PL EN


2012 | 50 | 1 | 51-62
Article title

Tożsamościowe uwarunkowania życia w pojedynkę i życia w związku w okresie wczesnej dorosłości / The Identity Status as a Condition of Single and Coupled Life in Early Adulthood

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Celem prezentowanych analiz było ukazanie związku między czterema statusami tożsamości w ujęciu Jamesa Marcii a posiadaniem partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości. Przeprowadzono badania z udziałem 452 osób (307 kobiet i 145 mężczyzn) w wieku od 20 do 35 lat. Badania ujawniły, że wśród osób badanych dominują osoby o tożsamości moratoryjnej oraz tożsamości rozproszonej w obszarze ideologicznym, jak i interpersonalnym. Otrzymane wyniki wskazują na brak różnic w zakresie statusów tożsamości w obszarze ideologicznym i interpersonalnym między osobami posiadającymi i nie posiadającymi partnera życiowego, a zatem status tożsamości nie stanowił czynnika różnicującego osoby żyjące w pojedynkę i w związku. Jednocześnie przeprowadzane analizy sugerują, że osoby badane rozwiązują kryzysy tożsamości i intymności równocześnie.
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
51-62
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-02-09
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University, Poznan
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University, Poznan
References
 • Adams, G. R. (1998). The Objective Measure of EgoIdentity Status: A Reference Manual. Online, 2007-11-11, http://www.uoguelph.ca/~gadams/OMEIS_manual.pdf.
 • Bardziejewska, M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 345-377). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Bauman, Z. (2001). Tożsamość - jaka była, jest, i po co? [w:] A. Jawłowska (red.), Wokół problemówtożsamości (s. 8-25). Warszawa: Wydawnictwo LTW.
 • Braun-Gałkowska, M. (1992). Psychologiczna analizasystemów rodzinnych osób zadowolonychi niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Brudzińska, E. (1997). Poczucie sensu życia a kształtowanie się tożsamości młodzieży. [w:] J. Rostowski, T. Rostowska, I. Janicka (red.), Psychospołeczneaspekty rozwoju człowieka (s. 195-203). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Brzezińska, A. (2002). Dorosłość - szanse i zagrożenia dla rozwoju. [w:] A. Brzezińska, K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Szanse i zagrożeniarozwoju w okresie dorosłości (s. 11-22). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Côté, J. E., Levine, C. (1983). Marcia and Erikson: the relationships among ego identity status, neuroticism, dogmatism and purpose in life. Journalof Youth and Adolescence, 12, 43-53
 • Czarnecka, J. (2005). Metafora cyborga - wpływ konsumpcji na jakość życia i budowanie tożsamości. [w:] A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Konsumpcja- istotny wymiar globalizacji kulturowej (s. 117-127). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Erikson, E. H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Erikson, E. H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Fitch, S., Adams, G. (1983). Ego identity and intimacy status: replication and extension. DevelopmentalPsychology, 6, 839-845.
 • Franz, C. E. (1995). A quantitative case study of longitudinal changes in identity, intimacy, and generativity.Journal of Personality, 1, 27-46.[Crossref]
 • Harwas-Napierała, B. (2007). Tożsamość jednostki w epoce współczesnych przemian. [w:] B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamośća współczesność (s. 11-23). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Janicka, I. (2005). Wpływ stażu związków nieformalnych na poziom ich integracji. Psychologia Rozwojowa, 4, 105-113.
 • Kliza, E. (2003). Cechy osobowości a motywacja wyboru współmałżonka. [w:] I. Janicka, T. Rostowska (red.), Psychologia w służbie rodziny (s. 89-101). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Liberska, H. (2007). Współczesny obraz moratorium. [w:] B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamośća współczesność (s. 25-51). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Markstrom, C. A., Kalmanir, H. M. (2002). Linkages between the psychosocial stages of identity and Intimacy and the ego strengths of fidelity and love. Identity: An International Journal of Theory andResearch, 2, 179-196.
 • Miluska, J. (1996). Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklużycia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Oleś, P. (2008). O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości i zmianie. [w:] P. K. Oleś, A. Batory (red.), Tożsamość i jej przemiany (s. 41-83). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Orlofsky, J. L., Marcia, J. E. i Lesser, I. M. (1973). Ego identity status and the intimacy versus isolation crisis of young adulthood. Journal of Personalityand Social Psychology, 2, 211-219.
 • Palus, K. (2010). Wybrane psychologiczne uwarunkowaniabraku partnera życiowego w okresie wczesnejdorosłości. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Rostowski, J. (1987). Wpływ jakości małżeństwa rodziców na proces socjalizacji ich dzieci. ProblemyRodziny, 4, 3-11.
 • Rostowski, J. (1997). Specyfika kształtowania się tożsamości w okresie młodości. [w:] J. Rostowski, T. Rostowska, I. Janicka (red.), Psychospołeczneaspekty rozwoju człowieka (s. 159-165). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rydz, S. (1997). Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej. [w:] J. Rostowski, T. Rostowska, I. Janicka (red.), Psychospołeczne aspektyrozwoju człowieka (s. 177-185). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Schiedel, D. G., Marcia, J. E. (1985). Ego identity, intimacy, sex role orientation, and gender. DevelopmentalPsychology, 21, 149-160.
 • Smykowski, B. (2006). Poczucie intymności a proces formowania tożsamości. [w:] M. Beisert (red.), Seksualność człowieka w cyklu życia (s. 83-112). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tesch, S. A., Whitbourne, S. K. (1982). Intimacy and identity status in young adults. Journal of Personalityand Social Psychology, 5, 1041-1051.
 • Van Hoof, A. (1999). The identity status field re-reviewed: An update of unresolved and neglected issues with a view on some alternative approaches. Developmental Review, 19, 497-556.
 • Witkowska, J., Brudzińska, E., Kijewska, A. i Marat, E. (1997). Zróżnicowanie statusów tożsamości osobowej wśród młodzieży w zależności od wieku płci. [w:] J. Rostowski, T. Rostowska, I. Janicka (red.), Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka (s. 167-176). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Witkowski, L. (2000). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Toruń: Wydawnictwo WIT-GRAF.
 • Wojciechowska, J. (2005). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portretyczłowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 469-502). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10167-010-0047-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.