PL EN


Journal
2012 | 16 | 2 | 323-342
Article title

Characteristics of local development planning from the perspective of planning documents referring to selected tourist communes

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Characteristics of local development planning from the perspective of planning documents referring to selected tourist communes Local development planning (including the preparation of planning documents) as well as undertaking initiatives and tasks supporting local development (resulting from planning documents) play the key role in local development steering process. The objective of the hereby paper is to analyze planning documents prepared for the selected territorial self-government units (four tourism oriented communes located in Lower Silesia region) in relation to strategic planning qualities identification in particular communes and referring these qualities to the conditions of effective strategic planning (discussed in literature on public management). The conducted research results confirm that many strategic planning qualities, in the selected communes, may be responsible for lowering its effectiveness. The ones, which are mainly responsible for counteracting effective planning, are as follow: reducing SWOT analysis to just the method for listing strengths and weaknesses of communal development potential, as well as presenting only the opportunities and threats; the absence of new management tools and techniques application, including the scenario oriented method; uncritical transfer of patterns from strategies prepared for other communes and referring to planning documents more as the condition for obtaining external financing sources rather than an actual programme facilitating the accomplishment of developmental goals. In spite of the above, the improvement of planning process has been observed in communes, which in consequence should result in higher level of local development programmes practical usefulness.
PL
Cechy planowania rozwoju lokalnego w świetle dokumentów planistycznych wybranych gmin turystycznych Kluczową rolę w procesie sterowania rozwojem lokalnym odgrywa planowanie rozwoju lokalnego (w tym formułowanie dokumentów planistycznych) i podejmowanie (wynikających z dokumentów planistycznych) inicjatyw i zadań wspierających rozwój lokalny. Celem prezentowanego artykułu jest o analiza dokumentów planistycznych wybranych jednostek samorządu terytorialnego (czterech dolnośląskich gmin turystycznych) pod kątem identyfikacji cech planowania strategicznego w gminach, i odniesienie tych cech do warunków skutecznego planowania strategicznego (opisanych w literaturze z zakresu zarządzania publicznego). Wyniki badań dowodzą, iż wiele cech planowania strategicznego w wybranych gminach może obniżać jego skuteczność. Nie sprzyjają skuteczności planowania głównie: ograniczenie analizy SWOT do metody wyliczającej mocne i słabe strony potencjału rozwojowego gminy oraz szanse i zagrożenia; niestosowanie nowych narzędzi i technik zarządzania, w tym metody scenariuszowej; bezkrytyczne przenoszenie wzorców ze strategii innych gmin, oraz traktowanie dokumentów planistycznych raczej jako warunku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania niż rzeczywistego programu ułatwiającego osiąganie celów rozwojowych. Pomimo tego, w gminach obserwuje się doskonalenie procesu planowania, co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu stopnia użyteczności programów rozwoju lokalnego.
Publisher
Journal
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
323-342
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2012-12-28
Contributors
 • Wrocław University of Economics
 • Wrocław University of Economics
References
 • 1. Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K. , Nowicka P,, Dąbrowska A. (2012), Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej [Strategic planning. A guidance for public administration employees] Ministry of Regional Development, The Department of Structural Policy Coordination, Warsaw, www.mrr.gov.pl.
 • 2. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola [Marketing. Analysis, planning, implementation and control], Gebethner & ska Publishers, Warsaw.
 • 3. Kożuch A. (2011), Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego [The role of territorial self-government in supporting local development], [in:] Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach [The instruments for development management in entrepreneurial communes], (edit.) A. Kożuch, A. Noworól, The Institute of Public Affairs at Jagiellonian University in Cracow, Cracow, www.isp.uj.edu.pl.
 • 4. Krynicka H. (2006), Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (new public management) [The concept of new public management], Lubuskie Studies No. 2, Research works prepared at the Institute of Law and Administration, PWSZ [State College] in Sulechów, Sulechów, pp. 193-202, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34636/014.pdf.
 • 5. Obłój K. (2007), Strategia organizacji [The strategy of an organization], PWE Publishers, Warsaw.
 • 6. Penc J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania. Kierowanie fi rmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Europejską [The art of effective management. Company management focused on tomorrow and integration processes with the European Union], Ofi cyna Ekonomiczna Publishers, Cracow.
 • 7. Stachowska S. (2009), Planowanie strategiczne w rozwoju lokalnym [Strategic planning in local development], [in:] Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym [Planning in local development management], (edit.) K. Krukowski, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr [Białystok Foundation for Staff Training], Białystok, www.bfkk.pl.
 • 8. Supernat J. (2003), Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, w: Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe [Public administration in view of New Public management concept, [in:] Public administration. National and internationals studies], Research Bulletins published by High School of Public Administration in Białystok No. 2, Białystok, pp. 28-46.
 • 9. Sztando A. (2008), Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach [Typical problems of strategic planning related to Polish local authorities] [in:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura [Economic and organizational instruments supporting local and regional development] (edit.) M. Dylewski, Research Bulletins No. 501, Economic problems of services No. 22, Szczecin University, Szczecin, pp. 193-202.
 • 10. Waldziński D., Juchniewicz M., Śledź D. (2009), Katalog mechanizmów prorozwojowych - koncepcja zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą w regionie [The catalogue of pro-development mechanisms - the concept of socioeconomic transformation management], [in:] Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim [The analysis of current situation, development trends and the forecast for socio-economic transformations in Lubelskie region], (edit.) D. Śledź, D. Waldziński, Published by: Instytut Badań i Analiz OSB, Lublin, pp. 257-297.
 • 11. Zalewski A. (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [Public sector reforms in the context of new public management], [in:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym [New public management in Polish territorial self-government], (edit.) A. Zalewski, Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 11-73.
 • 12. Zawicki M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne [New public management], PWE Publishers, Warsaw.
 • 13. Ziółkowski M. (2005), Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [Strategic management in Polish territorial self-government], [in:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym [New public management in Polish territorial self-government, (edit.) A. Zalewski, Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 75-133.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10286-012-0073-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.