PL EN


2012 | 2012 | 1 (150) | 53-67
Article title

Falowa Koncepcja Ewolucji Logistyki i Łańcucha Dostaw

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Logistyka, rozumiana jako jedna z dyscyplin nauk o zarządzaniu, żyje i jako taka ulega ciągłym przemianom i modyfikacjom, czyli podlega rozwojowi. Niniejsze opracowanie stanowi refleksję nad kierunkiem i charakterem tego rozwoju. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: - czy rozwoj logistyki jako dyscypliny zarządzania jest ciągły, czy skokowy? -czy zmiany zachodzą nagle, czy też powoli i jakie czynniki mają wpływ na charakter zmian? - czy można wyznaczyć w historii życia tej dyscypliny zarządzania osadzone w czasie punkty przełomowe, decydujące o jej dalszym rozwoju? - czy na podstawie dotychczasowego kierunku przemian można wnioskować o przyszłości logistyki? Powyższe rozważania osadzono w szerszym kontekście zachodzących zmian. Teza niniejszego opracowania brzmi, że rozwoj logistyki ma charakter ewolucyjny. Oznacza to ciągłość rozwoju i budowanie na rozwiązaniach wcześniejszych. Zaprezentowana w artykule koncepcja „falowego rozwoju logistyki” nawiązuje do teorii fal Tofflera i koncepcji kazein. Fale osiągają swoje apogeum w punktach czasowych, uznanych przez znawcow przedmiotu za moment „uprawomocnienia się” nowego etapu w rozwoju logistyki. Nie dotyczy to „trzeciej fali”, ktora stanowi orientacyjną prognozę przyszłego rozwoju zdarzeń. W opracowaniu uwzględniono trzy „logistyczne fale”. Pierwszą z nich, inicjującą etap dynamicznego rozwoju logistyki, otwiera ta sama dekada, ktora zapoczątkowała tofflerowską „trzecią falę” - przypada ona na lata 50. XX wieku. Apogeum drugiej logistycznej fali, czyli etap zintegrowanej logistyki, określanej mianem „łańcucha dostaw” przypada na przełom XX i XXI wieku. W artykule postawiono także tezę, że kolejnym etapem w rozwoju logistyki będzie powstawanie dostaw oraz rozwoj relacji pomiędzy uczestnikami sieci. Etap ten określono mianem „„trzeciej logistycznej fali”. Przypada on na lata obecne i sięga w przyszłość.
Year
Volume
Issue
Pages
53-67
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-01-12
Contributors
 • Katedra Zarządzania i Marketingu, Uczelnia Łazarskiego
References
 • [1] Ballou R.H., The evolution and future of logistics and supply chain management, “European Business Review” 2007, Vol. 19, No. 4.
 • [2] Bounds G., Yorks L., Adams M., Ranney G., Beyond total quality management, McGraw- -Hill Inc., Minneapolis/St. Paul 1994.
 • [3] Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Pitman Publishing, London 1992.
 • [4] Ciesielski M., Teoretyczne podstawy sieci logistycznych, [w:] Sieci logistyczne, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • [5] Cooper M.C., Lambert D.M., Pagh J., Supply chain management: more than a new nameof logistics, The International Journal of Logistics Management” 1997, Vol. 8, No. 1.
 • [6] Coyle J., Bardi E., Langley J. Jr., The management of business logistics, West Publishing Company, Minneapolis 1996.
 • [7] Demystifying RFID in the Supply Chain. An overview of the promise and pitfalls, United Parcel Service of America, 2005.
 • [8] Evans J., Lindsay W., The management and control of quality, West Publishing Company, USA 1996.
 • [9] Fung V.K., Fung W.K., Wind Y., Konkurowanie w płaskim świecie. Budowanie przedsiębiorstwprzystosowanych do płaskiego świata, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 • [10] Giannakis M., Groom S., Slack N., Supply chain paradigms, [w:] Understanding SupplyChains. Concepts, Critiques & Futures, (red.) New S. i Westbrook R., Oxford University Press, Oxford 2004.
 • [11] Goetsch D., Davis S., Introduction to total quality, Macmillan College Publishing Company Inc., USA 1994.
 • [12] Hagel J. III, Brown J.S, Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, wspołpracą i specjalizacją, Helion, Gliwice 2006.
 • [13] Jacoby D. Guide to supply chain management. How getting it right boosts corporate performance, The Economist, Suffolk, Great Britain, 2009.
 • [14] Johnson J.C., Wood D.F., Contemporary physical distribution and logistics, Macmillan Publishing Company, New York 1986.
 • [15] Lambert D.M., Stock J.R., Strategic Physical Distribution Management, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois 1982.
 • [16] Laskowska A., Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
 • [17] Mentzer J.T., DeWitt W., Keebler J.S., Min S., Nix N.W., Smith C.D., Zacharia Z.G., Whatis supply chain management?, [w:] Supply chain management, Mentzer J.T. (wydawca), Thousands Oaks, CA, Sage Publications.
 • [18] Nassimbeni G., Supply chains: A network perspective, [w:] New S. and Westbrook R, UnderstandingSupply Chains, Concepts, Critiques & Futures, (red.) S. New i R. Westbrook, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • [19] Piotrowicz A., Wymagania organizacyjne stojące przed podmiotami gospodarczymi w obliczuglobalnej konkurencji, http:mikro.uniw.szczecin.pl/bp/index.php?a=h5f3.
 • [20] Shapiro R.D., Heskett J.L., Logistics Strategy. Casus and concepts, West Publishing Company, ST. Paul, Minnesota 1985.
 • [21] Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Krupisz S.A., Poznań 2006.
 • [22] Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2000.
 • [23] Wystąpienie T.W. Speeh, 5th International Logistics & Supply Chain Congress, 8-th-9-th November 2007, Istambul, Turcja.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0004-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.