PL EN


2011 | 2 | 1 | 11-28
Article title

Stigma in School

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
CS
Publisher
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
11-28
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2011-08-30
Contributors
 • Pedagogická fakulta, Katedra psychologie, Karlova Univerzita v Praze, Myslíkova 7, 110 Praha 1
author
 • Pedagogická fakulta, Katedra psychologie, Karlova Univerzita v Praze, Myslíkova 7, 110 Praha 1
 • Pedagogická fakulta, Katedra psychologie, Karlova Univerzita v Praze, Myslíkova 7, 110 Praha 1
References
 • Bittnerová, D., Doubek, D., Levínská, M. 2010. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: Ermat, s. r. o. rkp v tisku.
 • Bittnerová, D. 2010b. Výchova a vzdělávání ve vyloučené lokalitě-odpověď na nabídku majority. In Michalík, B (ed.). Dynamika akulturácie na etnickej hranici. Nitra: Univerzita Konstatnina Filozofa 2010. 11 s. rkp. v tisku.
 • Bourdieu, P. 1999. Teorie jednání. Praha: Karolinum.
 • Člověk v tísni. 2009. Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálním vzdělávacími potřebami. [online] Praha: MŠMT, duben 2011
 • D'Andrade 1994. Schemas and motivation. in D'Andrade, R. G.-Strauss, C. Human motives and cultural models. Cambridge: Cambridge University Press.
 • D'Andrade, R. G.-Strauss, C. 1994. Human motives and cultural models. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Doubek, D. 1995. Vztah, řeč, forma a sociální svět první třídy. In Pražská skupina školní etnografie. 1. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GAČR 406/97/0870. Praha: PedfUK [online]. http://userweb.pedf.cuni.cz/~www_kpsp/etnografie/vyzkum/4/doubek.pdf
 • GAC, spol. s r. o. 2009. Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených romských lokalit. [online] Praha: MŠMT, duben 2011
 • Goffman. E. 2003. Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha: Slon.
 • Foucault, M 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.
 • Jakoubek, M. 2005. Romové. Konec (ne)jednoho mýtu. Praha: Socioklub.
 • Kahn, J. S. 1989. Culture: Demise or Resurrection? In Critique of Anthropology 9: 5-25.
 • Keesing, R. M. 1987. Models, Folk and Cultural: Paradigms Regained? In Holland, D., Quinn. N. Cultural Models in Language & Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kučera, M. 1994. Popisy žáků: typy nebo stereotypy? In PSŠE. Typy žáků. Praha: Nadace školní etnografie a kvalitativního výzkumu, 1-42.
 • Lakoff, G. 1990. Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Lakoff, G., Johnson, M. 1980. Metaphors We Live By. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Langhamrová, J., Fiala, T. 2008. Současná charakteristika romské populace a projekce jejího vývoje do roku 2050. In Jakoubek, M., Budilová, L.(eds.). Romové a Cikáni-neznámí i známí. Interdisciplinární pohled. Voznice: Leda.
 • Levínská, M. 2009a. Eliška (Nejsme všichni stejní). In Bittnerová, D., Moravcová, M. Etnické komunity Elity-Instituce-Stát. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 67-84.
 • Levínská, M. 2009b. Potřeba "vzdělávat se" romských klientů SIM. In Bittnerová, D. Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Praha: Ermat Praha, s. r. o., 177-222.
 • Levínská, M. 2009c. Vzdělání a odříkání. In Švarcová, E., Štindl, P., Iljuk, B. (eds.). Etické a psychologo-pedagogické aspekty práce s dětmi s odlišného sociokulturního prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus UHK s. 88-92.
 • Mauss, M. 1934. Techniques of the Body. In Mauss, M. Economy and Society. London: Routledge.
 • Podlaha, B. Jakoubek, M. 2004. Hrst poznámek ke strukturaci romské osady na východním Slovensku. In Jakoubek, M., Hirt, T. Romové: Kulturologické etudy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
 • Rodseth, L. 1998. Distributive Models of Culture. A Sapirian Alternative to Essentialism. In American Anthropologist, 100 (1): 55-69.
 • Sekyt, V. 2004. Romské tradice a jejich konfrontace se současností (Romství jako znevýhodňující faktor). In Jakoubek, M., Hirt, T. Romové: Kulturologické etudy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o.
 • Shweder, R. A. 1995. Anthropology's Romantic Rebellion against the Enlightment, or there is more to Thinking than Reason and Evidence. In Shweder, R. A., Le Vine, R. A. Culture theory. Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Shweder, R. A. 2001. Rethinking the Object of Anthropology and Ending Up Where Kroeber and Kluckohn Began. In American Anthropologist, 103 (2): 432-446.
 • Schwartz, T. 1978. Where Is the Culture? Personality as the Distributive Locus of Culture. In Spindler, G. P. (ed.). The Making of Psychological Anthropology. Berkeley: University od California Press, 419-441.
 • Sperber, D. 1985. Anthropolgy and Psychology: Towards an Epidemiology of Representations. In Man, 20: 73-89.
 • Strauss, C. 1994. Models and motives. In D'Andrade, R. G., Strauss, C. Human motives and cultural models. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Strauss, C., Quinn, N. 2003. A cognitive theory of cultural meaning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Quinn, N., Holland, D. 1987. Culture and Cognition. In Holland, D., Quinn. N. Cultural Models in Language & Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Weinerová, R. 2006. Romistika a Etnologický ústav AVČR. In Uherek, Z. (ed.). Kultura-společnost-tradice. Praha: EÚ AVČR, 109-130.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10159-011-0001-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.