PL EN


2012 | 4 | 83-107
Article title

Rousseau w refleksji autorów polskich

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
4
Pages
83-107
Physical description
Dates
published
2012-03-01
online
2013-03-12
Contributors
author
References
 • Baczko Bronisław (1964), Rousseau: samotność i wspólnota, Warszawa, PWN.
 • Chmielowski Piotr (1878), Rousseau - w stuletnią rocznicę jego śmierci, Warszawa.
 • Parandowski Jan (1913), Rousseau - szkic literacko-filozoficzny, Lwów [odb. z „Przeglądu”].
 • Rousseau Jan Jakób (1915-1918), Wyznania, przeł. wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy), t. 1, Kraków, S.A. Krzyżanowski, Warszawa, E. Wende, t. 2-3, Kraków, Księgarnia J. Czerneckiego, Biblioteka Boy’a, t. 19 i 20.
 • Rousseau Jan Jakób (1918), Umowa społeczna, przełożył i objaśnił Antoni Peretiatkowicz, Kraków, Gebethner i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, Wydawnictwo Instytutu Ekonomicznego w Krakowie 25.
 • Rousseau Jan Jakub (1956), Wyznania, przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy), przedmowa Ewa Rzadkowska, Warszawa, PIW.
 • Szacki Jerzy (1966), Rousseau: utrata i odzyskanie wolności, w: Antynomiewolności. Z dziejów filozofii wolności, Książka i Wiedza.
 • Szmydtowa Zofia (1961), Rousseau - Mickiewicz i inne studia, Warszawa, PIW (Historia i Teoria Literatury. Studia. Historia Literatury 2. Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich).
 • Szyjkowski Maryan (1913), Myśl Jana Jakóba Rousseau w Polsce XVIII wieku, Kraków, Akademia Umiejętności.
 • Tatarkiewicz Władysław (1931), Historia filozofii, t. 2: Filozofia nowożytnado 1830 r., Lwów.
 • Baczko Bronisław (1961), Rousseau i problemy alienacji, „Studia Filozoficzne” nr 3 (24).
 • Bukowski Leszek (2008), Kontrowersja Hobbes - Rousseau, „Estetyka i Krytyka” nr 1.
 • Burdziej Stanisław (2007), Od „religii obywatela” Jana Jakuba Rousseau do„civil religion” Roberta N. Bellaha: wokól koncepcji religii obywatelskiej, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 51, nr 3.
 • Drabik Krzysztof (2010), Zagadnienie bezpieczeństwa w teorii umowy społecznejJana Jakuba Rousseau, „Doctrina” nr 7.
 • Drożdż Bogusław (2005), Początki teorii alienacji (Rousseau, Hegel), „Perspectiva” nr 2.
 • Gołoś Michał (2010), Hobbes i Rousseau: naturalny stan wojny i pokoju, „Parerga”, t. 4.
 • Jedynak Barbara (2001), „Aby potomkowie byli Polakami”: z historii refleksjinad obyczajem w oświeceniu: (S. Konarski - J.J. Rousseau - S. Staszic), Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kloc-Konkołowicz Jakub (2000), Portret Rousseau: próba porównania koncepcji„woli powszechnej” z filozofią moralną i historiozofią Kanta, „Przegląd Filozoficzny” nr 1.
 • Litwin Jakub (1973), Dylematy postępu i regresu, Warszawa, KiW.
 • Ludwisiak Małgorzata (2007), Postać Jana Jakuba Rousseau i jego wpływ nawspółczesnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, z. 81.
 • Michalski Jerzy (1977), Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa, PWN.
 • Olszewski Mikołaj (2004), Czy Rousseau czytał Senekę?, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 49.
 • Peretiatkowicz Antoni (1949), Jean Jacques Rousseau: filozof demokracji społecznej, Poznań, Księgarnia Z. Gustowskiego.
 • Popkowska Agata (2008), Negacja grzechu pierworodnego zawarta w idei mitu„dobrego dzikusa” w dziełach J.J. Rousseau, „Studia Theologica Varsaviensia” nr 2.
 • Skowron Zbigniew (2010), Myśl muzyczna Jeana-Jacques’a Rousseau, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Święczkowska Halina (2003), O granicach „autorskich” wersji historii lingwistyki:uwagi na marginesie interpretacji teorii języka Jeana JacquesaRousseau, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 3.
 • Warchala Michał (2006), Rousseau, Diderot i narodziny autentyczności, „Teksty Drugie” nr 1-2.
 • Waśkiewicz Andrzej (2004/2005), Rousseau i jego dwie utopie Kościoła, „Teologia Polityczna” nr 2.
 • Waśkiewicz Andrzej (2007), „Emil”, czyli życie obok społeczeństwa, „Etyka” nr 40.
 • Zawadzka Sylwia Estera (2009), Jan Jakub Rousseau jako przedstawicielracjonalizmu oświecenia francuskiego, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Zientkowski Przemysław (2008), Istota umowy społecznej Jana Jakuba Rousseau:przyczynek do interpretacji myśli społecznej, „Acta Pomerania” nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0102-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.