożone w języku polskiej prasy." Poradnik Językowy 1, 438-445.
 • Clemm V. 1867. De compositis Graecis quae a verbis incipiunt. Gissae: Typis Officinae Kellerianae.
 • Debrunner Albert. 1917. Griechische Wortbildungslehre. Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung.
 • Dębski Antoni (ed.). 1997. Plus ratio quam vis. Festschrift für Aleksander Szulc zum 70. Geburtstag. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Delbrück Berthold. 1967. Vergleichende Syntax der Indogermanischen Sprachen. Bd. 5. Teil 3. Berlin: Valter de Gruyter & Co. (reprint 1. ed. from 1900).
 • Długosz-Kurczabowa Krystyna. 1986. "Formant -izm w języku polskim." Slavia Occidentalis 43, 466-470.
 • Eichinger Ludwig. 2000. Deutsche Wortbildung: Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 • Eisenberg Peter. 1998. Grundriß der deutschen Grammatik. Band l: Das Wort. Stuttgart: Metzler S.
 • Frisk H. 1960-1972. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
 • Gawroński Andrzej. 1985. Podręcznik sanskrytu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gillon B. S. 1996. "Word Order in Classical Sanskrit." Indian Linguistics 57(1), 1-35.
 • Grzegorczykowa Renata. 1972. Zarys słowotwórstwa polskiego. vol. 1: Słowotwórstwo opisowe. Warszawa: PWN.
 • Grzegorczykowa Renata, Laskowski Roman, Wróbel Henryk (eds.). 1998. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa: PWN.
 • Handke Kwiryna. 1976. Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich. Wrocław: Ossolineum.
 • Heinle Eva-Maria. 1993. "Die Zusammenrückung." In: Wellmann 1993: 65-78.
 • Heinz Adam. 1957. Funkcja egzocentryczna rzeczownika. Wrocław: Ossolineum.
 • Heinz Adam. 1958. "Uwagi o złożeniach egzocentrycznych." Język Polski 38, 172-286.
 • Heinz Adam. 1961. "Fleksja a derywacja." Język Polski 41, 343-355
 • Heinz Adam. 1983. Dzieje językoznawstwa w zarysie. Warszawa: PWN.
 • Heinz Adam. 1988: Język i językoznawstwo. Warszawa: PWN.
 • Hirt Hermann. 1902. Handbuch der Griechischen Laut- und Formenlehre. Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung.
 • Hirt Hermann. 1927. Indogermanische Grammatik. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung.
 • Hirt Hermann. 1928. Indogermanishe Grammatik. Teil. IV: Doppelung Zusammensetzung Verbum. Heidelberg: C. Winter.
 • Jurewicz Oktawiusz. 1992. Gramatyka historyczna języka greckiego. Warszawa: PWN.
 • Kaliszan Jerzy. 1980. Internacionalnyje prepozityvnyje morfemy greko-latinskogo proischoždienia v sovremennom russkim i polskom obrazovanii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kastovsky Dieter. 1986a. "Handbook of Word-Formation." In: Studies in Natural Language and Linguistic Theory, vol. 64, chapter 36. Netherlands: Springer.
 • Kastovsky Dieter. 1986b. "Problems in the Morphological Analysis of Complex Lexical Items." Acta Linguistica Academiae Scientarium Hungaricae 36, 93-107.
 • Kątny Andrzej, Schatte Christoph (eds.). 1999. Das Deutsche von innen und von außen. Urlich Enge zum 70. Geburtstag. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (Seria Filologia Germańska 44).
 • Kleczkowski Adam. 1927. Złożenia nominalne w języku niemieckim a polskim. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego (Prace Filologiczne 12).
 • Klemensiewiczówna Irena. 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Kraków: Wydawnictwo Studium Słowiańskiego UJ.
 • Klimovskaja G. I. 1974. Istoričeskaja fonetika staroslavianskogo jazyka. Tomsk: Izdatelstvo Tomskogo Universiteta.
 • Knobloch Clemens. 1997. "Über Possessivkomposita im Deutschen." In: Barz & Schröder 1997: 249-263.
 • Kurzowa Zofia. 1976. Złożenia imienne we współczesnym języku polskim. Warszawa: PWN.
 • Landau Oscar. 1958. Mykenisch Griechische Personennamen. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB.
 • Lang Ewald, Zifonun Gisela (eds.). 1996. Deutsch - typologisch. Berlin-New York: de Gruyter.
 • Leumann Manu, Hofmann Johann Bapist. 1928. Lateinische Grammatik. München: Stolz-Schmalz.
 • Libben Gery, Jarema Gonia. 2005. Representation & Processing of Compound Words. Oxford University Press. Chapter 2.
 • Lyons John. 1989. Semantyka, vol. 1, 2. Transl. A. Weinsberg. Warszawa: PWN.
 • Macdonell Arthur Anthony. 1968. Vedic Grammar. Delhi: Indological Book House.
 • Mikołajczak Stanisław. 1975. "Der gegenwärtige Stand der Untersuchungen zum Verhältnis zwischen Wortbildung und Syntax." Studia Germanica Posnaniensia 4, 89-92.
 • Mikołajczak Stanisław. 1981. "Die Konsistentenstruktur der substantivischen Komposita im Deutschen und Polnischen." Studia Germanica Posnaniensia 11, 83-110.
 • Mikołajczak Stanisław. 1986. "Die Konsistentenstruktur der adjektivischen Komposita im Deutschen und Polnischen." Studia Germanica Posnaniensia 12, 77-92.
 • Moszyńska Danuta. 1975. Morfologia zapożyczeń greckich i łacińskich w staropolszczyźnie. Wrocław: Ossolineum.
 • Ortner Hanspeter, Ortner Lorelies. 1984. Zur Theorie und Praxis der Kompositaforschung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 • Ortner Lorelies. 1991. Deutsche Wortbildung. Vierter Hauptteil. Substantivkomposita. Mannheim: Walter de Gruyter.
 • Pogonowski Jerzy. 1981. An Axiom System for Hypotaxis. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pogonowski Jerzy. 1991a. Hierarchiczne analizy języka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pogonowski Jerzy. 1991b. Hiponimia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pogonowski Jerzy. 1993a. Combinatory Semantics. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pogonowski Jerzy. 1993b. Linguistic Oppositions. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Ramisch H., Wynne K. (eds.). 1997. Language in Time and Space. Studies in Honour of Wolfgang Viereck on the Occasion of His 60th Birthday. Stuttgart: Franz Steiner.
 • Risch Ernst. 1974. Wortbildung der homerischen Sprache. Berlin: Walter de Gruyter.
 • Sackmann Robin, Budde Monika (eds.). 1996. Theoretical Linguistics and Grammatical Description. Papers in Honour of Hans-Heinrich Lieb. Amsterdam: Benjamins.
 • Schwyzer Eduard. 1950. Griechische Grammatik. Bd. 2. München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.
 • Schwyzer Eduard. 1953. Griechische Grammatik. Bd. 1. München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.
 • Stall Johan Frederik. 1967. Word order in Sanskrit and Universal Grammar. Los Angeles: Springer Science and Business.
 • Sterkenberg Piet van (ed.). 2004. Linguistic Today - Facing a Greater Challenge. New York: John Benjamins Publishing Company.
 • Trybus A. 1972. "Przedrostki łacińskie i greckie w terminologii naukowej i technicznej." Języki Obce w Szkole 4, 219-222.
 • Vašunin Vladimir S. 1990. Substantivnyje složnyje slova v nemeckom jazyke. Moskva: Vysšaja škola.
 • Val Álvaro, José Francisco. 1999. "Gramática descriptiva de la lengua española." Espasa Calpe. Madrid: Real Academia Española, chapter 73.
 • Wackernagel Jacob. 1905. Altindische Grammatik. Einleitung zur Wortlehre. Nominalkomposition. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Wackelnagel Jacob, Debrunner Albert. 1975. Altindische Grammatik. Teil 3. Göttingen: Vadenhoeck Ruprecht.
 • Waszakowa Krystyna. 1992. "Zapożyczenia jako przedmiot badań słowotwórstwa synchronicznego". Z polskich studiów slawistycznych, ser. 8: Językoznawstwo, 255-261.
 • Waszakowa Krystyna. 2010. "Composita - charakterystyczna struktura przełomu XX/XXI w." In: Chojak et al. 2010: 351-363.
 • Wellmann H. 1993. Synchrone und diachrone Aspekte der Wortbildung im Deutschen. Heidelberg: Carl Winter.
 • Whitney William Dwight. 1990. Sanskrit Grammar. Delhi: Bodhi Leaves Corporation.
 • Witaszek-Samborska Małgorzata. 1993. Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Żarski Waldemar. 1991. Wyrazy złożone w sanskrycie i języku polskim. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Zifonun Gisela, Hoffmann Ludger, Strecker Bruno. 1997. Grammatik der deutschen Sprache. Band 3. Berlin-New York: de Gruyter.
 • Zwanenburg Wiecher. 1995. "Form and Meaning in Morphology." In: Abraham et al. 1995: 319-343.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_2478_v10122-011-0016-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.