PL EN


2011 | 49 | 2 | 35-52
Article title

Spostrzeganie Ex post Postaw Rodziców Przez Osoby z Tendencją do Uzależniania Się od Pracy

Content
Title variants
EN
Ex Post Perception of Parental Attitudes of People with a Tendency to Workaholism
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Dotychczasowe badania, w których poszukiwano związku pomiędzy postawami rodzicielskimi a kształtowaniem się tożsamości zawodowej dziecka, dotyczyły głównie motywacji dziecka do wyboru rodzaju zawodu. W centrum zainteresowania autorek znalazły się relacje w diadzie rodzic - dziecko, które są warunkiem kształtowania się stosunku do pracy stanowiącego zadanie rozwojowego okresu późnej adolescencji kobiet i mężczyzn. W badaniach wykorzystano m.in. zrewidowaną wersję Kwestionariusza Pomiaru Pracoholizmu WART-R (Wojdyło & Buczny, 2010), którzy mierzy trzy wymiary uzależnienia od pracy: kontrola, obsesja-kompulsja oraz przeciążenie pracą. Wyniki badań wskazują na postawy wymagania i niekonsekwencji ze strony rodziców jako najbardziej istotne dla kształtowania się patologicznego stosunku do pracy i tym samym dla rozwoju kariery zawodowej. Na podstawie uzyskanych wyników przypuszczać można, iż stosowane przez adolescentów strategii wysoki perfekcjonizm i obsesyjnego zajmowanie się pracą związane jest z "warunkową miłością" doświadczaną w rodzinie generacyjnej.
Year
Volume
49
Issue
2
Pages
35-52
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2011-12-25
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
References
 • Aziz, S. i Zickar, M. J. (2006). A cluster analysis investigation of workaholism as a syndrome. Journal of Occupational Health Psychology, 11, 52-62.[Crossref][PubMed]
 • Bachman, J., Safron, D. i Schulenberg, J. (2003). Wishing to work: New perspectives on how adolescents' part-time work intensity is link to educational disengagement, substance use, and other problem behaviour. International Journal of Behavioral Development, 351, 575-584.
 • Bakker, A. B., Demerouti, E. i Burke, R. (2009). Workaholism and Relationship Quality:[PubMed]
 • A Spillover-Crossover Perspective. Journal of Occupational Health Psychology, 14(1), 23-33.[PubMed]
 • Barber, B. K., Olsen, J. E. i Shagle, S. C. (1994). Associations between parental psychological control of children and adolescents. [w:] B. K. Barber (red.). Intrusive parenting: How psychological control affects children and adolescents. Washington, DC: American psychological Association.
 • Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Behson, S. J. (2002). Coping with family to work conflict: The role of informal work accommodations to family. Journal of Occupational Health Psychology, 4, 324-341.[Crossref]
 • Blustein, D. L., Devenis, L. E. i Kidney, B. A. (1989). Relationship between the identity formation process and career development. Journal of Counseling Psychology, 36, 196-202.[Crossref]
 • Bluestein, D. L., Walbridge, M. M., Friedlander, M. L. i Palladino, D. E. (1991). Contributions of Psychological Separation and Parental Attachment to the Career Developmental process. Journal of Counseling Psychology, 38 (1), 39-50.[Crossref]
 • Bonebright, C. A., Clay, D. L. i Ankemann, R. D. (2000). The relationship of workaholism with work-life conflict, life-satisfaction and purpose in life. Journal of Counseling Psychology, 47 (4), 469-477.[Crossref]
 • Bowlby, J. (1988). A Secure Base. New York: Basic Books.
 • Braun-Gałkowska, M. (1992). Analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: TN KUL.
 • Brzezińska, A. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: GWP.
 • Burke, R. J. (1999). Workaholism in organizations: Gender differences. Sex Roles, 41, 333-345.[Crossref]
 • Burke, R. J. (2000). Workaholism in organizations: the role o personal beliefs and fears. Anxiety, Stress and Coping, 13, 5-64.
 • Burke, R. J. (2001). Workaholism components, job satisfaction and career progress, Journal of Applied Social Psychology, 31 (11), 2339-2356.[Crossref]
 • Burke, R. J. (2004). Workaholism, self-esteem, and motives for money. Psychological Reports, 94(2), 457-463.[PubMed][Crossref]
 • Burke, J. R. i Matthiesen, S. (2004). Short communication: Workaholism among Norwegian journalists: antecedents and concequences. Stress and Health, 20, 301-308.[Crossref]
 • Cooper, G., Hoffman, K., Powell, B., Marvin, R. (2007). The Circle of Security Intervention: Differential Diagnosis and Differential Treatment. [w:] L. Berlin, Y. Ziv, L. Amaya-Jackson, M. Greenberg (red.) Enhancing Early Attachments. Theory, research, intervention, and policy. New York: The Guilford Press, 127-151.
 • Chamberlin, C. M. & Zhang, N. (2009). Workaholism, health and self-acceptance. Journal of Counseling and Development, 87, 159-169.[Crossref]
 • Denham, S. A., Workman, E., Cole, P. M., Weissbrod, C., Kendziora, K. T. i Zahn-Waxler, C. (2000). Predition of externalizing behavior problems from early to middle childhood: The role of parental socialization and emotion expression. Development and Psychopatology, 12, 23-45.
 • Erikson, E. (1968). Identity - youth and crisis. New York: Norton.
 • Erikson, E. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Fassel, D. (1991). Wir arbeiten uns noch zu Tode. München: Kösel.
 • Feingold, A. (1994). Gender differences in personality: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 116, 429-456.
 • Finkenauer, C., Engels, R. C. M. E., i Baumeister, R. F. (2005). Parenting and adolescent externalizing and internalizing problems: The role of self-control. International Journal of Behavioral Development, 29, 58-69.[Crossref]
 • Flowers, C. P. i Robinson, B. (2002). A structural and discriminant analysis of the work addiction risk test. Educational and Psychological Measurement, 62(3), 517-526.
 • Goldenberg H. i Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Grabowski, L., Call, K. i Mortimer, J. (2001). Global and economic self-efficacy in the educational attainment process. Social Psychology Quarterly, 64, 164-197.[Crossref]
 • Hart, C. H., Nelson, D. A., Robinson, C. C., Olsen, S. F. i McNeilly-Choque, M. K. (1998). Overt and relational aggression in Russian nursery-school-age children: Parenting style and marital linkages. Developmental Psychology, 34, 687-697.[PubMed][Crossref]
 • Harpaz, I. i Snir, R. (2003). Workaholism: Its definition and nature. Human Relations, 56(3), 291-319.[Crossref]
 • Harwas-Napierała, B, Trempała, J. (1992). Psychologia rozwoju człowieka, t.2. Warszawa: PWN
 • Huston, A. C. (1983). Sex-typing. [w:] E. M. Hetherington (red.), Handbook of child psychology: Socialization, personality, and social development (s. 388-467). New York: Wiley.
 • Killinger, B. (1991). Workaholics: The respectable Addicts. New York: Simone and Schuster.
 • Killinger, B. (2007). Pracoholicy. Szkoła przetrwania. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Kuhl, J. (1992), A theory of self-regulation: Action vs state orientation, self-discrimination, and some applications. Applied Psychology: An International Review, 41, 95-173.
 • Lewandowska-Walter, A., Wojdyło, K. (2010). Relacje w rodzinie generacyjnej osób uzależnionych od pracy. [w:] T. Rostowska, A. Peplińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Loeber, R. i Stouthamer-Loeber, M. (1986). Family factors as correlates and predictors of juvenile conduct problems and delinquency. [w:] M. Tonry, N. Morris (red.), Crime and justice (s. 219-339). Chicago: University of Chicago Press.
 • Lytton, H. i Romney, D. M. (1991). Parents' differential socialization o boys and girls: A metaanalisys. Psychological Bulletin, 109, 267-296.[Crossref]
 • Maccoby, E. E. i Jacklin, C. N. 1974). The psychology of sex differences. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Maccoby, E. E. i Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. [w:] M. Hetherington (red.) Handbook of child psychology: Socialization, personality, and social development. New York: Wiley.
 • McKinney C. i Renk K. (2008). Multivariate Models of Parent-Late Adolescent Gender Dyads: The Importance of Parenting Processes in Predicting Adjustment. Child Psychiatry and Human Development, 39, 147-170.
 • Mortimer, J., Harley, C. (2002). The quality of work and youth mental health. Work & Occupation, 29, 166-197.[Crossref]
 • Mulhern, R. K. i Passman, R. H. (1981). Parental discipline as affected by the sex of the parent, the sex of the child, and the child's apparent responsiveness to discipline. Developmental Psychology, 17, 604-613.[Crossref]
 • Naughton, T. J. (1987). A conceptual view of workaholism and implications for career counseling and research. The Career Development Quarterly, 14, 180-187.[Crossref]
 • Oates, W. (1971). Confessions of a Workaholic: the facts about work addiction. New York: World.
 • Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. [w:] Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Palladino Schulthesis D. E., Blustein D. L. (1994). Role of Adolescent-Parent Relationships in College Student Development and Adjustment. Journal of Counseling Psychology, 41(2), 248-255.
 • Paluchowski, W. J., Hornowska, E. (2003). Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania tempe-ramentalne. [w:] S. A. Witkowski (red.). Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (s. 295-319). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene, OR: Castlia Press.
 • Pietropinto, A. (1986). The workaholic spouse. Medical Aspects of Human Sexuality, 20, 89-96.
 • Plopa, M. (2004). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Plopa, M. (2006). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Impuls.
 • Plopa, M. (2008). Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). Warszawa: Wizja Press&IT.
 • Poppelreuter, S. (1997). Arbeitssucht. Weinheim. Psychologie Verlags Union.
 • Power, T. G., Shanks, J. A. (1989). Parents as socializers: Maternal and parental views. Journal of Youth and Adolescence, 18, 203-220.[Crossref]
 • Rembowski, J. (1972). Więzi uczuciowe w rodzinie. Warszawa: PWN.
 • Ribner, N. G. (2005). Terapia nastolatków. Gdańsk: GWP.
 • Robinson, B. E. (1989). Work addiction. Deerfield Beach, FL: Health Communications.
 • Robinson, B. E. (1998). Chained to the desk. New York and London: New York University Press.
 • Robinson, B. E. (2001). Workaholism and family functioning: A profile of familial relationships, psychological outcomes, and research considerations. Contemporary Family Therapy, 23 (1), 123-135.[Crossref]
 • Robinson B. E. i Phillips B. (1995). Measuring workaholism: Content validity of the Work Addiction Risk Test. Psychological Reports, 77, 657-658.
 • Robinson, B. E. i Post, P. (1994). Work addiction as a function of family of origin and its influence on current family functioning. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 3, 200-206.
 • Rostowska, T. (2006). Rozwojowe aspekty jakości życia rodzinnego [w:] T. Rostowska (red.) Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki.
 • Rostowska, T. (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Rothbaum, F., Weisz, J. R. (1994). Parental caregiving and child externalizing behavior in nonclinical samples: A metaanalisys. Psychological Bulletin, 116, 55-74.
 • Schwarz, J. C., Barton-Henry, M. L., i Pruzinsky, T. (1995). Assessing child-rearing behaviors: A comparison of ratings made by mother, father, child, and sibling on the CRPBI. Child Development, 56(2), 462-479.
 • Schwartz, H. S. (1982). Job involvement as obsessive-compulsion. Academy of Management Review, 7, 429-432.
 • Spence, J. i Robbins, A. (1992). Workaholism: Definition, measurement and preliminary results. Journal of Personality Assessment, 58, 160-178.[PubMed][Crossref]
 • Soenens, B., Vansteenkiste, M. (2005). Antecendents and outcomes of self-determination in 3 life Romains: The role of parents' and teachers' autonomy suport. Journal of Youth and Adolescence, 34 (6), 589-604.[Crossref]
 • Spruell, G. (1987). Work fever. Training and Development Journal, 2, 41-45.
 • Thomas W. H., Sorensen K. L i Feldman D. C. (2007). Dimensions, antecedents and consequences of workaholism: a conceptual integration and extension. Journal of Organizational Behavior, 28, 111-136.
 • Tyszkowa, M. (1977). Aktywność dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
 • Weinberg R. B. i Mauksch L. B. (1991). Examining family-of-origin influences in life at work. Journal of Marital and Family Therapy, 17(3), 233-242.
 • Wojdyło, K. (2003). Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań, Nowiny Psychologiczne, 3, 33 - 50.
 • Wojdyło, K. (2005). Pracoholizm. Niektóre wyznaczniki uporczywości działania. Nieopublikowana praca doktorska. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 • Wojdyło, K. (2007). Koncepcja osobowościowych wyznaczników pracoholizmu. Weryfikacja hipotez w korelacyjnym modelu, Studia Psychologiczne, 45, 53-67.
 • Wojdyło, K. (2010a). Pracoholizm. Perspektywa poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Wojdyło, K. (2010b). Funkcjonowanie pracoholików w sytuacji zadaniowej. Przegląd Psychologiczny, 53, 1, 75-98.
 • Wojdyło, K., Buczny, J. (2010). Kwestionariusz do pomiaru pracoholizmu WART-R. Analiza trafności teoretycznej i rzetelności narzędzia. Studia Psychologiczne, 1.
 • Wojdyło, K., Lewandowska-Walter, A. (2009). Kontrola działania u osób uzależnionych od pracy. Przegląd Psychologiczny, 4, 52, 453-471.
 • Wojdyło, K., Lewandowska-Walter, A, Jurek, P. (in press). Workaholism and emotional competences. W: Z. Nieckarz, & W. Lipowski (red), Psychology of the management. Research and contemporary trends.
 • Ziemska, M. (1977). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Ziemska, M. (1979). Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. [w:] M. Ziemska (red.). Rodzina i dziecko. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10167-011-0009-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.