PL EN


2012 | 2 | 1 | 23-43
Article title

Development and Training of Operational Staff in the Retail Segment in the Czech Republic

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
CS
Publisher
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
23-43
Physical description
Dates
published
2012-07-01
online
2012-08-21
Contributors
 • Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze, Kontakt: Štítného 202/35, 130 00 Praha 3
 • Fakulta masmédií Paneurópskej VŠ v Bratislave, Kontakt: Fr. Hečku 77, 934 01 Levice
References
 • Armstrong, M. (2007a). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 27.
 • Armstrong, M. (2007b). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 36.
 • Armstrong, M. (2007c). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 38.
 • Armstrong, M. (2007d). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 161.
 • Armstrong, M. (2007e). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 163-164.
 • Armstrong, M. (2007f). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 166.
 • Armstrong, M. (2007g). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 448.
 • Armstrong, M. (2007h). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 451.
 • Armstrong, M. (2007i). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 453-454.
 • Armstrong, M. (2007j). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 446-447.
 • Armstrong, M. (2007k). Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada Publishing. s. 445.
 • Barták, J. (2007). Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa Publishing. s. 12.
 • Brandt, P. (2008). National statistics on continuing education moving towards Europe. Initial German experience with the "Adult Education Survey" /AES/ [online] European InfoNet Adult Education, Germany. [cit. 11/2011] Článek dostupný na: http://www.infonet-ae.eu/en/articles/national-statistics-on-continuing-education-moving-towards-europe-initial-german-experience-with-the-adult-education-survey-aes-0391
 • Brauchli, G. Řízení lidských zdrojů. [online] [cit. 02/2012] Publikace dostupná na: http://www.vuchs.cz/OPVpK/dokumenty/Tomsik-RLZ.pdf
 • Eurostat, Luxembourg. [cit. 11/2011] Lifelong learning statistics. [online] Článek dostupný na:
 • Hébert, L. (2011). The Functions of Language. [online] In Hébert, Louis. (ed.) Signo. Rimouski, Quebec. [cit. 02/2012] Článek dostupný na: http://www.signosemio.com/jakobson/functions-of-language.asp
 • Hroník, F. (2006a). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada. s. 75.
 • Hroník, F. (2006b). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada. s. 31.
 • Hroník, F. (2006c). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada. s. 14-15.
 • Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics. In Style in Language, Cambridge, M.I.T. Press, s. 350-377.
 • Kaminski, S. (2006). Communication models. [online] [cit. 02/2012] Článek dostupný na:
 • Kocianová, R. (2012a). Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada publishing. s. 89.
 • Kocianová, R. (2012b). Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada publishing. s. 91.
 • Kocianová, R. (2012c). Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada publishing. s. 92.
 • Kocianová, R. (2012d). Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada publishing. s. 171.
 • Kohoutek, R. (2010). Vyučovací a učební styly i strategie. [online] [cit. 10/2011] http://rudolfkohoutek.blog.cz/1003/vyucovaci-a-ucebni-styly-a-strategie-z-hlediskapedagogicke-psychologie
 • McQuail, D. (2007a). [přeložili Jan Jirák a Marcel Kabát] Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál. s. 125.
 • McQuail, D. (2007b). [přeložili Jan Jirák a Marcel Kabát] Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál. s. 72-77.
 • Mertens, D. (1974). Schlüsselqualifikationen. Thesen zur Schulung für eine moderne Gesellschaft. In Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 7/1974, s. 36-43.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha. [cit. 10/2011] 800 milionů z evropských fondů na podporu dalšího vzdělávání jednotlivců. [online] Článek dostupný na:
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha. [cit. 11/2011] Strukturální ukazovatele a statistiky v oblasti dalšího vzdělávání [online] Článek dostupný na:
 • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha. [cit. 11/2011] Chcete lepší práci? Vraťte se zpět do lavic! [online] Článek dostupný na:
 • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha. [cit. 10/2011] K vývoji konceptu klíČových kompetencí [online] Článek dostupný na:
 • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha. [cit. 11/2011] Předpokládané výsledky. [online] Článek dostupný na:
 • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha. [cit. 11/2011] Rozšiřte si obzory. [online] Článek dostupný na:
 • Novotný, P. et al (2009). Pracoviště jako prostor k učení. Brno: Masarykova univerzita. s. 5.
 • Palán, Z. (2003). Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského. s. 122n.
 • Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál. s. 85.
 • Štech, S. (2004). Psychodidaktika jako obrat k tématu úČinného vyučování: Komentář na okraj Kansaneovy úvahy Didaktika a její vztah k pedagogické psychologii. In Pedagogika, roč. 54, s. 60.
 • Tomáš, M. (2009). Revize Bloomovy taxonomie [online] Katedra obecné fyziky Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň. [cit. 02/2012] Článek dostupný na: http://dielektrika.kvalitne.cz/revize.html
 • Tondl, L. (2002). Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze. Praha: Filozofia - nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR. s. 20-21.
 • Tureckiová, M. (2004a). Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1 vyd. Praha: Grada Publishing. s. 89-90.
 • Tureckiová, M. (2004b). Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1 vyd. Praha: Grada Publishing. s. 92.
 • Tureckiová, M. (2004c). Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1 vyd. Praha: Grada Publishing. s. 96.
 • Vávra, J. (2011a). Proč a k Čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Metodický portál, Základní vzdělávání, VÚP Praha.
 • Vávra, J. (2011b). Revidovaná Bloomova taxonomie v Českém vzdělávání. MAGNANIMITAS, Hradec Králové.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10212-011-0015-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.