PL EN


2012 | 50 | 1 | 63-74
Article title

Znaczenie i problemy definicyjne pojęcia „singiel” w naukach społecznych / The Conceptual and Definition Problems of the ‘Single’ Notion in the Social Science

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Artykuł porusza zagadnienie naukowego podejścia do terminu singiel. W celu pełnej charakterystyki pojęcia singiel, zaprezentowano kryteria definicyjne stosowane w polskiej i światowej literaturze. Kontrowersje związane z naukowymi podstawami stosowania tego pojęcia w naukach społecznych, wynikają z heterogeniczności grupy osób żyjących w pojedynkę. Kluczowymi obszarami poddanymi krytyce są typ i charakter relacji oraz forma zamieszkania
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
63-74
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-02-09
Contributors
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Wydział Zarządzania, Instytut Nauk Społecznych, Katedra Psychologii
References
 • Adams, M. (1976). Single Blessedness: Observationson the single status in married society. New York: Basic Books.
 • Albert, E. (2011). Single. Women. Enterpreneurs. Indianapolis: IBJ Media.
 • Austrom, D., Hanel, K. (1985). Psychological Issues of Single Life in Canada: An Exploratory Study. InternationalJournal of Women’s Studies, 8, 12-23.
 • Baas, S., Schmitt, M. i Wahl, H. W. (2008). Singles immittleren und höheren Erwachsenenalter : sozialwissenschaftlicheund psychologische Befunde. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
 • Berg-Cross, L., Scholzc, A., Long, J., Grzeszczyk, E. i Roy, A. (2004). Single Professional Women: A Global Phenomenon Challenges and Opportunities. Journal of International Women’s Studies,5, 5, 34-59.
 • Bien, W., Bender, D. (1995). Was sind Singles? Ein alltagstheoretischer Zugang zur Problematik, [w:] H. Bertrman (red.), Das Individuum und seine Familie. Lebensformen, Familienbeziehungen undLebensereignisse im Erwachsenenalter (s.61-89). Opladen: Leske+Budrich Verlag.
 • Bauereiss, R., Bayer, H. (1995). Alleinstehende und Alleinlebende: Die „Singles“ in der amtlichen Statistik, [w:] H. Bertrman (red.), Das Individuumund seine Familie. Lebensformen, Familienbeziehungenund Lebensereignisse im Erwachsenenalter (s. 35-60). Opladen: Leske+Budrich Verlag.
 • Beisert, M. (2006). Przemiany współczesnej rodziny polskiej. Rocznik Lubuski, 32, 2, 19-37.
 • Bell, R., Yans, V.(red.) (2008). Women on their own. Interdisciplinary Perspectives on Being Single. Piscataway, NJ: Rutgers University Press.
 • Braun-Gałkowska, M. (1989). Rozmowy o życiu i miłości. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Broder, M. S. (1990). The art of Living Single. New York: Avon Books.
 • Buunk, B. (1989). Variant Lifestyles and Relationships. London: Sage Publications.
 • Byrne, A. (2003). Developing a Sociological Model for Researching Women`s Self and Social Identities. The European Journal of Women`s Studies,10, 4, 443-464.
 • Caplan, P. J. (1985). Single Life and Married Life. InternationalWomen’s Studies, 8, 6-11.
 • Cargan, L., Melko, M. (1982). Singles: Myths and Realities. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • Chandler, J. (1991). Women Without Husbands: AnExploration of the Margins of Marriage. Basingstoke: Macmillan.
 • Clark, M. S., Graham, S.M. (2005). Do relationship researches neglect singles? Can we do better? PsychologicalInquiry, 2-3, 131-136.
 • Czernecka, J. (2008). Polski singiel: obraz w mediach a autowizerunek, [w:] E. Malinowska (red.), Stereotypya rzeczywistość na przykładzie wybranychkategorii społecznych (s.110-137). Łódź: Oficyna Wydawnicza TERCJA
 • Czernecka, J. (2011). Wielkomiejscy single. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Deml, S. (2009). Singles als Thema in der FamiliensoziologieStellenwert, Probleme und unterschiedlicheFacetten in der sozialwissenschaftlichen Forschung. München: Grin Verlag.
 • DePaulo, B. (2007). Singled out: How Singles AreStereotyped, Stigmatized, and Ignored, and StillLive Happily Ever After. New York: St. Martin`s Griffin.
 • DePaulo, B. (2009). Single with Attitude. Not Yourtypical Take on Health and Happiness, Love andMoney, Marriage and Friendship. Lexington, KY: CreateSpace.
 • DePaulo, B., Morris, W. L. (2005). Singles in society and in science. Psychological Inquiry, 16, 57-83.
 • DePaulo, B., Morris W. L. (2006). The Unrecognized Stereotyping and Discrimination Against Singles. Current Directions in Psychological Science, 15,5, 251-254.
 • Dickinson, R. L., Beam, L. (1934). The single woman. Oxford: William and Wilkins.
 • Gajda, J. (1987). Samotność i kultura. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Geller, J. (2001). Here comes the Bride: Women, Weddings,and the Marriage Mystique. New York: Four Walls Eight Windows.
 • Hall, R, Ogden, P. i Hill, C. (1999). Living Alone: Evidence from England and Wales and France for the last two decades, [w:] S. McRea (red.). ChangingBritain: Families and Households in the 1990s (s.265-296). Oxford: Oxford University Press.
 • Häussermann, H., Siebel, W. (2000). Soziologe desWohnens. Eine Einführung in Wandel und Ausdifferenzierungdes Wohnens. Weinheim: Juventa.
 • Hertel, J., Schütz, A., DePaulo, B., Morris, W. L. i Stucke, T. S. (2007). She’s single, so what? How are singles perceived compared with people who are married? Zeitschrift für Familienforschung,2,139-158.
 • Hollis, M. (1936). Live alone and like it. Philadelphia. PA: Temple University Press.
 • Höpflinger, F. (1989). Wandlungen im Lebenslauf junger Frauen - eine stille Revolution? , [w:] F. Höpflinger, D. Erni-Schneuwly (red.), Weichenstellungen. Lebensformen im Wandel und Lebenslagejunger Frauen (s.37-72). Bern: Haupt Verlag.
 • Hradil, S. (1995). Die „Single-Gesellschaft“. München: C.H. Beck.
 • Hradil, S. (2003). Vom Leitbild zum „Leitbild“. Singles, ihre veränderte Wahrnehmungund der „Wandel des Wertewandels“. Zeitschrift für Familienforschung,15, 1,38-54.
 • Jałowiecki, B., Szczepański, M. S. (2006). Miastoi przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wykładyz socjologii. Tom 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Johnstone, M., Eklund, S. J. (1984). Life-adjustment of the never-married: A review with implications for counseling. Journal of Counseling and Development,63, 4, 230-236.
 • Jong-Giervield, J., de, Aalberts, M. (1980). Singlehood. A creative or a lonely experience? Journalof Family and Economics Issues, 3, 3, 350-368.
 • Juska, J. (2003). A Round-Heeled Woman: My Late-Life Adventures in Sex and Romance. USA: Villard Books.
 • Kaufmann, J. C. (2002). Singlefrau Und Märchenprinz. Über die Einsamkeit moderner Frauen. Konstanz: UVK.
 • Kaufmann, J. C. (2006). Singlefrau und Märchenprinz. Warum viele Frauen lieber allein leben. München: Goldmann.
 • Koropeckyj-Cox, T. (2005). Singles, Society, and Science: Sociological Perspectives. PsychologicalInquiry, 16, 2,3, 91-97.
 • Küpper, B. (2002). Sind Singles anders als die anderen?Ein Vergleich von Singles und Paaren. Göttingen: Hogrefe.
 • Kwak, A. (1994). Rodzina i jej przemiany. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski.
 • Kwak, A. (1995). Niezamężna kohabitacja jako zjawisko społeczne. Studia Socjologiczne, 3-4, 141-156.
 • Lewis, K. G. (1994). Heterosexual women through the life cycle, [w:] M. Mirkin (red.), Women incontext: Toward a feminist reconstruction of psychotherapy (s. 170-187). New York: Guilford.
 • Lewis, M. (2005). Unilever Family Report 2005:Home Alone? London: IPPR dla Unilever.
 • Masahiro, Y. (1999). The Age of Parasite Singles, Tokyo: Chikuma Shinsho.
 • Mulder, C.H. (2003). The Effects of Singlehood and Cohabitation on the Transition to Parenthood in the Netherlands. Journal of Family Issues, 24, 3, 291-313.
 • Pahl, R. E., Spencer, L. (2004). Personal Communities: not simply families of ‘fate’ or ‘choice’. CurrentSociology, 52, 199-221.
 • Paprzycka, E. (2008). Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Palus, K. (2010). Wybrane psychologiczne uwarunkowaniabraku partnera w okresie wczesnej dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Reynolds, J., Taylor, S. (2005). Narrating singleness: Life stories and deficit identities. Narrative Inquiry,15,2, 197-215.[Crossref]
 • Reynolds, J., Wetherell, M. (2003). The discursive climate of singleness: the consequences for women’s negotiation of a single identity. Feminism andPsychology,13,4, 489-510.
 • Roseneil, S. (2007). Sociability, Sexuality, Self: Relationalityand Individualization. London: Routledge.
 • Roseneil, S., Budgeon, S. (2004). Cultures of Intimacy and Care Beyond ‘the Family’: Personal Life and Social Change in the Early 21st Century. CurrentSociology, 52, 135-159.
 • Rosenmayr, L., Kolland, F. (1997). Mein „Sinn“ ist nicht dein „Sinn“. Verbindlichkeit oder Vielfalt - Mehrere Wege im Singletum, [w:] U. Beck (red.), Kinder der Ferheit.Auflage3. (s. 256-287). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
 • Scheidt, J., vom (1979). Singles. Alleinsein als Chancedes Lebens. München: Heyne Verlag.
 • Schmitz-Köster, D. (1993). Frauensolo: Eine SelbstbewussteLebensform. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
 • Schwartzberg, N., Berliner, K., Jacob, D. (1995). Singlein a married World: A Life Cycle Frameworkfor Working with Unmarried Adult. New York: W.W.Norton. & Company, Inc.
 • Shostak, A.B. (1987). Singlehood, [w:] M. Sussman, S. Steinmetz (red.), Handbook of Marriage and theFamily. (s.310-312), New York: Plenum Press.
 • South, S.J. (1993). Racial and ethnic differences in the desire to marry. Journal of Marriage and theFamily, 55,357-370.
 • Spencer, L., Pahl, R. (2006). Rethinking Friendship:Hidden Solidarities Today. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Staples, R. (1981). The world of black singles. Westport, Ct: Greenwood Press.
 • Stein, P.J. (1981). Single Life: Unmarried Adults in Social Context. New York: St. Martin`s Press.
 • Trimberger, E. K. (2008). Nowa singielka. Tłumaczenie: A. Grzybek. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Tulli, R. (1978). Jednoosobowe gospodarstwa domowe. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Tymicki, K. (2001). Staropanieństwo i starokawalerstwo. Analiza zjawiska. Studia Socjologiczne, 4, 77-106.
 • Waller, M., McLanahan, S. (2005). ‘His’ and ‘Her’ Marriage Expectations: Determinants and Consequences. Journal of Marriage and Family, 67, 53-67.
 • Wanrooij, P. F. (2004). Italy, [w:] R.T. Francoeur, R.J. Noonan, (red). The Continuum Complete InternationalEncyclopedia of Sexuality (s.620-636). New York: The Continuum International Publishing Group Inc.
 • Whitehead, B. D. (2003). Why There Are No GoodMen Left: The Romantic Plight of the New SingleWoman. New York: Broadway Books.
 • Wile, I. S. (1934).The sex life of unmarried adult. Oxford: Vanguard.
 • Williams, K. D., Nida, S. A. (2005). Obliviously Ostracizing Singles. Psychological Inquiry, 16,2,3, 127-131.
 • Żurek, A. (2003). Osoby samotne jako zjawisko społeczne. Roczniki Socjologii Rodziny, 15, 123-136.
 • Żurek, A. (2008). Single. Żyjąc w pojedynkę. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Źródła internetowe : MacVarish, J. (2006). What is `the Problem` of Singleness? Sociological Research Online, 11,3. http://www.socresonline.org.uk/111/3/Macvarish.html Budgeon, S. (2006). Friendship and Formations of Sociality in Late Modernity: the Challenge of ‘Post Traditional Intimacy’. Sociological ResearchOnline, 11 ,3. http://www.socresonline.org.uk/11/3/budgeon.html Jamieson, L., Wasoff, F., Simpson, R. (2009). Solo- Living, Demographic and Family Change: The Need to know more about men. Sociological ResearchOnline, 14,2,5. http://www.socresonline.org.uk/14/2/5.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10167-010-0048-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.