PL EN


2011 | 1 | 2 | 70-82
Article title

Transformation of the Constitutional System of the Slovak Republic (?)

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose of the article is to analyze the Constitutional Act No. 356/2011 Z. Coll. amending the Constitution of the Slovak Republic in terms of its compatibility of the constitutional system of the Slovak Republic. The article analyzes the potential impact of amendment to the Constitution of the Slovak Republic on the Parliamentary form of the government of the Slovak Republic and examine the consistency of Art. 115 Para 3 of the Constitution of the Slovak Republic with another provisions that relate to it. The purpose of the article is to identify some problems that brought amendment to the Constitution of the Slovak Republic by the Constitutional Act No. 356/2011 Coll. of Art. 115 Para 3 and points out its incompatibility with the constitutional text. This article also discusses a possible shift in the parliamentary constitutional system of the Slovak Republic which the Constitutional Act brought.Methodology/methods used in the article is the analysis of the Constitutional Act No. 356/2011Coll. by induction from the concrete wording of Art. 115 Para 3 of the Constitution of the Slovak Republic to the conclusions in relation to the entire text of the Constitution of the Slovak Republic and to the whole constitutional system of the Slovak Republic Scientific aim is to point to the shortcomings of the Constitutional Act No. 356/2011 Z. Coll., not only from the perspective of constitutional interpretation, but potentially also in terms of practice and also show the wrong trend of breaking the internal unity and coherence of the constitutional system of the Slovak Republic by half-baked changes to the text of the Constitution of the Slovak Republic Findings are specific and severe systemic disorders that brought the amendment to the Constitution of the Slovak Republic by the Constitutional Act No. 356/2011 Coll. of Art. 115 Para 3. The Article identifies three concrete problems and the subsequent practice may bring some other issues that were not known at the time of processing of this Article Conclusions are directed to the fact, that the Constitutional Act No. 356/2011 Coll. means internal disturbance of the constitutional system of the Slovak Republic, brings more problems than constructive solutions and potentially deflects the parliamentary constitutional system of the Slovak Republic to the semi-presidential.
Publisher
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
70-82
Physical description
Dates
published
2011-12-01
online
2012-02-10
Contributors
author
 • Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
References
 • Balog, B. (2003). O možnosti vlády Slovenskej republiky podať návrh zákona pred schválením jej programového vyhlásenia a žiadosti o vyslovenie dôvery. Justičná revue, 55, č. 1, 82-86.
 • Balog, B. (2009). Inšpirácie pre slovenský ústavný systém na základe českej skúsenosti. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, č. 3, 78 - 87.
 • Balog, B., Trellová, L. (2010). Kreačná právomoc prezidenta Slovenskej republiky - právo alebo povinnosť? (Interpretačné a aplikačné problémy ústavného vyjadrenia). Právník 8/2010, Ústav státu a práva AV ČR, ročník CIL, 796-821.
 • Bröstl, A. (2008). O ústavnosti ústavných zákonov. In: JERMANOVÁ, H., MASOPUST, Z. (eds) Metamorfózy práva ve střední Evropě. Praha: Ústav státu a práva, 23.
 • Čarnogurský, J., Mazák, J. (2005). Prezident republiky ako stabilizujúci činiteľ - ústavné záruky proti "pádu štátnej moci na zem" (úvaha de lege ferenda). Justičná revue, 57, č. 11, 1433-1439.
 • Čič, M. a kol. (1997). Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Matica Slovenská, Bratislava, 1997, 394-395.
 • Drgonec, J. (2007). Ústava Slovenskej republiky, komentár. 2. vydanie, Heuréka, Bratislava, 831.
 • Holländer, P. (2009). Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 314-315.
 • Klíma, K. (2007). Encyklopedie ústavního práva. Praha: ASPI, 223.
 • Klíma, K. a kol. (2009). Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd., Plzeň: Aleš Čeněk, 525-527.
 • Orosz, L. (2010). Ústava v ohrození (Ústavné iniciatívy v rokoch 1993 - 2010 a ich dopady na aktuálnu podobu ústavného systému Slovenskej republiky). In: JERMANOVÁ, H., MASOPUST, Z. (eds). Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Praha: Ústav státu a práva, 118.
 • Orosz, L., Svák, J., Balog, B. (2011). Základy teórie konštitucionalizmu. Eurokódex, Bratislava, 400.
 • Palúš, I., Somorová, Ľ. (2002). Štátne právo Slovenskej republiky. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 261-262.
 • Posluch, M., Cibulka, Ľ. (2006). Štátne právo Slovenskej republiky. 2. vydanie, Heuréka, Šamorín, 255.
 • Prusák, J. (1999). Teória práva. Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, Bratislava, 113.
 • Svák, J., Cibulka, Ľ.' (2006). Ústavné právo Slovenskej republiky. 1. vydanie, Bratislavská vysoká škola práva, 372-373.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10212-011-0009-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.