PL EN


2012 | 2 | 245-256
Article title

Hierarchia wartości a uczestnictwo w podkulturze przestępczej (na przykładzie nastoletnich sprawców przestępstw)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W psychologii społecznej powszechnie akcentuje się znaczenie, rolę i wpływ, jaki wywierają grupy rówieśnicze na funkcjonowanie i rozwój społeczno-moralny dzieci i młodzieży, oraz na nabywanie i utrwalanie się u poszczególnych członków tych grup określonych wartości, celów i wzorów zachowań. Toteż w odniesieniu do nieletniego sprawcy przestępstwa na szczególną uwagę zasługują czynniki związane z popełnieniem zarzucanego czynu w obecności grupy społecznej: pod jej wpływem czy też wraz z członkami tej grupy. Ze względu na przedmiot niniejszego opracowania szczególną uwagę poświęcono
Year
Issue
2
Pages
245-256
Physical description
Dates
published
2012-06-01
online
2013-03-08
References
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Sercei umysł, Poznań.
 • Cialdini R. (1994), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk.
 • Domachowski W. (1983), Tendencja do ujednolicania zachowań, w: J.M. Stanik (red.), Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji nt. Współpraca psychologiczno-psychiatryczna w ekspertyzach sądowych, Katowice.
 • Filipiak M. (1999), Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie dosubkultur młodzieżowych, Lublin.
 • Gierowski J.K. (2000), Psychologiczne wyznaczniki przestępczości, w: J. Strelau (red.), Psychologia, t. II, Gdańsk.
 • Jędrzejewski M. (1999), Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Warszawa.
 • Kohlberg L. (1984), The psychology of moral development, New York.
 • Kosewski M. (1985), Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia, Warszawa.
 • Kozaczuk F., Radochoński M. (red.) (2000), Aktualne problemy pedagogikiresocjalizacyjnej i patologii społecznej, Rzeszów.
 • Machel H., Kawula S. (red.) (1998), Podkultury młodzieżowe w środowiskuszkolnym i pozaszkolnym, Gdańsk-Toruń.
 • Matusewicz Cz. (1974), Wpływ obecności innych na poziom wykonania czynności, „Przegląd Psychologiczny” 4, nr 1.
 • Matusewicz Cz. (1975), Psychologia wartości, Warszawa.
 • Matusewicz Cz. (1977), Uznawane wartości nieletnich. Przegląd teorii i zagadnień, „Przegląd Psychologiczny” 4.
 • Mika S. (1984), Psychologia społeczna, Warszawa
 • Obuchowska I. (2001), Adolescencja, w: B.Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życiaczłowieka, Warszawa.
 • Piaget J. (1967), Rozwój ocen moralnych dziecka, Warszawa.
 • Reykowski J.(1986), Motywacje, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa.
 • Reykowski J. (1990), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, Wrocław.
 • Siemaszko A. (1993), Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa.
 • Stanik J.M. (1980), Asocjalność nieletnich przestępców jako przedmiot psychologicznejdiagnozy klinicznej, Warszawa.
 • Szewczuk W. (1988), Sumienie. Studium psychologiczne, Warszawa.
 • Trempała J. (2001), Psychologia rozwojowa człowieka, Warszawa.
 • Wojciszke B. (1990), System wartości osobistych a zachowanie, w: J. Reykowski (red.). Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0039-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.